Overheidsopdrachten werken en de driehoek aanbesteder-architect-aannemer


Hoe grote werken in goede banen leiden
Opleiding Overheidsopdrachten en aankoop 210710

Introductie

Bij grote werven komt u als aanbestedende overheid soms in moeilijk vaarwater terecht. U wilt bepaalde zaken gedaan krijgen, u wilt uw positie handhaven, maar door het samenspel met meerdere partijen (ontwerper/architect, aannemers, onderaannemers ,...) is het vaak niet evident om die positie en een goede dynamiek te bekomen.

In deze Masterclass richten we ons tot verantwoordelijken overheidsopdrachten voor grotere werven die reeds een degelijke kennis hebben inzake overheidsopdrachten en hun expertise gericht willen uitbreiden.

In deze Masterclass ligt de focus niet op de basic regelgeving maar wel op aandachtspunten, mogelijke problemen en goede praktijken bij de voorbereiding en opvolging van grote werven.

In dag 1 richten we ons op de actoren, hun taken en aansprakelijkheid. We nemen de ontwerper, aannemer, de opdrachtgever en de leidend ambtenaar in het bijzonder onder de loep. Alsook de relatie tussen deze actoren.

In dag 2 gaan we in op de aansprakelijkheden met focus op het moment van oplevering, de aansprakelijkheid na oplevering, de te zetten stappen bij vermoede gebreken en de verzekerbaarheid van risico’s en/of aansprakelijkheid.

Dit programma wordt gebracht door diverse experten die hun topics in goed overleg op elkaar hebben afgestemd, waarbij er ook voldoende ruimte is voor interactie met en onder de deelnemers.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Ambtenaren belast met de aanbesteding van grote werven, leidende ambtenaren, overheidsjuristen, ...

Programma

DAG 1: DE ACTOREN HUN TAKEN EN HUN AANSPRAKELIJKHEID

Aan de hand van praktijkvoorbeelden, vaak voorkomende problemen en discussies

A. De Ontwerper - studiebureau - architect (9u-10u30)

 • De omvang van de opdracht:
  • Ontwerpen
  • Vergunningen
  • Bijstand bij de aanbestedingen
  • Werfcontrole en bijstand bij de opleveringen
  • Taak inzake coördinatie?
  • Technisch advies inzake offertes – rekenkundig nazicht
  • Aflijning technisch versus juridisch advies
  • Bouwteam?
 • De aard van hun taken en de aansprakelijkheid:
  • De wettelijke en gewaarborgde onafhankelijkheid van de architect
  • Inspanningsverbintenissen
  • Resultaatsverbintenissen
  • Waarschuwingsplicht, Informatieplicht en Weigeringsplicht zowel tijdens gunning als uitvoering
 • Relatie ten opzichte van andere actoren
 • Mogelijk interessante clausules in het bestek in de relatie opdrachtgever - ontwerper

B. De Aannemer (10u45 – 12u30)

 • De omvang van de opdracht:
  • Uitvoeren van werken, leveringen en diensten
  • Principe van het 'forfait' en het uitvoeren van alle werken nodig of nuttig en/of verbonden aan de andere werken?
  • Gedetailleerde meetstaat vs. programma van eisen
  • Bouwteam?
 • De aard van hun taken en de aansprakelijkheid
  • Inspanningsverbintenissen
  • Resultaatsverbintenissen
  • Waarschuwingsplicht, Informatieplicht en Weigeringsplicht
 • Relatie ten opzichte van andere actoren
 • Mogelijk interessante clausules in het bestek in de relatie opdrachtgever - aannemer

C. De Opdrachtgever en de leidend ambtenaar in het bijzonder (13u30 – 15u)

 • De verplichtingen bij de uitvoering van de opdracht
 • Problemen, goede praktijken en aandachtspunten bij:
  • Het aanstellen leidend ambtenaar
  • Uitoefenen van toezicht en controle
  • De uitvoering van het werk mogelijk maken
  • Het werk aanvaarden
 • De aard van taken en verantwoordelijkheden:
  • Inspanningsverbintenissen
  • Resultaatsverbintenissen
 • De leidend ambtenaar in het bijzonder:
  • Wie is de leidend ambtenaar?
  • Interne vs. externe leidend ambtenaar
  • Aansprakelijkheid van de leidend ambtenaar vs. Aansprakelijkheid opdrachtgever

D. De nuttige en noodzakelijke handelingen door de Opdrachtgever (15u15 – 16u45)

 • Het Proces-Verbaal van Ingebrekestelling als noodzakelijk en voorwaardelijk element:
  • Wanneer?
  • Wat en welke formaliteiten?
  • Door wie?
  • Wat zijn de gevolgen?
  • Alternatieven?
 • Het dagboek der werken:
  • Wat, belang?
  • Alternatieven?
  • Regels die deze beheersen?
 • Praktische handhaving contractuele uitvoeringstermijn
  • Belang van contractuele planning en Gant planning
  • Notities in werfverslagen, dagboek, correspondentie
  • […]

Sprekers:

Voormiddag: Joris Wouters

Namiddag: Christophe Lenders

DAG 2: Oplevering, aansprakelijkheid en verzekerbaarheid

A. De oplevering als sleutelmoment (9u – 10u15)

 • Oplevering:
  • Oplevering: what’s in a name?
  • Bij werken en bij diensten?
  • Betekenis en formaliteiten
  • Door wie, hoe en wanneer?
  • Waarom al dan niet weigeren?
 • Rechtsgevolgen van de oplevering:
  • VO – DO
  • Belang van aparte opleveringen ten aanzien van architect en aannemer
  • Belang van opname contractuele termijn voor oplossen opleverpunten
  • Mogelijkheid van ingebruikname zonder aanvaarding
  • Gevolgen stilzwijgende aanvaarding, betaling saldo, vrijgave borg, …

B. Aansprakelijkheid: welke en hoe lang? (10u30 – 12u)

 • Wat is de waarborgtermijn?
 • Lichte verborgen gebreken:
  • Belang proceduretermijn
  • Korte versus redelijke termijn
  • Contractueel verankeren (rechtszekerheid)
 • 10-jarige aansprakelijkheid:
  • Voorwaarden – ernstig gebrek, groot werk, functionaliteit, …
  • Openbare orde
  • In solidum aansprakelijkheid
  • Praktijkvoorbeelden

C. Handelen bij incidenten: tips (13u-14u)

 • Tijdigheid meldingen ook voor opdrachtgever (30 dagen!):  
  • Tijdens contractuele uitvoering
  • Tijdens waarborgtermijn
 • Aanvaarden door stilzitten (?)
 • Deskundig onderzoek:
  • Wat, belang?
  • Bewijswaarde deskundig verslag

D. Verzekerbaarheid: risico’s en/of aansprakelijkheid (14u15 - 16u45)

 • Welke risico’s kunnen worden gedekt?
 • Verschillende typen polissen:
  • ABR
  • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering en tienjarige aansprakelijkheidsverzekering (Wet Peeters-Borsus en Wet Peeters-Ducarme)
  • BA-uitbating
  • Welke verzekeringen zelf aangaan en/of welke verzekeringen vereisen
  • Casussen
 • Specifieke topics:
  • Verzekerd voorwerp
  • Verzekerde personen en recht van verhaal
  • Verzekerde termijn
  • DIC / DIL / DIE – samenloop van verzekeringspolissen
  • Dekking in de tijd – samenloop van verzekeringspolissen
  • Termijnen van aangifte en in rechte treden – verjaring
  • Verval van dekking en uitsluitingsgronden: gaaf, beschadiging, ontwerpfouten, …

Sprekers:

Voormiddag: Christophe Lenders & Cindy Meynendonckx

Namiddag: Rudy Van Turnhout

Lesdata

Datum Startuur Einduur
maandag 26/09/2022 09:00 12:30
maandag 26/09/2022 13:30 16:45
dinsdag 27/09/2022 09:00 12:30
dinsdag 27/09/2022 13:30 16:45

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Parkhotel Lummen
 • Ringlaan 1
 • 3560 Lummen
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Prijsinfo

Inschrijvingsrecht:

 • Deelnemers uit de publieke sector en de social profit: 630 euro (excl. BTW)
 • Andere deelnemers (architecten, studiebureaus, vrije beroepers,...): 1100 euro (excl. BTW)

In het kader van de gerichtheid en de dynamiek in de groep behoudt Escala zich het recht voor om deelnemers die geen deel uitmaken van de publieke sector en de social profit al dan niet te weigeren.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.