Correcte ontwerpen van besluiten en het bestuurlijk toezicht


Correcte besluiten en de controle er op.
Opleiding Wetgeving en administratie 220374

Introductie

Het decreet over het lokaal bestuur belast de algemeen directeur met de voorbereiding van de dossiers die aan de politieke organen van de gemeente of het ocmw worden voorgelegd.

Bij die dossiers wordt een ontwerp van besluit gevoegd, zodat de politieke mandatarissen met kennis van zaken een besluit kunnen nemen. Voor de opmaak van dat ontwerp doet de algemeen directeur meestal een beroep op de personeelsleden van het bestuur.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

In deze vorming wordt aangegeven met welke elementen u rekening moet houden bij het opstellen van ontwerpen van besluiten voor de politieke organen van het lokaal bestuur en hoe het bestuurlijk toezicht daarop gebeurt.

Na deze vorming bent u in staat om met kennis van zaken ontwerpen van besluiten op te stellen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze vorming is bedoeld voor medewerkers van lokale besturen die belast zijn met het opstellen van ontwerpen van besluiten.

Methodologie

In deze opleiding is er uitgebreide kennisoverdracht door de docent. Maar de interactie tussen de deelnemers onderling en met de docent zijn (zeker in het tweede deel) minstens even waardevol in het leerproces.

Deze opleiding wordt georganiseerd als mixed class: klassikaal en tegelijkertijd via webinar.

Voor de deelnemers wordt een uitgebreide digitale syllabus ter beschikking gesteld.

Van deze vorming is een in-house-versie mogelijk die volledig afgestemd wordt op de wensen van het lokaal bestuur.

Programma

In deze vorming wordt o.a. aangegeven met welke regelgeving en vormvereisten u rekening moeten houden:

  • de decretale vormvoorschriften  van het decreet over het lokaal bestuur
  • de wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen
  • de  beginselen van behoorlijk bestuur en behoorlijke regelgeving

Ook wordt aan de hand van het bestuursdecreet verduidelijkt hoe die besluiten duidelijk zijn voor de burgers.

Via deze elementen wordt de opbouw van het ontwerp van besluit toegelicht. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de klassieke opbouw ( gelet op …, overwegende dat …) en een meer moderne opbouw (regelgeving, feiten en context).

Besluiten van de politieke organen zijn onderworpen aan het toezicht van de toezichthoudende overheid. In dit deel van de vorming wordt aangegeven hoe de besluiten aan de toezichthoudende overheid moeten worden bekend gemaakt (onderscheid tussen bekendmaktingsverplichtinge en meldingsplichtdige besluiten) en hoe de toezichthoudende overheid een besluit van de lokale besturen kan vernietigen.

In het tweede deel van de sessie worden samen met de deelnemers enkele ontwerpen van besluiten kritisch bekeken en worden enkele ontwerpen van besluiten opgesteld.  De deelnemers kunnen daarvoor op voorhand voorstellen formuleren.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
dinsdag 03/10/2023 09:00 12:00
dinsdag 03/10/2023 13:00 16:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

  • Campus Gent NETWORKS TWO
  • Raymonde de Larochelaan 13
  • 9051 Gent
Bekijk op Google Maps

Contact

  • T: 078 35 39 30
  • Tine@escala.be

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.