Het nieuwe jeugddelinquentierecht


Jeugddelinquentie bekeken vanuit de wet
Opleiding Maatschappelijke Topic 190340

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na deze vorming kent u als sociaal werker de nieuwe wetgeving omtrent jeugddelinquentie veel grondiger en bovendien kan u deze regelgeving deskundiger toepassen in uw professionele werkomgeving.

Omschrijving

Dit nieuwe jeugddelinquentierecht en de toepassing ervan is zeer bepalend voor de toekomstige werking van het brede sociale werkveld. Inhoudelijk wordt de nieuwste regelgeving bekeken vanuit de toepassing in de praktijk. Er wordt bijzonder veel aandacht besteed aan de delictspecifieke toepassingen op jeugddelinquentie en wat er nieuw is voor de diverse bevoegde instellingen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Het doelpubliek zijn de lokale besturen en hun sociale dienstverlening en ook de voorzieningen voor jeugddelinquenten.

De doelgroep zijn vooral de niet-juristen, maar ook deze laatsten zijn welkom.

Een belangrijke groep deelnemers zal komen uit de functiegroepen van sociaal/maatschappelijk werkers, OCMW, CAW, politie, jeugddelinquentieinstellingen, enz.

Methodologie

De lesmethode volgt drie stappen:

 • kennisoverdracht omtrent de nieuwe wetgeving
 • interactie tussen de deelnemers onderling en met de docent
 • vraagstelling en groepsdiscussie over praktische herkenbare casussen

Programma

Het nieuwe jeugddelinquentiedecreet grondig toegelicht.

Volgende thema’s komen onder meer aan bod:

 • Van een algemeen jeugdbeschermingsrecht voor gans België naar een apart jeugddelinquentierecht in Vlaanderen
 • De uitgangspunten van het Vlaams jeugddelinquentierecht in het decreet van 15.02.2019
 • De uitgebreide rol van het openbaar ministerie
 • Het positief project, het gebruik van voorwaarden, de derde vorderingsgrond
 • De mogelijke reacties op het niveau van de jeugdrechter in de voorlopige fase
 • De mogelijke reacties op het niveau van de jeugdrechtbank in de procedure ten gronde
 • De lange detentie en  de uithandengeving
 • De juridische bijstand van de minderjarige
 • Het betrekken van ouders en opvoedingsverantwoordelijken
 • Het videoverhoor, de elektronische monitoring
 • De (lange?) weg van de inwerkingtreding van het decreet
2019-340-1-OmschrijvingDocent-1.jpg

Geert Decock studeerde rechten en criminologie aan de KU Leuven.

Hij is sinds 1988 advocaat verbonden aan de balie van Gent met specialisaties familierecht en jeugdrecht.

Hij volgde de opleiding bemiddeling in familiezaken en de bijzondere opleiding jeugdrecht.

Hij was jarenlang docent in het sociaal hoger onderwijs (Ipsoc Kortrijk en Arteveldehogeschool Gent), waar hij onder meer strafrecht en jeugdrecht doceerde.

Op vandaag is hij nog redacteur van het Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten, bestuurslid van de Unie van Jeugdadvocaten en voorzitter van de werkgroep Jeugdsanctierecht.

Mter. Geert Decock is een heel rustige spreker met grondige kennis van zaken. Hij is bovendien zeer neutraal en open naar de politie en andere actoren toe. De opleiding voldeed ruimschoots aan de verwachtingen. Deze vond tevens plaats in een aangenaam kader en met een duidelijke uiteenzetting. 'Ik keerde tevreden terug'. Interessante opleiding die interactief gegeven wordt. Een aanrader.

Dhr. Filip Feraux, PZ Regio Tielt

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.