Doeltreffende conflictbemiddeling


Bemiddelen: eerste, laatste en beste hulp bij conflicten!
Opleiding Persoonlijke vaardigheden 150590

Introductie

Als bedrijfsleider, leidinggevende, vertrouwenspersoon, medewerker, … hebt u te maken met mensen-zaken. Mensen verschillen en verschil kan leiden tot een geschil, wat verder kan escaleren tot talloze vormen van grensoverschrijdend gedrag, beledigingen, provocaties, pesten, stalking, beschuldigingen, slachtoffergedrag, wraakgevoelens, strafmaatregelen en andere vormen van individueel en institutioneel geweld.

De spontane oplossing die zich dan aandient lijkt vanzelfsprekend:

 • 'de rotte appel moet hier weg' - zoeken naar een zondebok
 • 'dat moet stoppen of ik zal klacht indienen' - oplossing via wettelijke en straffende maatregelen
 • 'Je moet je grenzen stellen' - oplossing door afsluiten

Hoewel iedereen zegt vrede te wensen, lijkt geweld aanpakken met wedergeweld zowel in relaties als in de samenleving steeds meer aangegrepen te worden als middel om meningsverschillen op te lossen.

Gedragscodes opleggen of het 'lastig element' isoleren, kan het probleem wat oplappen, maar biedt geen duurzame oplossing. Ongewenst gedrag begrenzen of bestraffen is geen basis of leerschool voor meer gewenst gedrag.

Als mensen in geëscaleerde conflicten verzeild raken, is de relationele verbinding verbroken:

 • met waarden, zoals samenhorigheid en verantwoordelijkheidszin
 • met gelijkwaardigheid en het respect
 • met hun gezamenlijk doel of toekomstperspectief

De gevolgen voor het psychosociale functioneren zijn fataal. De organisatie lijdt eronder. Mensen haken af en blijven afwezig door ziekte, de communicatie onderling is geblokkeerd, waardoor belangrijke informatie niet meer doorstroomt. De conflicten vermenigvuldigen zich …

De energie, tijd en geld dat men besteedt aan strijd zonder oplossing, kan men beter inzetten in 'grensoplossende bemiddeling'.

Bemiddeling pakt de wortel aan van het conflict: herstel van de verbroken verbinding.

Als u kunt bemiddelen, dan bent u tegelijk uitgerust met een complete communicatie- en coaching-gereedschapskist!

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

In deze opleiding krijgt u inzicht in de dynamiek van conflicten en bemiddelen.

Tijdens deze ééndaagse cursus kunt u zich inspireren aan de rijke ervaring van de docent,  die met haar eigen methodieken de bemiddelaar in u zal wakker maken. Uwordtl ondergedompeld  in de wereld van het bemiddelen a..d.h.v. demonstraties met concrete technieken en vaardigheden. U oefent concrete, hanteerbare technieken.  

U krijgt een gestructureerd, krachtig bemiddelingsmodel met de daarbij horende tools om op redelijk korte termijn in alle conflicterende relaties harmonie en synergie tot stand te brengen.

Omschrijving

Christine Vancouillie ontwikkelde  het GOB-model, een grensoplossende bemiddelingsmethodiek die een uitweg  biedt uit diepgewortelde geschillen.

In vier stappen begeleidt de bemiddelaar de betrokkenen om hun grenzen te verleggen, toenadering te zoeken en empathisch contact te maken. Zo komt er transformatie van viseren op fouten naar vermogen om waarden en kwaliteiten te zien in elkaar. De betrokkenen worden uitgedaagd om uit de comfortzone van de eigen grenzen te treden, zodat het gevoel om iets te betekenen voor elkaar (en voor de organisatie) opnieuw herleeft.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Het programma richt zich tot iedereen die de knepen van het vak bemiddelen wil leren.

Dit programma geldt ook als officiële bijscholing voor erkende bemiddelaars, gezien de docent erkend bemiddelaar in sociale zaken is, en erkend als docent door de federale bemiddelingscommissie.

Programma

Inzicht in de conflictdynamiek (1,5u)

 • Hoe ontstaat de logica van geweld? Wat is de bron van geweld en agressiviteit in relaties en in de samenleving?
 • Is het wel mogelijk samen te leven (te werken) zonder conflicten?
 • Evolutionaire en psychologische aspecten
 • Inzicht in de psychologische drijfveren

Het grensoplossend bemiddelingsmodel (1,5u)

 • Toelichting van de vier etappes in grensoplossend bemiddelen:
  • intake fase: individueel ombuigen van de weerstand tegen bemiddeling, motiveren om samen op te lossen (interview/intake-methodes)
  • analytische fase: probleem ontleden, ontladen van de last, de klachten, weerstanden en irritaties ventileren, doordringen naar behoeften en wensen (het 4 G-model en GC –communicatiemodel toepassen)
  • vVerbindende fase: herwaarderen, grenzen verleggen, positief viseren (elementen uit appreciate inquiry),elkaars verschillen zien en begrijpen hoe ze complementair aan elkaar kunnen zijn
  • oplossingsfase: engageren, grenzen oplossen, de inzet uitspreken om de situatie te verbeteren

Oefenen met het GOB-model (3u)

Met casussen uit de groep, wordt het bemiddelingsmodel door de docent eerst gedemonstreerd. De deelnemers leren via interactie en reflectie.

Tegelijk oefenen we met pendelen, parafraseren, herkaderen van de klachten naar behoeften. Hier worden tegelijk coachingsvaardigheden getraind: feedback geven, vragen stellen, contact maken met de ander,empathie op gang brengen, verdiepen en verankeren van het begrip en vertrouwen.

Oefenen in positief waarderen, positief roddelen en waarderend onderzoek (toepassingen uit Appreciate Inquiry).

Lesdata

Datum Startuur Einduur
maandag 13/11/2023 13:30 16:30
maandag 20/11/2023 13:30 16:30
maandag 27/11/2023 13:30 16:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Campus Gent NETWORKS TWO
 • Raymonde de Larochelaan 13
 • 9051 Gent
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be
2015-590-1-OmschrijvingDocent-1.jpg

Christine Vancouillie

Vanuit haar antropologische belangstelling voor de wijze waarop mensen samenleven en samenwerken, de wijze waarop dagelijks met problemen en conflicten wordt omgegaan, ontwikkelde de docent een eigen bemiddelingsmodel dat een uitweg biedt uit de impasses van diepgewortelde geschillen.

Christine is erkend bemiddelaar in arbeidsrelaties en sociale zekerheid en preventieadviseur psychosociale aspecten van de arbeid.

Ze studeerde eerst religiewetenschappen en filosofie, en daarna specialiseerde ze in bemiddeling. Mensen met elkaar in verbinding brengen daar waar de verbinding verbroken is, is haar passie.

Een achttal jaar werkte ze als preventieadviseur psychosociale aspecten,en behandelde uitsluitend de casussen m.b.t. pesten en grensoverschrijdend gedrag. Gaandeweg ontdekte ze dat de wettelijke procedures weinig soelaas brachten, maar dat bemiddeling als participatieve preventiemethode de meest doeltreffende aanpak is voor àlle betrokkenen. Bemiddelen is niet enkel efficiënt, maar ook menswaardig. Christine publiceerde enkele boeken: "Klaar met conflicten in vier stappen" (2016). "Relatietoolkit voor de 21ste eeuw" (2006) en Singlecoaching (2002) . Mensen die bij haar cursus volgden waarderen haar aanpak en stijl omwille van haar enthousiasme voor het vak, de rijke inhoud, de psychologische en filosofische insteek, theoretisch onderbouwd en praktijkgericht.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.