Arbeidsongevallenverzekering voor de publieke sector


De regelmentering
Webinar Verzekeringen 060484

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na deze opleiding hebt u een zicht op de reglementering inzake arbeidsongevallenverzekering en ziet u hoe dit inpasbaar is binnen de publieke sector.

Omschrijving

In ons rechtsysteem worden de arbeidsongevallen en de weg- werkongevallen geregeld door de wetten van 10 april 1971 voor wat de private sector betreft en die van 3 juli1967 voor wat de publieke sector betreft.

Deze dualiteit en verschillende behandeling van arbeidsongevallen met lichamelijke schade in functie van de private of publieke sector is historisch gegroeid en bestaat tot op heden.

Er werd echter onder stimulans van het Arbitragehof, een kentering tot stand gebracht door de wet van 17 mei 2007 die de wet van 3 juli 1967 ingrijpend heeft gewijzigd met het oog op het doen verdwijnen van de discriminaties tussen beide wetten.

Het laatste wetgevende initiatief streeft dus duidelijk naar de harmonisering van beide wetgevingen.

In deze opleiding bestuderen we het bestaande systeem in de openbare sector zoals deze wordt geregeld door de wet van 3 juli 1967 zoals gewijzigd door de wet van 17 mei 2007 zonder even wel de gelijkenissen en de resterende verschillen met de wet van 10 april 1971 uit het oog te verliezen.

Zoals gezegd wordt de nadruk gelegd op de reglementering terzake in de openbare sector. Om een coherent inzicht te krijgen, wordt deze opleiding gegeven in twee sessies waarbij tijdens de eerste voornamelijk een theoretische inleiding zal worden gegeven en de tweede meer aan praktijkgevallen zal gewijd zijn.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Federale besturen en andere rijksdiensten met Rechtelijke Macht
 • Instellingen van openbaar nut onder gezag van Staat en autonome overheidsbedrijven
 • Besturen van gemeenschappen en gewesten
 • Onderwijsinrichtingen georganiseerd door gemeenschappen en gewesten
 • Gesubsidieerde onderwijsinrichtingen
 • Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB)
 • Instellingen van openbaar nut van gemeenschappen en gewesten incluis van gemeenschappelijke gemeenschapscommissie of Franse gemeenschapscommissie
 • Provincies, de gemeenten, de intercommunales, de agglomeraties en federaties van gemeenten
 • Federale politie, de algemene inspectie van de Federale politie en de Lokale politie en de korpsen van de Lokale politie (wet van 22/12/2003)
 • Bedienaars van erediensten
 • Universitaire instellingen

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist - praktijkervaring met deze materie is een pluspunt.

Programma

Sessie 1

 • De wet van 3 juli 1967 zoals gewijzigd door de wet van 17 mei 2007 en uitvoerende besluiten: inleiding en structuur
 • Op wie is deze wet van toepassing?
 • Wat is een arbeidsongeval?
 • Wat is een woon/werkongeval?

Sessie 2

 • Rechtsspraak en toetsing van de theorie aan praktijkgevallen
 • Uitstippeling van tendensen en probleemgevallen
 • Welke vergoedingen in geval van overlijden, tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid?

Lesdata

Datum Startuur Einduur
maandag 19/04/2021 09:00 12:00
dinsdag 20/04/2021 09:00 12:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Prijsinfo

Corona?! Die bederft bij Escala uw leerhonger nooit

“Jaja, maar wat als het coronavirus opnieuw roet in het eten strooit?”

Eenvoudig: daarop zijn wij voorbereid – en u dus ook.

De opleiding gaat namelijk door als interactieve webinar!

Zo blijft u nooit op uw leerhonger zitten.

In plaats van in het lokaal binnen te stappen, wandelt u er online binnen.

Alleen delen we de opleiding op in meerdere kortere sessies.

Toch als die uw comfort verbeteren en de leerimpact vergroten.

Webinars zijn het neusje van de trainingzalm.

Het is alsof u fysiek in de zaal aanwezig bent.

U interageert met uw trainer en met uw medetrainees.

En krijgt meteen antwoord op uw vragen.

Onwennig met technologie?

Hoeft niet: de software die u van ons krijgt, is bijzonder gebruikersvriendelijk.

En komt met de begeleiding en ondersteuning waar u om vraagt.

Wees Corona te slim af. Boek nu bij Escala, waar het virus geen spelbreker meer is.

Vragen? Collega Tine zorgt voor antwoorden (mail tine@escala.be of bel 078 35 39 30).

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.