De nieuwe wet overheidsopdrachten in de speciale sectoren NIEUW

Opleiding Overheidsopdrachten en aankoop 170137

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Dit betreft een opleiding op maat van

  • medewerkers van de speciale sectoren water, energie, vervoer en post
  • medewerkers van organisaties, studiebureaus en ondernemingen die op de hoogte wensen te zijn van de regelgeving in deze sector

Methodologie

Overzicht van de wetswijzigingen met concrete aandachtspunten voor de aanbestedende overheden en organisaties.

Programma

Deze opleiding geeft voor medewerkers uit de speciale sectoren een uitgebreide uiteenzetting van de belangrijkste wijzigingen die aan de overheidsopdrachtenreglementering (speciale sectoren) zullen worden aangebracht, namelijk:

1. De wijzigingen relevant voor de speciale sectoren ingevoerd door de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.

2. De wijzigingen relevant voor de speciale sectoren ingevoerd door het KB Plaatsing overheidsopdrachten.

Op de Ministerraad van 28 april 2017 werd het ontwerp van KB betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de speciale sectoren goedgekeurd. Het ontwerp voert de nieuwe wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten uit, met betrekking op de speciale sectoren: water, energie, vervoer en post. Het ontwerp behelst de publieke en private speciale sectoren. Het ontwerp is niet van toepassing op de overheidsopdrachten waarvan de geraamde waarde lager is dan de drempels voor Europese bekendmaking. Deze nieuwe regelgeving treedt in werking op 30 juni 2017.

3. De wijzigingen ingevoerd door het KB tot wijziging van het KB Algemene Uitvoeringsregels.

Op de Ministerraad van 17 februari 2017 werd het  ontwerp van KB goedgekeurd tot wijziging van het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken. In dit ontwerp wordt voor een ingrijpende hervorming van de regels voor de wijzigingen aan de opdracht gezorgd. Een aantal kernbepalingen omtrent wijzigingen aan de opdracht worden van toepassing verklaard in de speciale sectoren, zelfs wanneer het personen betreft die genieten van bijzondere of exclusieve rechten. Daarnaast voorziet het ontwerp in een aantal nieuwe bepalingen die kaderen in de strijd tegen de sociale dumping. De voornaamste bepalingen in dit verband hebben betrekking op het verbod voor de onderaannemer om het geheel van de opdracht dat hem werd toegewezen verder in onderaanneming te geven, de beperking van de onderaannemingsketen, de verhoogde transparantie in deze onderaannemingsketen, de verplichte naleving van de erkenningswetgeving voor de onderaannemers en op het nazicht op de afwezigheid van uitsluitingsgronden in hoofde van de onderaannemers. Verder voorziet het ontwerp in een aantal technische aanpassingen. Deze nieuwe regelgeving tad in werking op 30 juni 2017.

Carmen Ka Main Man, deskundige overheidsopdrachten, jurist, professioneel actief bij de Brusselse Openbare Vervoersmaatschappij MIVB.