Van A tot Z: Milieueffectenrapportage


Correct omgaan met de MER-regelgeving
Webinar Omgevingsrecht 160527

Introductie

De project-milieueffectrapportage is in Vlaanderen gekoppeld aan vergunningsprocedures.

Een project-MER hoort bij een vergunningsaanvraag (voor een milieu- en/of stedenbouwkundige vergunning) voor industriële projecten en voor infrastructuurprojecten.

Omschrijving

Projecten kunnen vallen onder de MER-plicht.

Boven bepaalde drempelwaarden dient een project-MER te worden opgemaakt of kan ontheffing ervan worden aangevraagd.

Voor sommige kleinere projecten geldt een screeningsplicht. Alleen als een screening van het project uitwijst dat er aanzienlijke milieueffecten te verwachten zijn, moet een MER opgemaakt worden.

De initiatiefnemer kan zowel een particulier als een overheidsorganisatie zijn.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is bestemd voor ambtenaren werkzaam op diensten stedenbouw, ruimtelijke ordening of milieu van steden en gemeenten, provinciale overheden of de Vlaamse overheid alsook voor collega's die vanuit hun job een beter inzicht nodig hebben in deze materie. Ook nuttig voor medewerkers van politiediensten, sociale huisvestingsmaatschappijen, verenigingen en studiebureaus die vaak optreden namens overheden of hen begeleiden bij wijzigingen in de ruimtelijke planning. Publieke of social profit instellingen die met deze regelgeving worden geconfronteerd.

Programma

In deze opleiding krijgt u een totaalbeeld van deze instrumenten, de achterliggende regelgeving, samenhang met andere regelgevingen en toetsen, actoren, toepassingsgebied, hoe u als overheid correct omgaat met deze nota's, de volledigheid, ontheffingsaanvragen, welke controleplicht op u rust, inspraak versus bezwaren, motiveringsplicht bij afwijking van het MER, ...

Lijnen:

  • bevoegde overheden
  • onderscheid tussen project MER en MER screening
  • drempelwaarden, rechtspraak van Raad van State en Europees Hof van Justitie
  • stadsontwikkelingsprojecten
  • Natura 2000 en IHD zoekzones - Passende beoordeling
  • inhoud van een project MER en MER screening
  • ontheffing
  • doorwerking in de motivatie van een beslissing/vergunning

In deze opleiding vertrekken we vanuit de theorie, maar gaat er uiteraard ook voldoende aandacht naar de praktijk, aandachtspunten in de procedure, risico's, goede en slechte praktijken. In deze opleiding is er ook ruimte voor de behandeling van uw vragen en problemen alsook voor intervisie en ervaringsuitwisseling over goede en minder goede praktijken.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
woensdag 23/11/2022 09:00 12:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Contact

  • T: 078 35 39 30
  • Tine@escala.be

Prijsinfo

Publieke sector en non-profit: € 100 excl. btw.

Studiebureaus, architecten die optreden in opdracht van de Escala-doelgroep, vrije beroepers, ... betalen € 145 excl. btw.

Charlotte Vancoillie is omgevingsambtenaar bij de dienst Natuur- en Milieuvergunningen van de provincie Oost-Vlaanderen. Zij adviseert omgevingsvergunningsaanvragen in eerste aanleg en beroepen die ingediend worden tegen beslissingen van gemeenten. Ze maakt tevens deel uit van de provinciale omgevingsvergunningscommissie. Vanuit het vergunningenbeleid komt ze in aanraking met diverse administratieve overheden. Andere raakvlakken zijn ruimtelijke ordening, afvalwetgeving, mestdecreet, natuurbeleid, e.d. Ze doceert vooral interactief en praktijkgericht over de vergunningenplicht en de daaraan gekoppelde na te leven milieuvoorwaarden.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.