Meergezinswoningen: analyse van een complexe stedenbouwkundige regelgeving


Hoe beleidsmatig en vergunningsgewijs omgaan met meergezinswoningen?
Webinar Omgevingsrecht 170140

Introductie

Het bouwen van meergezinswoningen is bijzonder actueel. Handelszaken en ééngezinswoningen worden uit het straatbeeld gedrongen.

Deze trend manifesteert zich ondertussen ook uitgesproken in de meer landelijke gebieden, inzoverre men al spreekt van een 'verappartementisering' van de dorpskernen.

De bijhorende stedenbouwkundige vergunningsdossiers worden steeds complexer en er dient met bijkomende stedenbouwkundige voorschriften en specifieke regelgeving rekening te worden gehouden.

Ook het lokaal inpassen van dergelijke woningen vergt vaak een delicate evenwichtsoefening. De lokale overheden lopen op de tippen van hun vergunningstenen onder het toeziend kritische oog van de omwonenden.

In deze opleiding wordt de relevante regelgeving aan de hand van de dagelijkse juridische realiteit geduid en 'good practices' aangereikt.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Ambtenaren omgeving, medewerkers sociale huisvestingsmaatschappijen, studiebureaus die optreden namens de overheid.

Bijkomende info

Deze opleiding komt in aanmerking voor 1,5u punten permanente vorming voor landmeters.

Programma

Volgende punten komen in deze opleiding aan bod en worden verder uitgewerkt (praktijkvoorbeelden, evolutie doorheen de tijd, capita selecta zoals het recht op inschrijving vs het recht op een huisnummer, draagwijdte 'beleidsmatig gewenste ontwikkelingen', enz.):

 • Verkavelingsvergunningsplicht bij één en meerdere appartementsgebouwen?
 • Vergunningsplicht opsplitsen van een bestaand gebouw, evolutie in de tijd
 • Recht op inschrijving versus recht op een huisnummer
 • Beoordeling
  • MER-screening
  • Stedenbouwkundige- en verkavelingsvoorschriften
  • Goede ruimtelijke ordening
   • Decretale beoordelingselementen
   • Argumenten/motiveringsplicht nieuwe meergezinswoningen
   • Beleidsmatig gewenste ontwikkelingen, instrumenten
   • Decretale voorwaarden
  • Bescheiden woonaanbod
 • Beleidsperspectieven en hun gevolgen: naar een ruimtelijk transformatiebeleid?
  • De betonstop en het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
  • Omzendbrief Ruimtelijk Transformatiebeleid: een regelluw kader voor PPS-projecten
  • De implicaties van de Codextrein
  • Toekomstmuziek: het instrumentendecreet
 • Vraag en antwoord

Reiner Tijs is advocaat-vennoot bij FORUM ADVOCATEN (www.forumadvocaten.be). Hij is master in de rechten, master in business law en volgde met succes de opleiding tot milieucoördinator. Zijn voorkeurmaterie is het administratief recht. Hij doceert de vakken administratef recht, ruimtelijke ordenings- en milieurecht en Europees recht aan de afdeling rechtspraktijk van CVO Antwerpen. Voor Escala verzorgt hij diverse opleidingen zoals 'Basis administratief recht', 'Motivering van bestuurshandelingen', 'Onteigeningsrecht'. Als advocaat is hij vertrouwd met de werking van diverse administratieve overheden.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.