Basis overheidsopdrachten werken voor wie betrokken is bij de uitvoering 1.0

Webinar Overheidsopdrachten & aankoop 200245

Introductie

Deze basisopleiding focust op de opvolging van overheidsopdrachten. Hoe waken technici of dossierbeheerders over de goede uitvoering van overheidsopdrachten?

Voor een goede opvolging is het ook noodzakelijk kennis te hebben over de voorbereiding en de plaatsing van de opdracht. Want ook reeds in die fase kan je als technicus al nuttige insteken geven die bijdragen tot een goede en vlotte uitvoering van de overheidsopdracht.

Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de concrete aandachtspunten en mogelijke problemen waarmee u als technicus bij deze voorbereiding, plaatsing en uitvoering van overheidsopdrachten wordt geconfronteerd.

Omschrijving

Deze opleiding omvat 3 lesdagen.

Tijdens lesdag 1 krijgt u de nodige inzichten en basiskennis met betrekking tot de voorbereiding en de plaatsing van overheidsopdrachten. Zo kunt u in wisselwerking met de aankoper een helder bestek opstellen, met een duidelijke voorwerpomschrijving en duidelijke randvoorwaarden voor een vlotte uitvoering.

Tijdens lesdagen 2 en 3 wordt bijzondere aandacht besteed aan concrete aandachtspunten en problemen waarmee technici worden geconfronteerd bij de opvolging van de uitvoering van de overheidsopdracht.   

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is bestemd voor technici en dossierbeheerders die de uitvoering van overheidsopdrachten opvolgen (werken en diensten): projectingenieurs, technisch verantwoordelijken, medewerkers van een technische dienst,…

Bijkomende info

Deze opleiding wordt voor 9u erkend door de Federale Raad van landmeters-experten.

Programma

Luik 1: 1 lesdag

De eerste lesdag focust op de voorbereiding en de plaatsing van de overheidsopdracht. In deze fase van het aanbestedingsproces, waar de opdrachtdocumenten worden opgesteld en gepubliceerd, is een belangrijke rol weggelegd voor de technicus. U krijgt de juiste tools aangereikt om de technische eisen die aan het voorwerp van de overheidsopdracht worden gesteld zo goed mogelijk door te vertalen in de opdrachtdocumenten van die overheidsopdracht. Zo vermijdt u eventuele problemen bij de uitvoering van de overheidsopdracht. Daarnaast worden nog een aantal vaak voorkomende vragen en problemen behandeld die zich voordoen naar aanleiding van de publicatie van deze opdrachtdocumenten.

Een aantal onderwerpen die op deze eerste lesdag besproken zullen worden:

 • De vijf basisprincipes bij overheidsopdrachten
 • De acht procedurevormen binnen overheidsopdrachten
 • Modaliteiten van de overheidsopdracht: raamovereenkomsten en aankoopcentrales
 • Selectie binnen overheidsopdrachten
 • Gunningscriteria voor overheidsopdrachten

Luik 2: 2 lesdagen

De tweede en derde lesdag focussen op de uitvoering van de overheidsopdracht. Tijdens deze lesdagen wordt dieper ingegaan op de mogelijke problemen waarmee de technicus in uitvoering van de overheidsopdracht wordt geconfronteerd. Er wordt getoond hoe met deze problemen kan worden omgegaan.

Een aantal onderwerpen die op deze tweede en derde lesdag besproken zullen worden:

 • Wijzigingen aan de opdracht
 • Het sanctioneren door de overheid: boetes, straffen en maatregelen van ambtswege
 • Keuringen en opleveringen
 • Een vlotte betaling van overheidsopdrachten
 • Wat bij het faillissement van een opdrachtnemer?

De opleiding bevat per onderdeel een reeks oefeningen, die samen met de docent worden opgelost.

De opleiding voorziet ook ruim de tijd voor het beantwoorden van vragen van de cursisten, of het behandelen van complexe cases die vanuit de eigen praktijk van de cursisten worden aangebracht.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
maandag 06/11/2023 13:00 16:00
woensdag 08/11/2023 13:00 16:00
vrijdag 10/11/2023 13:00 16:00
maandag 13/11/2023 13:00 16:00
dinsdag 14/11/2023 13:00 16:00
vrijdag 17/11/2023 13:00 16:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Prijsinfo

Deelnemers die niet behoren tot de publieke sector, social- of non-profit betalen € 835,00 bij deelname. Prijs exclusief BTW.

Willem Pauwels studeerde Rechten met een specialisatie in het Publiekrecht. Hij is als jurist-expert wetgeving overheidsopdrachten verbonden aan het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid, waar hij binnen de Pijler Contracten de aanbestedingstrajecten van het Agentschap ondersteunt op juridisch vlak.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.