23 nov

Studiedag Overheidsopdrachten 2021 - Nazareth

Event Overheidsopdrachten en aankoop #210238

Voor het tiende jaar op rij organiseert Escala de Studiedag Overheidsopdrachten. We kijken er alvast naar uit om jullie na de online sessie van vorig jaar opnieuw fysiek te mogen verwelkomen! Indien de omstandigheden dit niet toelaten stellen wij de studiedag uit naar een later tijdstip.

De studiedag wordt dit jaar opnieuw tweemaal georganiseerd: op 23/11/21 in Van der Valk in Nazareth en op 30/11/21 in 4Wings te Westerlo.

De studiedag telt dit jaar 18 in plaats van 16 sessies waaronder 12 nieuwe topics. Daarnaast verwelkomen we op deze studiedag ook 4 nieuwe sprekers.

De sessies zijn met één of twee asterisken onderverdeeld:

* voor geïnteresseerden met een beperkte basis of als heropfrissing

** voor gevorderden

Naast de actualiteit meegeven willen we op deze studiedag zoals steeds ook verdiepen. We zorgden opnieuw voor een gevarieerd aanbod, met enkele klassiekers en een aantal nieuwigheden rond overheidsopdrachten. U stelt zelf uw programma samen, in functie van uw interesse. U kiest 4 sessies die u wenst te volgen.

De studiedag is zo opgebouwd dat er de hele dag door sessies zijn zowel voor beginners als voor gevorderden; voor wie focust op plaatsing alsook voor wie focust op uitvoering.

Waarom intekenen voor de Studiedag Overheidsopdrachten?

  · U kunt 4 sessies bijwonen die u zelf kiest uit het uitgebreide aanbod topics toegespitst op aanbestedende overheden (overheden, vzw's, scholen, ziekenhuizen, ...)
  · We staan stil bij belangrijke pijnpunten en nieuwe evoluties door rechtspraak en regelgeving, hierdoor bent u weer up-to-date!
  · Ieder jaar integreren wij verschillende nieuwe topics en nieuwe sprekers in de studiedag.
  · Uw evaluaties nemen wij ter harte zodat u op-en-top kwaliteit mag verwachten, zowel qua inhoud als sprekers.
  · U komt in contact met verschillende collega's, die allemaal gespecialiseerd zijn in overheidsopdrachten.
  · De sprekers kunt u ook vóór en na de lezing aanspreken, en zo uw vragen stellen

   Deelnameprijs bedraagt slechts € 220,00 (excl. BTW) voor deelnemers uit de social profit en publieke sector

   (Inschrijvingsprijs voor deelnemers uit sectoren andere dan non- en social profit: € 395,00)

   Verzorgde catering is inbegrepen in de kostprijs.

   Dinsdag 23 november

   09:30 u
   Belangenconflicten en voorafgaande betrokkenheid bij de gunning van overheidsopdrachten**

   In deze sessie zou dan worden ingegaan op de vraag wat een belangenconflict is een welke personen zich volgens de wet in een positie van belangenconflict kunnen bevinden. Daarbij wordt onder meer stil gestaan bij studiebureaus e.d. waarop de aanbestedende overheid beroep doet in de gunninsfase. Ook wordt aandacht besteed aan de voorafgaande betrokkenheid van inschrijvers aan opdrachten waaraan zij zelf deelnemen. Voor beide situaties wordt onderzocht welke acties de aanbestedende overheid kan overnemen om wettigheidskritieken te voorkomen

   Mr Joris Wouters, GSJ-advocaten

   Lokaal aankopen*

   Tot en met 2019 hadden openbare besturen de mond vol over : gezamenlijke aankopen en schaalvoordelen. Vanaf midden 2020 wilden lokale besturen maximaal inzetten op lokaal inkopen ; het winkelhieren. De KMO's en de kleine zelfstandigen verdienden plots alle aandacht. Enige bezorgdheid hierbij is of dat wel verzoenbaar met de regelgeving overheidsopdrachten. En ja, hier wringt het schoentje. De algemene beginselen 'gelijkheid, niet-discriminatie, proportionaliteit, transparantie, verbod op het kunstmatig beperken van de mededinging en het

   waakzaam zijn voor belangenconflicten' pleiten in het nadeel van lokaal aankopen. Toch kunnen er goede en vooral correcte redenen zijn om lokaal aan te kopen. De regelgeving overheidsopdrachten belemmert het lokaal inkopen op zich niet, indien de motieven daarvoor correct zijn. Er zijn procedures die zich vrij goed lenen voor lokaal inkopen, er zijn er anderen die het heel moeilijk maken. De drempel voor kleine ondernemingen om deel te nemen aan de loodzware procedures is vaak te hoog. De inkopers weten niet hoe ze lokale ondernemingen kunnen overtuigen om deel te nemen. Bestekeisen moeten meer marktconform worden en meer gericht worden op het doel : de keuze van de offerte die het best beantwoordt aan de behoefte van de overheid. Pertinente en marktconforme technische specificaties, uitvoeringsvoorwaarden en gunningscriteria kunnen bijdragen tot lokaal aankopen bij de kleinere ondernemer. Duurzaamheid kan daar bovendien een grote bijdrage toe leveren. Met het oog op het welslagen van de missie ' de KMO's en lokale ondernemingen moeten kansen krijgen', moet er dringend een zakelijke brug gebouwd worden tussen aankoper en lokale ondernemer.

   Sabine De Smit, hoofd aankopen provincie Oost-Vlaanderen

   ABC Tijdslijn en principes overheidsopdrachten*

   De aanbestedende overheid heeft tot taak om het overheidsgeld te beheren, rekening houdend met het algemeen belang. Zij mag aldus niet om het even wat en om het even hoe aankopen. De wetgeving overheidsopdrachten schept het juridisch kader waarbinnen een overheid mag handelen.

   Ze poogt dus maximaal voordeel te halen uit mededinging en tracht de economisch beste prijs te bekomen door haar toevlucht tot de verschillende wettelijke gunningswijzen te zoeken. Om een efficiënte onderlinge concurrentie te garanderen moeten de aanbestedende overheden de aannemers, de leveranciers en de dienstverleners behandelen met inachtneming van volgende principes: vrijheid van toegang tot overheidsopdrachten, gelijke behandeling van de kandidaten alsook de transparantie van de procedures. Binnen deze opleidingssessie zullen wij dieper ingaan op deze principes alsook de andere algemene beginselen. Een tweede luik betreft het tijdskader of gemiddelde doorloop van een volledig gunningsproces.

   Mr Chris Schijns, Adlex-advocaten

   Duurzame overheidsopdrachten van werken: selectie, technische specificaties en gunningscriteria**

   De roep naar duurzaam en zelfs circulair bouwen wordt terecht steeds luider. De sector van de bouw blijft een grote verbruiker van grondstoffen en een grote afvalproducent. De overheid moet een voortrekkersrol spelen in de verdere omschakeling naar meer duurzaamheid. Aan de hand van concrete voorbeelden, wordt besproken op welke manier een overheidsopdracht van werken kan uitgewerkt, gegund en uitgevoerd worden om deze duurzaamheid te bereiken."

   Mr Anthony Poppe, Xirius

   BIM in de praktijk**

   BIM correct opnemen in bestekken is niet vanzelfsprekend, zeker niet binnen overheidsopdrachten. Deze sessie gaat dieper in op de manier waarop dit binnen AWV (MOW) gebeurt en welke standaarddocumenten hiervoor beschikbaar zijn.

   De sessie focust op BIM voor infrastructuurprojecten en is gebaseerd op praktijkervaring uit recente opdrachten. Er zal veel aandacht besteed worden aan praktische handvaten, aandachtspunten om tot het gewenste BIM-resultaat te komen voor wie start met BIM en de daarbij horende uitdagingen en valkuilen.

   Timo Nuttens, MOW Vlaanderen

   11:10 u
   Verbetering van offertes**

   In deze sessie wordt dieper ingegaan op het door de aanbestedende overheid ingevoerde uniform verbeteringssysteem voor wat betreft de rekenfouten en zuiver materiële fouten. Immers dit verbeteringssysteem is voortaan toepasselijk is op alle opdrachten ongeacht de plaatsingsprocedure ervan, terwijl dit systeem vroeger beperkt was tot de aanbesteding en de offerteaanvraag. Naast een theoretisch deel zal dit onderwerp eveneens besproken worden aan de hand van rechtspraak.

   Mr Chris Schijns, Adlex-advocaten

   Marktverkenning: opportuniteiten en grenzen*

   Een onjuiste of onvolledige opdrachtomschrijving of onvoldoende kennis van wat er moet aangekocht worden, kan het succesvol plaatsen van een overheidsopdracht ernstig ondermijnen. Een actieve marktverkenning is dan ook onontbeerlijk voor het opmaken van een kwalitatief bestek. Op welke basis is een marktverkenning toegelaten in overheidsopdrachten? Hoe organiseert u concreet een marktverkenning en hoe pakt u het verloop ervan pragmatisch en correct aan? Wat zijn de grenzen van de marktverkenning en wanneer gaat u te ver? Daarin wordt u wegwijs gemaakt tijdens deze sessie.

   Kristien Devos, Rasschaert-advocaten

   ABC Gunningswijzen*

   Het is voor de aankoper binnen de overheid een ganse uitdaging om conform de stringente wetgeving overheidsopdrachten een goede aankoop van werken, leveringen of diensten rond te krijgen. Toch zal de kans op succes gerelateerd zijn aan enerzijds een goed bestek maar anderzijds ook de keuze van de meest geschikte plaatsingsprocedure.

   Met het oog op het kiezen van de meest geschikte plaatsingsprocedure worden in deze sessie volgende items toegelicht :

   1) Wat wordt er bedoeld met 'plaatsing' van een overheidsopdracht ? In welke fase van de overheidsopdracht situeert het plaatsingsproces zich ? In welke wetgevende teksten kan men de toepasselijke regelgevende artikelen kan terugvinden ?

   2) Welke plaatsingsprocedures zijn wettelijk voorzien ? Welke zijn de wettelijke voorschriften toepasselijk op elke plaatsingsprocedure?

   Volgende plaatsingsprocedures worden toegelicht : openbare en niet openbare procedure, de mededingingsprocedure met bekendmaking, de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking, de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking worden besproken. Ook de opdrachten van beperkte waarde met hun beperkte procedurevoorschriften komen aan bod.

   Naast de gelijkenissen en verschillen tussen de procedures worden ook de voor- en nadelen van de procedures tov elkaar duidelijk gemaakt.

   3) Welke plaatsingsprocedure kan of moet er worden gekozen ? Er is geen echte vrijheid van keuze. De wetgever koppelt de keuze voor een plaatsingsprocedure aan voorwaarden. Maar binnen deze wettelijke grenzen bestaat er toch voldoende ruimte om de meest performante plaatsingsprocedure te kiezen. De geraamde waarde van de opdracht zal zonder meer een rol spelen in de keuze. Maar los van het geraamde bedrag kan de aard van de opdracht toelaten een meer efficiënte en flexibele plaatsingsprocedure te kiezen. Hoe hier gebruik van te maken binnen de wettelijke grenzen zal worden verduidelijkt tijdens de sessie.

   Sabine De Smit, hoofdaankoper Provincie Oost-Vlaanderen

   Uitvoering overheidsopdrachten werken: best practices en tips van een projectleider en een jurist**

   In deze sessie gaan we in op concrete tips en tricks bij de uitvoering van werkenopdrachten. We bespreken hete hangijzers als wijzigingen, verrekeningen en claims, en gaan verder in op het verloop van een werf in de praktijk. Komen nog aan bod: oplevering, werfverslagen, PV van ingebrekestelling, enz.

   Steven Van Durme, AG Vespa & Johan Geerts, Geerts/Denayer-advocaten

   Concurrentiedialoog en innovatiepartnerschappen**

   Innovatief aanbesteden zit in de lift: aanbestedende overheden die wat zijn uitgekeken op de klassieke procedurevormen kunnen voor hun innovatieve aanbestedingstrajecten gebruik maken van de concurrentiegerichte dialoog en het innovatiepartnerschap. 'Onbekend maakt onbemind' zegt het spreekwoord: tijdens deze sessie worden de punten en komma's van deze twee innovatieve aanbestedingsvormen bevattelijk geduid.

   Willem Pauwels, MOW Vlaanderen

   13:10 u
   Slimme gunningscriteria*

   Met deze opleiding wordt beoogd aanbesteders te overtuigen van de meerwaarde die kwalitatieve gunningscriteria met zich kunnen meebrengen voor het adequater beoordelen van offertes. Zo kan het aangewezen zijn om af te stappen van de reflex om enkel het klassieke prijscriterium aan te wenden. Dit teneinde de spiraal van het uitsluitend streven naar de laagste prijs om te buigen en meer aandacht te geven aan de kwaliteit van aanbiedingen van inschrijvers.

   Fabian Swennen, GD&A-advocaten

   Selectiecriteria: 5 valkuilen**

   Gedurende deze sessie zullen we dieper ingaan op een aantal specifieke aandachtspunten gerelateerd aan het gebruik en het toetsen van selectiecriteria. Komen onder meer aan bod: welke selectiecriteria kunnen worden gehanteerd (proportionaliteit); wanneer het vervullen ervan nagaan als aanbesteder; het gebruik van combinaties, onderaannemers en derden i.h.k.v. selectie; de mogelijke verwarring tussen selectie- en gunningscriteria en het gebruik van selectiecriteria in tweefasige en onderhandelingsprocedures.

   Mr Jens Debièvre & Mr Lore Derdeyn, Lydian

   ABC Opmaak van een bestek*

   Het opmaken van een bestek op maat van uw overheidsopdracht is niet eenvoudig, zeker niet voor een startende medewerker, dan wel aankoper overheidsopdrachten. In deze sessie worden de basisprincipes voor een goed bestek gedeeld samen met diverse tips & tricks alsook met enkele aandachtspunten.

   Tessa Jordens, jurist Overheidsopdrachten - Partner Triadens

   Actualia rechtspraak 2021: aandachtspunten uitvoering**

   Welke spraakmakende vonnissen en arresten werden er recent geveld inzake de uitvoering van overheidsopdrachten? In deze sessie wordt de recente rechtspraak inzake overheidsopdrachten in uitvoering tegen het licht gehouden.

   Willem Pauwels, jurist MOW Vlaanderen

   14:45 u
   Actualia rechtspraak 2021: aandachtspunten plaatsing**

   Tijdens deze sessie wordt door Gitte Laenen stilgestaan bij een aantal - opmerkelijke - arresten uitgaande van - in hoofdzaak - de Raad van State, en, waar nuttig, van het Hof van Justitie.

   De bespreking is gefocust op diverse topics uit de plaatsingsprocedure.

   Gitte Laenen, GD&A-advocaten

   Nieuw platform E-procurement 2022**

   Op 4 september 2020 heeft de Ministerraad de goedkeuring gegeven om te starten met een project ter vervanging van het huidige e-Procurement platform. In de plaats van de huidige toepassingen komt een nieuw, geïntegreerd en verbeterd platform dat ondertussen meer dan 125.000 gebruikers (zowel gebruikers binnen aanbestedende entiteiten als binnen

   ondernemingen) ondersteunt met overheidsopdrachten. Met dit nieuwe platform wordt de continuïteit en wettelijke conformiteit inzake overheidsopdrachten verzekerd, zowel op Belgisch als op Europees niveau. Daarnaast zullen ook nieuwe en verbeterde functionaliteiten worden aangeboden.

   Kim Bosman, diensthoofd aankoopdienst Zorgpunt Waasland, geaccrediteerd opleider e-procurement

   ABC gunning en motivering*

   In deze sessie neemt de spreker u mee doorheen het redactieproces voor het opstellen van een gedegen gemotiveerde selectie- en/ of gunningsbeslissing.

   Er wordt stilgestaan bij de algemene motiveringsplicht die rust op aanbestedende overheden (wetgevend kader), alsook bij de verschillende onderdelen van deze redactieopdracht bij de opmaak van gunningsbeslissingen, specifiek waar een bijzondere motiveringsplicht bestaat in hoofde van de aanbestedende overheid in de beoordeling van aanvragen tot deelneming en gunningsbeslissingen. Dit overzicht reikt praktische handvaten en tips&tricks aan voor het opstellen van een gemotiveerde selectie- en/ of gunningsbeslissing in al haar facetten.

   Mr Manik Peferoen, Rasschaert-advocaten

   Planning van werken: goede praktijken, aandachtspunten en juridische waarde bij overschrijding**

   Is het laten overmaken van een planning door de aannemer, een hulpmiddel om de uitvoeringstermijn van een opdracht onder controle te houden ? Of is het net een gevaar op en voor discussies en schadevorderingen ? Wat is de juridische waarde van een planning ? Hoe kan het dienen om de timing van de opdracht onder controle te houden, en wat zijn de belangrijke aandachtspunten om zelf niet in de problemen te komen als opdrachtgever ?

   Een praktische benadering van timing en planning van de werken.

   Mr Christophe Lenders, GSJ-advocaten

   Lesdata

   Datum Startuur Einduur
   dinsdag 23/11/2021 09:00 12:00
   dinsdag 23/11/2021 13:00 16:00

   Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

   Locatie

   • Hotel-restaurant Van Der Valk Nazareth
   • Autostrade E-17
   • 9810 Nazareth
   Bekijk op Google Maps

   Contact

   • T: 078 35 39 30
   • F: 051/268754
   • Tine@escala.be

   Prijsinfo

   Inschrijvingsprijs voor deelnemers uit sectoren andere dan non- en social profit: € 395,00

   Joris Wouters

   De vakgroep "Onroerend goed, aannemingsrecht en overheidsopdrachten" van GSJ Advocaten bouwde een doorgedreven knowhow en uitgebreide praktijkervaring uit met betrekking tot deze wirwar aan regelgeving en is uitstekend geplaatst om u hierin bij te staan. Uitzonderlijk is dat elke speler bij de vakgroep "Onroerend goed, aannemingsrecht en overheidsopdrachten" van GSJ Advocaten terecht kan voor een begeleiding van A tot Z inzake de juridische materie van de overheidsopdrachten.

   Sabine De Smit

   Aankoopverantwoordelijke Provincie Oost-Vlaanderen

   Chris Schijns

   Chris Schijns behaalde in 2009 met onderscheiding het diploma van master in de rechten aan de VUB, met als afstudeerrichting publiek- en administratief recht. In 2011 vervolledigde hij de permanente vorming klimaat- en energierecht aan het Instituut voor Milieu- en Energierecht aan de KULeuven. Hij vatte zijn stage in 2009 aan in het advocatenkantoor Monard-D'Hulst. In de zomer van 2013 stapte hij over naar het bedrijfsleven, waar hij inhouse legal counsel PPP & Real Estate werd bij AG Real Estate. Sedert eind 2014 vervoegde hij Adlex Advocaten waar hij als partner de rechtsdomeinen overheidsopdrachten en omgevingsrecht aanstuurt. Chris begeleidt zowel overheden als bedrijven binnen deze materies. Tevens spreekt en publiceert hij regelmatig omtrent deze onderwerpen.

   Anthony Poppe

   Xirius advocaten

   Kristien Devos

   Mevr. Kristien Devos deed haar eerste ervaringen inzake overheidsopdrachten op langs de private kant van de inschrijver bij de ondernemingen Siemens NV en Zenitel NV. Daarna was ze gedurende tien jaar actief als juridisch adviseur bij Eurostation NV, de voormalige vastgoeddochter van NMBS. Daar adviseerde ze de projectleiders bij de uitvoering van grote vastgoedprojecten van de overheid en adviseerde ze de aankoopdienst voor alle overheidsopdrachten. Als senior expert overheidsopdrachten gaf ze nadien opleiding voor EBP om tenslotte het advocatenkantoor van Mr. Wim Rasschaert te vervoegen als juridisch adviseur specifiek voor overheidsopdrachten.

   Johan Geerts

   Johan Geerts is advocaat sinds 2009. Hij combineert ervaring als advocaat met ervaring als medewerker van een grote aanbestedende overheid. Op 1 oktober 2016 startte hij zijn eigen kantoor.

   Johan heeft ruime ervaring aangaande zowel de plaatsing als de uitvoering van overheidsopdrachten. Hij publiceert en presenteert regelmatig over het thema, en onderhoudt een blog op zijn website www.geertsdenayer.be. Daarnaast specialiseerde Johan zich in diverse domeinen van het administratief recht en het bouw- en vastgoedrecht.

   Willem Pauwels

   Juridisch adviseur overheidsopdrachten MOW Vlaanderen

   Fabian Swennen

   GD&A Advocaten specialiseert zich in het administratief recht (overheidsopdrachten en -contracten, PPS, ruimtelijke ordening, ...), fiscaal en ondernemingsrecht en zorg. Gitte Laenen en Fabian Swennen zijn verbonden aan het Departement Administratief recht en Overheidscontracten en hebben een ruime kennis en ervaring in alle aspecten van de overheidsopdrachtenmaterie.

   Jens Debievre

   Lydian is een full service, onafhankelijk, Belgisch zakenadvocatenkantoor, dat zowel ondernemingen als overheden bijstaat. Ons kantoor telt 75 advocaten en heeft vestigingen te Brussel, Antwerpen en Hasselt. Eén van de sectoren waarop wij ons focussen is de economische overheidsactiviteit, inzonderheid overheidscontracten en -opdrachten. Meer weten? www.lydian.be of bezoek onze LinkedIn-pagina.

   Tessa Jordens

   Tessa Jordens is jurist en deed een ruime ervaring op in overheidsopdrachten als advocaat bij een groot niche kantoor in het administratief recht. Naast haar fulltime job vond Tessa ook de weg terug naar haar Alma Mater, de UHasselt waar ze sedert 2017 aan de slag is als praktijkassistent bestuursrecht. Na de nodige ervaring op te doen bij een aankoopcentrale in zorgsector was het tijd om haar passie voor overheidsopdrachten te delen en startte ze samen met Ellen Triangle Triadens op - een expertisebureau in overheidsopdrachten.

   Gitte Laenen

   GD&A Advocaten specialiseert zich in het administratief recht (overheidsopdrachten en -contracten, PPS, ruimtelijke ordening, ...), fiscaal en ondernemingsrecht en zorg. Gitte Laenen en Fabian Swennen zijn verbonden aan het Departement Administratief recht en Overheidscontracten en hebben een ruime kennis en ervaring in alle aspecten van de overheidsopdrachtenmaterie.

   Kim Bosman

   Kim Bosman, diensthoofd aankoopdienst Zorgpunt Waasland, geaccrediteerd opleider e-procurement

   Manik Peferoen

   Rasschaert Advocaten | Dhr. Manik Peferoen deed zijn eerste ervaringen inzake overheidsopdrachten op als stagiair-advocaat bij een Gents kantoor gespecialiseerd in overheidsopdrachten. Vanuit die expertise ging hij vervolgens als jurist aan de slag bij de Universiteit Gent waar hij bij de Directie Gebouwen dagdagelijks instond voor de begeleiding en opvolging van opdrachten van werken, leveringen en diensten. Na 7 jaar trouwe dienst verruilde hij de publieke sector opnieuw voor de advocatuur. Als advocaat bij Rasschaert Advocaten werkt hij specifiek rond overheidsopdrachten in al hun aspecten.

   Christophe Lenders

   Mr. Christophe Lenders heeft een gespecialiseerde kennis en ervaring omtrent realisaties van vastgoedprojecten omvattende aannemingsrecht in ruimste zin van het woord, overheidsopdrachtenrecht en zakenrechtelijke transacties. Hij adviseert daarbij zowel in de architectuur van de juridische constructie, de toewijzing en de contractsluiting alsook de incidenten die zich tijdens de uitvoering voordoen.

   Overheidsopdrachtenrecht en de nood aan bijstand is ruimer dan het vastgoed. Ook in de verschillende andere sectoren en in het bijzonder de medische sector, heeft Christophe kennis en ervaring om de verschillende marktspelers bij te staan.

   www.gsj.be