Leidinggeven aan arbeiders van technische diensten

Opleiding HRM 190512

Introductie

Als leidinggevende van een groep arbeiders van een technische dienst wordt er van u verwacht dat u uw medewerkers niet alleen duidelijke instructies geeft (SMART), maar hen ook motiveert, inspireert, overtuigt, met hen overlegt en hen leidt.

Concreet komen in deze opleiding thema’s aan bod zoals:

 • Communicatievaardigheden aanleren, vergroten en bevorderen
 • Hoe correcte feedback geven op uw medewerkers?
 • Hoe 'brandjes blussen' op een constructieve manier?
 • Hoe concrete doelstelling formuleren op een SMART-manier?
 • Hoe delegeren en tegelijk opvolging?
 • Wat te doen met de negatievere ingestelde mensen die een zeer grote impact hebben op de rest en die zorgen voor terughoudendheid en negativisme?
 • Tips en tricks
 • Ervaringsuitwisseling

Tijdens dit leertraject krijgt u dus kennis en praktische tips mee om efficiënt leiding te geven, constructief gesprekken te voeren, om communicatietechnieken toe te passen, een coachende leiderschapshouding aan te nemen, enz. Dit is vooral een praktijkgerichte opleiding (met veel ervaringsuitwisseling en rollenspel) waarbij u zich als deelnemer ontwikkelt tot een meer effectieve leidinggevende van een technische dienst.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

De hoofddoelstelling van de opleiding is, via een combinatie van groepswerk en individuele groeistimulatie, de deelnemers te begeleiden en te ondersteunen in hun evolutie naar een grotere kwaliteit wat betreft de manier van communiceren, omgaan met conflicten en leidinggeven.  

Deze groeiverbetering dient uiteindelijk voelbaar te zijn op de werkvloer van de technische dienst, meer bepaald in het omgaan met verschillende soorten collega’s.  

Om in staat te zijn tot efficiënt leiding geven dient men evenwel de basisvaardigheden kennen wat betreft communicatie: vragen stellen, luisteren, herformuleren, feiten zetten tegenover interpretaties, samenvatten, empathie tonen, oplossingsgerichte gedachten formuleren, leiderschapsstijlen en assertiviteitstechnieken toepassen. Deze zaken komen allemaal aan bod tijdens de opleiding. De trainer gebruikt een methodiek die eigen is aan het ervaringsleren.

 

Na een inleiding omtrent, en een legitimatie van de cursus, volgt een continue afwisseling van het geven van voorbeelden, het doen van oefeningen, het richten op de eigen praktijkervaringen en leervragen, het theoretisch kaderen, het geregeld doen van een reflecterende analyse, het terugkoppelen naar zichzelf en het projecteren en transfereren naar de eigen leef- en werksituatie.

Centraal in de gehele cursus staat de bewustwording, de zelfwaarde en de zelfgroei op het vlak van communicatie, sociale vaardigheden, conflicthantering, keuze, verantwoordelijkheid en leiderschap.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Leidinggevenden uit technische diensten

Methodologie

 1. Intensief maatgericht.  
 2. Hoofdzakelijk in groep dat dient als oefenterrein en als weerspiegeling van het maatschappelijk bestel.
 3. Vanuit het ervaringsleren: de mate van het leren wordt bepaald door de deelnemers zelf. Via de leerstijlen doen, conceptualiseren, experimenteren en reflecteren ontstaat, door de roterende manier van werken met de leerstijlen, een meer efficiënte en snellere manier van leren.
 4. Emancipatorisch: elke deelnemer komt aan bod als een schakel van het groepsdynamisch gebeuren. Daarnaast is er een individuele begeleiding die de persoon ondersteunt en versterkt.
 5. Realiteitsgebonden: de theorie komt beperkt (maar wel relatief volledig wat de basishoudingen betreft) aan bod en wordt steeds getransfereerd naar de eigen ervaring en praktijk. Er wordt consequent rekening gehouden met de eigen mogelijkheden en beleving van de deelnemers.
 6. Oefeningen: rollenspelen, groepsopdrachten, huisopdrachten, casus-analyse, observaties,  groepsevaluaties en toepassingen.

Programma

Sessie 1. Basisvaardigheden in communicatie

 • creëren van een veilig klimaat
 • de bedoeling verduidelijken
 • kennismaking met de persoonheidstypologie
 • korte persoonheidstypologie-test
 • duiding van de vier hoofdkleuren bij mensen - typologie
 • basisprincipes en wetten in de communicatie
 • over "interpretaties" en 'feiten'
 • over luisteren en vragen stellen
 • over de oorsprong van onze gedachten
 • over lichaamstaal en intonatie
 • over parafraseren
 • over storingen in de communicatie en hoe die te vermijden
 • oefeningen
 • kleine huisopdracht

Sessie 2. Verdieping van de communicatie bij leiding geven

 • reflectie op huisopdracht
 • 4 communicatietechnieken: Sandwichtechniek, LSD-techniek, OID-techniek en de derde weg-techniek
 • agressiviteit, assertiviteit en subassertiviteit
 • de Axenroos van Ferdinand Cuvelier
 • ingrijpen bij onaanvaardbaar gedrag
 • omgaan met over-assertiviteit en agressie
 • technieken, oefeningen en toepassingen
 • ervaringsuitwisseling
 • kleine huisopdracht

Sessie 3. Over constructief situationeel leidinggeven

 • reflectie op kleine huisopdracht
 • verschillende leiderschapsstijlen
  • (bij)sturen
  • overtuigen
  • overleggen
  • overdragen of delegeren
 • afspraken maken – smart-principes
 • take5-principes: instructies en veiligheid samenbrengen
 • SMART-doelstellingen formuleren in de praktijk?
 • PIP en NIP-houding
 • rollenspel aan de hand van leervragen en leercasussen
 • ervaringsuitwisseling
 • kleine huisopdracht
 • reflectie en evaluatie

Sessie 4. rollenspelen

 • reflectie op de huisopdracht
 • RET-principes – adequaat en rationeel zijn in het leidinggeven!
 • feedback geven aan de medewerkers: de 4G techniek en IK-model
 • oefeningen op de 4G-techniek
 • oefeningen en intervisie aan de hand van leervragen en leercasussen
 • ervaringsuitwisseling
 • rollenspel
 • eindevaluatie

Lesdata

Datum Startuur Einduur
maandag 06/03/2023 09:30 12:30
maandag 06/03/2023 13:30 16:30
maandag 20/03/2023 09:30 12:30
maandag 20/03/2023 13:30 16:30
Kies eventueel een andere locatie of tijdstip

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Provincie Antwerpen - Kamp C
 • Britselaan 20
 • 2260 Westerlo
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • Tine@escala.be

Bart Bulteel is een unieke communicatie en HR-trainer, een senior trainer met een jarenlange ervaring met personeelsleden uit diverse sectoren, bedrijven en organisaties. Hij weet als geen ander zich in te leven in de problematiek van zijn cursisten en krijgt steevast een 9+ evaluatie.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.