Praktische opleiding boekhouden voor lokale besturen


Een praktijkgerichte opleiding voor financiële profielen binnen openbare besturen
Opleiding Accountancy 210685

Introductie

BBC is de afkorting van 'beleids-en beheerscyclus', het instrument dat de lokale besturen gebruiken sinds 2014 voor hun planning (het meerjarenplan), uitvoering (boekhouding) en evaluatie (de jaarrekening). Alle lokale besturen rapporteren hun meerjarenplannen en jaarrekeningen aan de Vlaamse overheid.

In deze opleiding wordt de sterke samenhang tussen de beleidscyclus en de beheerscyclus verduidelijkt. Een bijzondere aandacht wordt gegeven aan de beheerscyclus (boekhouding, jaarrekening, balans en rapportering).

Omschrijving

Voor het uitvoeren van het beleid, weergegeven in het meerjarenplan, beschikken de lokale besturen over middelen (geld, personeel, diverse voorzieningen, …) die worden omgezet in prestaties en dienstverlening. De beheerscyclus is een organisatieproces die de financiële aspecten koppelt aan de doelstellingen van het beleid.

De boekhouding in BBC is een geïntegreerd systeem met een budgettaire boekhouding en een algemene boekhouding. Daardoor wordt ook het gebruik van een analytische boekhouding mogelijk.

Elk lokaal bestuur kan naar eigen inzichten en noden deze analytische boekhouding uitbreiden.

De budgettaire boekhouding is een registratie van ontvangsten en uitgaven waarbij ook de uitvoering van het meerjarenplan wordt opgevolgd.

In de algemene boekhouding worden de activa en passiva opgenomen met als eindresultaat de balans en resultatenrekening.

Aan de hand van een boekhoudsleutel worden de in-en uitgaven zowel geregistreerd in de budgettaire boekhouding (de dagboeken) als in de algemene boekhouding. Zo moet men niet dubbel registreren.

In deze opleiding krijgt u een grondige uiteenzetting hoe beide cyclussen werken en hun relatie tot elkaar. Naast de theorie worden praktijkoefeningen hierop gemaakt zodat u na het volgen van deze opleiding zelfstandig de boekhouding van uw lokaal bestuur kan voeren.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Financiële profielen binnen de openbare besturen, bedienden en boekhouders

Voorkennis

Basiskennis boekhouden is wenselijk.

Programma

1) Inleiding wettelijk kader

 • Verduidelijking juridische basis
 • Verduidelijking van beleid en beheer

2) De beleidscyclus: meerjarenplan

3) De beheerscyclus / boekhouding

 • De budgettaire boekhouding
  • In en uitgaande financiële stromen
 • Algemene boekhouding
 • Registratie activa: Gronden, gebouwen , materiaal, participaties , geldmiddelen
 • Registratie passiva: eigen vermogensmiddelen, schulden
 • Kosten en opbrengsten
 • Waardeverminderingen
 • Herwaarderingsmeerwaarden
 • Opstellen balans
 • Opstellen resultatenrekening

4) De beleidsrapporten

 • Meerjarenplan
 • Jaarrekening

Lesdata

Datum Startuur Einduur
dinsdag 10/10/2023 09:00 12:00
dinsdag 10/10/2023 13:00 16:00
dinsdag 17/10/2023 09:00 12:00
dinsdag 17/10/2023 13:00 16:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Campus Gent NETWORKS TWO
 • Raymonde de Larochelaan 13
 • 9051 Gent
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Peter Vanmechelen is sinds 1998 werkzaam als 'ontvanger - financieel beheerder - financieel directeur' bij het lokaal bestuur Zoutleeuw (stad en OCMW). In deze 24 jaar ervaring heeft hij voor het lokaal bestuur Zoutleeuw, als pilootbestuur, mee aan de wieg gestaan van de invoering van de NOB (Nieuwe OCMW-boekhouding), de BBC (Beleids- en beheerscyclus) en BBC 2020. De evolutie van een loutere kasboekhouding naar een management boekhouding met de focus op een doelgerichte overheid waar de output centraal staat, zijn hem niet vreemd. Daarnaast heeft hij het financieel landschap grondig zien veranderen.

Wegens de affiniteit en ervaring die hij heeft met de materie, deelt hij graag zijn kennis via klassieke opleidingen, webinars, e.d.. Via de publicatie van artikels over actuele thema's stelt hij een aantal dingen in vraag en formuleert kritische bedenkingen bij de gang van zaken in lokale besturen.

Actuele informatie over Peter kan je terugvinden op LinkedIn via: https://www.linkedin.com/in/peter-vanmechelen/

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.