Omgevingsrecht: hoe uw beslissingen inzake vergunningen correct en sluitend motiveren?

Opleiding Omgevingsrecht 190620

Introductie

In deze opleiding leert u vanuit de praktijkervaring van een jurist hoe u een correcte motivering opbouwt zodat u zekerder bent van uw stuk.

Zo wordt bijvoorbeeld een antwoord gegeven op volgende vragen: welke elementen moeten zeker vermeld worden? Waarop moet men zeker letten en wat moet men alleszins vermijden? Wanneer geldt er een verstrengde motiveringsplicht? Kan er gemotiveerd worden door verwijzing naar andere stukken? Op welke wijze moeten adviezen en/of bezwaren bij de motivering betrokken worden?

Deze opleiding stelt u in staat om in de toekomst uw beslissingen (nog) beter te motiveren met oog voor eventuele hiaten die tot betwisting aanleiding zouden kunnen geven.  

Omschrijving

Beslissingen m.b.t. (omgevings)vergunningen hebben vaak een grote impact, zowel voor de aanvrager zelf als voor het betrokken publiek (vb. omwonenden). De beslissingen dienen dan ook zorgvuldig voorbereid te worden. Maar dit is op zich niet voldoende. Er moet hierover ook een ‘afdoende’ motivering opgenomen worden in de beslissing. Op die manier kan de aanvrager inschatten waarom zijn vergunning desgevallend geweigerd werd of kan het betrokken publiek inzicht krijgen in de redenen waarom de vergunning verleend werd en waarom (in voorkomend geval) met zijn bezwaren geen rekening werd gehouden.

Vergunningsbeslissingen worden regelmatig betwist. Vaak wordt daarbij ook aangehaald dat de vergunning feitelijk en/of juridisch niet correct of afdoende is. Dergelijke betwistingen worden vaak gevoerd bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, maar evengoed bij de gewone burgerlijke hoven en rechtbanken die immers ook mogen en zelfs moeten nagaan of de motiveringsplicht correct werd nageleefd. En finaal kan een tekortkoming in de motivering ook als een fout worden aangemerkt die mogelijk ook tot de aansprakelijkheid van de overheid kan leiden.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is gericht tot ambtenaren binnen de lokale besturen die de aanvragen voor een (omgevings)vergunning behandelen (gemeentelijke en provinciale omgevingsambtenaren).

Bijkomende info

Deze opleiding wordt voor 1,5u erkend door de Federale Raad van landmeters-experten.

Programma

Inleiding m.b.t. de motiveringsplicht

 • Diverse motiveringsplichten
 • Belang en doel van de motiveringsplicht
 • Wat motiveren + uitzonderingen op de motiveringsplicht
 • Hoe motiveren?
 • Verhouding met specifieke motiveringsregelgeving (vb. inzake vergunningen)
 • Sancties bij schending van de motiveringsplicht (incl. hoe de RvVb hiermee omgaat bij vergunningen)

Concrete toepassing op vergunningen

 • Motivering over de juridische grondslag
  • Algemeen: bestemming, stedenbouwkundige voorschriften uit plannen, verordeningen,…)
  • Aandachtspunt: motivering m.b.t. afwijkingen
 • Motivering over de verenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening
  • Algemeen: volledig, juist, pertinent, concreet,…
  • Aandachtspunt: motivering m.b.t. beleidsmatig gewenste ontwikkelingen
  • Aandachtspunt: opleggen van voorwaarden
 • Motivering m.b.t. diverse effecten
  • MER
  • Watertoets
  • Natuurtoets
  • Erfgoedtoets
  • Mobiliteitstoets
 • Hulpmiddelen bij de motivering
  • Adviezen
  • (verplicht) bij te voegen stukken
 • Verstrenging van de motiveringsplicht
  • Afwijkingsregelingen
  • Afwijken van adviezen
  • Specifieke bezwaren
  • Eerdere beslissingen
  • Regularisatieaanvragen
 • Besluit

Lesdata

Datum Startuur Einduur
woensdag 31/08/2022 09:30 12:30
Kies eventueel een andere locatie of tijdstip

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Forum Advocaten
 • Stijfselrui 48
 • 2000 Antwerpen
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • Tine@escala.be

Prijsinfo

Deelnemers die niet behoren tot de publieke sector, social- of non-profit betalen € 150,00 bij deelname. Prijs exclusief BTW.

Reiner Tijs is advocaat-vennoot bij Forum advocaten (www.forumadvocaten.be). Hij heeft bijzondere expertise opgebouwd in het bestuursrecht. Hij doceert de vakken 'administratief recht' en 'ruimtelijke ordening en milieurecht' aan de AP-Hogeschool in Antwerpen. Hij publiceerde reeds diverse boeken en bijdragen m.b.t. het bestuursrecht (vb. 'Bestuursrecht in hoofdlijnen' bij uitgeverij Intersentia, 'De werking van het Vlaams Openbaarheidsdecreet in de Bestuurspraktijk' bij uitgeverij Larcier) en omgevingsrecht (o.a. over stedenbouwkundige verordeningen, het MER-integratiedecreet, de interrelaties tussen stedenbouw en milieu enz.). Hij verzorgt regelmatig opleidingen bij Escala voor de publieke sector (o.a. de opleidingen 'basis administratief recht', 'motivering van bestuurshandelingen', 'openbaarheid van bestuur', 'onteigeningen van A tot Z',...). Hij adviseert overheden op het vlak van bestuursrecht en omgevingsrecht en begeleidt cliënten bij projectontwikkeling en (complexe) vergunningsdossiers.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.