Heffingen leegstand, verkrotting, verwaarlozing en tweede verblijven


De belangrijkste juridische en fiscale aspecten aan de hand van de nieuwe bepalingen van het Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF) toegelicht
Webinar Financieel Beleid 100126

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

U kent na het volgen van deze opleiding de belangrijkste bepalingen inzake leegstands-, verwaarlozings- en verkrottingsheffingen en de belasting op tweede verblijven in het Vlaamse Gewest.

Introductie

De heffingen leegstand verwaarlozing en verkrotting, in de praktijk dikwijls in een adem genoemd, zijn voor de lokale en regionale overheden een belangrijk middel om improductiviteit en verval van onroerend goed te bestrijden. Improductieve onroerende goederen brengen geen belastbare inkomsten op en verval leidt tot teloorgang van de leefbaarheid en tot verloedering van de omgeving. De leegstands- verwaarlozings- en verkrottingsheffingen hebben dus niet enkel een wezenlijk fiscaal doel bestaande uit compensatie voor inkomstenverlies van de overheid wegens improductiviteit en financiering voor investeringen die de leef- en omgevingskwaliteit verbeteren, maar hebben ook een belangrijk niet-fiscaal nevendoel, namelijk het voorkomen en corrigeren van improductiviteit en verval.

De drie heffingen leegstand, verwaarlozing en verkrotting werden in Vlaanderen oorspronkelijk op regionaal niveau geheven, doch werden stelselmatig overgeheveld naar de steden en gemeenten. Thans worden enkel nog de heffingen leegstand en verwaarlozing bedrijfsruimten in het Vlaams Gewest exclusief geheven op regionaal niveau. Voor de verkrottingsheffing bestaat een 'getrapte' regeling die de steden en gemeenten bevoegd maakt om deze heffing te vestigen. Indien zij echter nalaten een verkrottingsheffing in te voeren die voldoet aan bepaalde minimale parameters, blijft het Vlaamse Gewest bevoegd om deze heffingen vestigen. Betreffende de heffingen leegstand en verwaarlozing woningen en gebouwen zijn de steden en gemeenten exclusief bevoegd om deze te vestigen.

Tevens wordt in de praktijk vaak vastgesteld dat men met de registratie van een woning als tweede verblijf de leegstandsheffing tracht te ontwijken. Een belasting op tweede verblijven kan zulke ontwijkingsroute fiscaal ontmoedigen.

Omschrijving

De leegstands- verwaarlozings- en verkrottingsheffingen hebben door de jaren heen een hele evolutie ondergaan. Ook de rechtspraak heeft daarbij belangrijke principes verankerd en verduidelijkingen aangebracht waar nodig. Ook inzake de belasting op tweede verblijven is er veelvuldige rechtspraak.

Deze opleiding biedt een antwoord op verschillende vragen over de leegstands- verwaarlozings- en verkorttingsheffingen en op de belasting op tweede verblijven. De informatie wordt op een bevattelijke manier bijgebracht, met aandacht voor de achtergrond en dagelijkse werksituaties van de deelnemers.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot professionelen die in contact komt met leegstandsheffing en verkrottingsheffing: medewerkers van lokale besturen, Vlaamse en Federale overheid, verzelfstandigde agentschappen, ...

Voorkennis

U hebt een basiskennis omtrent lokale en regionale belastingen.

Methodologie

De materie wordt op een duidelijke en begrijpelijke manier gedoceerd. Tijdens de opleiding is er voldoende ruimte voor praktijkvoorbeelden en vragen vanuit het publiek.

Programma

In deze sessie zullen de verschillende heffingen worden overlopen en toegelicht.

Er wordt vertrokken vanuit de bepalingen van de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF). Hierbij wordt er ook stilgestaan bij de bewuste, vaste structuur van deze codex. Deze vaste structuur wordt doorheen de VCF gebruikt voor elke belasting.

Vervolgens wordt er toegespitst op de bijzonderheden inzake leegstands- verwaarlozings- en verkrottingsheffing en de belasting op tweede verblijven. Alle facetten van de leegstands- en verkrottingsheffingen zullen hierbij aan bod komen zoals de belastingplichtige, de inventarisatie en het formeel fiscaal recht waarbij steeds aandacht zal worden besteed aan de recentste rechtspraak.

We bespreken ook de actuele wijzigingen en de gevolgen daarvan.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
woensdag 30/11/2022 09:00 12:00
donderdag 01/12/2022 09:00 12:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Contact

  • T: 078 35 39 30
  • Tine@escala.be

Mr. Thierry Lauwers (1972, Gent) werd met onderscheiding licentiaat in de Rechten aan de Rijksuniversiteit Gent (RUG) in 1995. In 1996 slaagde hij met grote onderscheiding in de éénmalige proef van de "Licence Spéciale en Droit fiscal" aan de Université Libre de Bruxelles (ULB). Thierry Lauwers is sinds 1996 advocaat gespecialiseerd in het fiscaal recht. Hij is zijn professionele carrière in Brussel gestart bij wijlen Mter. Jean Pierre Lagae (Linklaters) en vervolgens bij Mter. John Kirkpatrick (Liedekerke). Uiteindelijk is hij begonnen met de uitbouw van een eigen fiscaalrechtelijke praktijk. Thierry Lauwers is de "founding partner" van Lauwers & Seutin Fiscale Advocaten met kantoren te Gent (Sint-Martens-Latem), Brussel en Luik.

Mr. Lauwers doceert aan de Hogeschool Gent de opleidingen Bachelor Accountancy-Fiscaliteit (Lokale, regionale en internationale fiscaliteit) en Bachelor na Bachelor Toegepaste Fiscaliteit (Lokale en regionale fiscaliteit en internationale fiscaliteit) en is auteur van drie zeer recente publicatie in 2016 bij Academia Press:

  • Fiscaliteit anders bekeken. Lokale belastingen. Gemeentelijke en provinciale belastingen.
  • Fiscaliteit anders bekeken. Internationaal Fiscaal Recht.
  • Fiscaliteit anders bekeken. Regionale belastingen.

Mr. Lauwers is eveneens redactielid van het "Tijdschrift voor Gentse en West-Vlaamse Rechtspraak" (TGWVR), het tijdschrift "Lokale en Regionale Belastingen" (LRB), het "Bestendig Handboek huishuur en handelshuur", het "Nieuw Notarieel Kwartaalschrift" (voorheen "Waarvan Akte - La Basoche") en de "Revue de Fiscalité Locale et Régionale", en annotator van het "Tijdschrift voor Fiscaal Recht" en van het tijdschrift "Rechtspraak Antwerpen, Brussel, Gent (RABG)".

Mr. Lauwers treedt regelmatig op als spreker op studiedagen en seminaries en werkt voortdurend aan diverse projecten (www.lauwers-seutin.be)

Mr. Maxim Daniel is fiscaal advocaat en behaalde zijn master in de rechten in 2016 en een master na master in het fiscaal recht in 2017 aan de Universiteit Antwerpen.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.