Projectmanagement voor overheden en publieke instellingen NIEUW

Opleiding Algemeen beleid en organisatie 180223

Introductie

Deze training is bedoeld om te komen tot een efficiëntere en effectievere projectmatige werking:

 • Meer en langer nadenken bij de opstart van projecten over nut, meerwaarde, scope, doelstellingen en kosten-baten
 • Uitvoering en rapportering via vaste vormen laten verlopen
 • Verantwoordelijkheden van projectmanager en opdrachtgever duidelijk definiëren
 • Doelstellingen, scope en beoogde resultaten scherper aflijnen
 • Projecten tussentijds opvolgen en evalueren
 • Projecten in elke fase van het project durven stopzetten

Omschrijving

Projectmanagement gaat in se om drie elementen: veranderingen doorvoeren, voordelen maximeren en risico's beheren. Programma's of projecten ontstaan vanuit een nood aan het herdenken van de organisatie om de vereiste performantie te bereiken. De nood komt voort uit allerlei externe en interne veranderingsfactoren (technologie, leveranciers, klanten, wetgeving, economische druk, ...). De hoofddoelstelling van project management is het vinden van het juiste evenwicht tussen het creëren van verandering en het beheren van de lopende operaties.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Projectmedewerkers, projectleiders, stafmedewerkers, leidinggevenden uit overheden of publieke instellingen

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

Doelstellingen:

 • Basisinzichten verschaffen in de principes van projectmanagement
 • Algemeen inzicht verschaffen in instrumenten voor het opstarten, beheren en evalueren van projecten. Toelichten van zowel diverse managementaspecten en sociale vaardigheden als de domein-technische inhoud van projectwerking a.d.h.v. concrete praktijkvoorbeelden/cases en stressvolle situaties
 • Reflectie over zichzelf en het eigen gedrag

Programma

 • Projectwerking (wat is een project, project portfolio, PMO, voordelen, rollen en verantwoordelijkheden, kritische succes- en faalfactoren, projectlevenscyclus)
 • Doeltreffend Projectmanagement:
  • Voordelen
  • Aanpak
 • Mijlpalenplan
 • Mijlpalen Verantwoordelijkheidsschema
 • Activiteitenplan
 • Activiteiten Verantwoordelijkheidsschema
 • Voortgangscontrole
 • Evaluatie
 • Toelichting bij de levenscyclus van een concreet project (bijv. 'ISO 14001- gecertificeerd MMS'):  
  • Kwalificatiefase
  • Planningsfase
  • Realisatiefase
  • Afsluitingsfase

         Bij de bespreking van de verschillende fases, komen diverse concepten en begrippen aan bod:

oOpstart, projectcharter, PID, communicatieplan, projectcommunicatie, projectbudget, risicoregister, risicomanagement, kwaliteitsbewaking, documentatie, veranderingsbeheer, meeting management, status reporting, opvolgen knelpunten en actielijst, issuemanagement, escalatieprocedure, evaluatie (dashboard), value realisatie, ...

         Begrippen en concepten worden steeds toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden, eigen

         casussen, enz.

"Veranderingsmanagement als hefboom bij het creëren van het nodige draagvlak en eigenaarschap voor verandering in de organisatie. De aanpak is opgebouwd uit vier overzichtelijke componenten:

oCreëren van een visie en veranderingsstrategie

oInstalleren van een gepast veranderingsleiderschap

oAnalyse van belanghebbende partijen (stakeholderanalyse) en gestructureerd werken met doelgroepen

oGestructureerde aanpak van veranderingscommunicatie

oOpleiding/Coaching

oGeïntegreerd project- en programmamanagement

        Bij de bespreking van 'veranderingsmanagement', komen diverse concepten en begrippen aan bod:

oVeranderingsvisie, "change readiness", opbouwen van een team, organisatiedesign, opbouwen cultuur, ...

        Begrippen en concepten worden steeds toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden, eigen    

        casussen, enz.

Kris Bonner, ervaren professional in operationeel en strategisch management. Was tot recent business unit leader publieke en non-profit sector bij TriFinance. Daarvoor werkte hij ettelijke jaren als veranderingsmanager bij Provincie Antwerpen en managementexpert bij Stad Antwerpen.