Vreemdelingenrecht: rechten en plichten van de vreemdeling


Wat zijn de juridische rechten en plichten van de vreemdeling?
Webinar Maatschappelijke Topic 111031

Introductie

Vreemdelingenrecht is een complexe en uitgebreide rechtstak, die de laatste tijd ook erg actueel is (bijv. regularisatie van illegalen, procedure gezinshereniging, invoering blue card door de Europese Unie, ...).  Hoewel het vreemdelingenrecht geen of slechts een beperkte plaats inneemt in de meeste opleidingen, komen velen mensen uit de sociale sector en de lokale besturen (gemeente en OCMW) in aanraking met de materie.   Temeer omdat het vreemdelingenrecht de laatste jaren erg in evolutie is.  Het is daarbij belangrijk vertrouwd te zijn met de verschillende procedures die deze mensen (kunnen) doorlopen.  

De opleiding Vreemdelingenrecht wordt opgesplitst in 3 modules die u samen of afzonderlijk kan volgen. De derde module gaat over de rechten en plichten van de vreemdeling.

Module 1: vreemdelingenrecht: asielprocedure en asielopvang

Module 2: vreemdelingenrecht: verblijfsstatuten

Module 3: vreemdelingenrecht: rechten en plichten van de vreemdeling (deze module)

Omschrijving

Rechten en plichten van de vreemdeling

In de laatste module wordt stilgestaan bij de sociale rechten van vreemdelingen (opvang, materiële steun, financiële steun, ...), maar ook bij andere rechten, zoals het recht op een pro deo-advocaat, recht op dringende medische zorgen, ...

Als hulpverlener is het van groot belang dat u een duidelijk overzicht hebt van alle rechten en plichten waarover de vreemdeling beschikt. Deze module geeft een toegankelijk beeld van deze rechten en plichten.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Lokale besturen (gemeente en OCMW), integratiediensten, onthaalbureau's, integratiecentra, CAW's, opvangcentra, allochtone middenveld en andere besturen en organisaties die in contact komen met de opvang en begeleiding van vreemdelingen.

Programma

 • Opvang en materiële steun
  • Recht op materiële hulp
  • Einde van de materiële hulp en termijn voor vertrek uit de opvangstructuren
  • Verlenging van de materiële hulp
   • Familiale eenheid
   • Redenen van overmacht
   • Vrijwillige terugkeer
   • Medische redenen gestaafd met aanvraag art. 9ter
  • Overgang van materiële naar financiële hulp
  • Overgangsmaatregelen en inwerkingtreding
 • Financiële steun
 • Recht op dringende materiële zorgen

Meester Veerle Vanneuville is sinds 2002 werkzaam als advocaat in Antwerpen. Zij was er het hoofd van de afdeling Vreemdelingenrecht van A-Law Advocaten tot december 2016 tot zij haar eigen kantoor Compitum Advocaten oprichtte gespecialiseerd in vreemdelingenrecht. Zij bouwde doorheen de jaren een zeer ruime expertise op inzake de behandeling van de dossiers inzake vreemdelingenrecht en de aanverwante procedures ten aanzien van de Dienst Vreemdelingenzaken, Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, de voormalige Vaste Beroepscommissie, Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en de Raad van State (o.a. asielprocedure, regularisaties, gezinshereniging, visumaanvragen) en is thans dagelijks actief in het vreemdelingenrecht.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.