Beroepsgeheim voor sociaal-agogische professionals


Welke verplichtingen dient u als maatschappelijk werker na te leven inzake beroepsgeheim?
Mixed Via Web Maatschappelijke Topic 190427

Omschrijving

Als medewerker in de sector van het sociaal werk komt u ongetwijfeld in contact met situaties waarbij u vragen hebt bij het beroepsgeheim of de privacy bij uw cliënt. Daaraan wil deze vorming omtrent het beroepsgeheim en het opslaan en verwerken van informatie tegemoet komen. Deze opleiding biedt, aan de hand van een theoretisch kader en verschillende cases, een inzicht hoe u kan of moet reageren op verschillende ethische dilemma's.

Inbegrepen in de opleiding is de publicatie: 'Ethische knopen, leidraad voor doordacht sociaal werk', in 2019 uitgegeven door Pelckmans Pro.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze uiterst praktische opleiding richt zich naar maatschappelijk assistenten binnen lokale overheden en andere sociale instanties, ...

Methodologie

Deze vormingssessie is opgebouwd uit een luik informatie waarin wetgeving en deontologische kaders geschetst worden. Een tweede luik bestaat uit workshops waarin concrete casussen aangereikt en besproken worden; hierbij is ruimte voor persoonlijke inbreng en reflectie.

Programma

Beroepsgeheim

De welzijnssector kan niet zonder het geheim. Een cliënt moet zich in vertrouwen kunnen wenden tot een hulpverlener en erop kunnen rekenen dat vertrouwelijke gegevens niet worden uitgebazuind. Dit wordt gewaarborgd door het beroepsgeheim. Vroeger waren de beroepsbeoefenaar en de cliënt de enige betrokkenen bij een hulpverleningsrelatie, het zogenoemde colloque singulier. Tegenwoordig worden hulpverleners er evenwel steeds vaker mee geconfronteerd dat ze vertrouwelijke informatie moeten delen met collega's en/of andere hulpverleners of organisaties. Hierbij komt het beroepsgeheim soms in het gedrang.

Komt onder meer aan bod: wanneer is er sprake van een beroepsgeheim? Welke zijn de wettelijke bepalingen? Wanneer wordt het geschonden? Hoe zit het met zwijgrecht en -plicht, en spreekrecht en -plicht? Welke zijn de risico's van schuldig verzuim? Hoe zit het met het gedeeld, gezamelijk en afgeleid beroepsgeheim?

Informatie over een cliënt opslaan, verwerken en uitwisselen

Voortdurend slaan hulpverleners gegevens over cliënten op. Het inwinnen, verwerken en uitgeven van informatie is een van de belangrijkste processen binnen het sociaal werkveld.

De manier waarop dit moet en kan, wordt in meerdere wetten vastgelegd.

In dit onderdeel schetsen we die verschillende wettelijke bepalingen, maar we staan ook stil bij de concrete invulling van verslagen en dossiers. De voorbije decennia is er een duidelijke evolutie geweest m.b.t. verslagen en dossiers. Het zijn onmisbare instrumenten geworden in het agogische handelen, die niet langer beschouwd worden als eindproducten die een onveranderlijk beeld van een cliënt en/of begeleiding moeten ophangen, maar werkzame componenten zijn binnen de hulpverlening.

Informatie uitwisselen met derden

In een derde luik willen we stil staan bij de informatie-uitwisseling met derden.

Bijvoorbeeld bij vermoedens van kindermishandeling worden hulpverleners niet zozeer geconfronteerd met de vraag hoe zij zelf het misbruik kunnen stoppen, dan wel wat zij moet aanvangen met de informatie waarover zij beschikken in functie van een oplossing voor de probleemsituatie. Behalve beroepsgeheim, is de notie schuldig verzuim en artikel 458bis Sw. hierbij van groot belang. En wat zal het nieuwe 458ter Sw brengen?

Dit sluit nauw aan bij de vraag welke informatie kan worden doorgespeeld aan de politie. Geldt het beroepsgeheim onverminderd tegenover de politie? Vanzelfsprekend wel! Maar voor welke dilemma's worden we dan geplaatst.

En wat als andere organisaties beroep doen op onze collegialiteit? Hoe ver kunnen we gaan in het ter beschikking stellen van informatie? Welke zijn de deontologische regels bij casemanagement? Niet altijd zijn hiervoor sluitende regels te geven, maat het is belangrijk dat een beroepsbeoefenaar over deze thema's zich gefundeerd een mening kan vormen.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
donderdag 02/03/2023 09:00 12:00
Kies eventueel een andere locatie of tijdstip

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Deze opleiding gaat door in een fysiek leslokaal maar kan u ook online volgen. U heeft nu gekozen voor de online vorm van deze mixed class. De nodige instructies voor de online opleiding ontvangt u enkele dagen voor de opleiding. Indien u deze opleiding liever klassikaal volgt dan selecteert u de leslocatie (op dezelfde datum) in het keuzevak onder de prijs.

Contact

  • T: 078 35 39 30
  • Tine@escala.be

Prijsinfo

Deelnemers die niet behoren tot de publieke sector, social- of non-profit betalen € 165,00 bij deelname. Prijs exclusief BTW.

Zéér gedreven en enthousiaste lesgeefster die de wetsartikelen helder kan ontleden en toepassen op de praktijk.

Dieter Jacobs, Dienst Begeleid Wonen Tienen

Goede opleiding. Alhoewel online gegeven voel je je als cursist betrokken. Heeft veel te maken met de lesgever die de materie helemaal beheerst, zich zelf betrokken voelt en de deelnemers aanspreekt. Dit laatste is mogelijk omdat de lijst van deelnemers overlopen werd bij het begin van de sessie waarbij ieder zijn functie uitlegt en zijn vragen kan verduidelijken. Ik heb bijgeleerd en heb tools ontvangen die zeer bruikbaar zijn. Bedankt.

Fleurent Karin, Stuvo UC Limburg

Enthousiaste lesgeefster met kennis van zaken, probeert alles verstaanbaar te maken met praktijkgerichte voorbeelden.

locatie was wat moeilijker (thuis-online), maar het ging wel.

handige/duidelijke powerpoint.

Herrewijn Samantha, OCMW Beveren

Deze opleiding werd door de deelnemers beoordeeld met 82% voor de inhoud; 84% voor de docent. (voorjaar 2020)

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.