1 dec

Studiedag Overheidsopdrachten 2020 online

Event Overheidsopdrachten en aankoop #200216

Voor het 9e jaar organiseert Escala de Studiedag Overheidsopdrachten op maat van aanbestedende organisaties. Verdiep & actualiseer uw kennis op een intensieve studiedag gevuld met juridische én praktische aspecten. Onze topsprekers zijn opnieuw een mix van juristen en praktijksprekers uit diverse overheden.

De formule werd dit jaar verder geoptimaliseerd zodat wij u op deze studiedag 20 sessies bieden! We belichten weer diverse nieuwe aspecten en we verwelkomen op deze studiedag ook 3 nieuwe sprekers.

De ABC-sessies zijn voor geïnteresseerden met een beperkte voorkennis of als heropfrissing. Er is doorheen de dag ook een track specifiek rond werken en twee tracks met topics rond plaatsing en gunning. U stelt zelf uw programma samen, in functie van uw interesse. U kiest de 5 sessies die u wenst te volgen.

De studiedag is zo opgebouwd dat er de hele dag door sessies zijn zowel voor beginners als voor gevorderden; voor wie focust op plaatsing alsook voor wie focust op uitvoering.

Waarom intekenen voor de Studiedag Overheidsopdrachten?

  • U kunt 5 sessies bijwonen die u zelf kiest uit het uitgebreide aanbod topics toegespitst op aanbestedende overheden (overheden, scholen, ziekenhuizen, ...)
  • We staan stil bij belangrijke pijnpunten en nieuwe evoluties door rechtspraak en regelgeving, hierdoor bent u weer up-to-date!
  • Ieder jaar integreren wij verschillende nieuwe topics en nieuwe sprekers in de studiedag.
  • Uw evaluaties nemen wij ter harte zodat u op-en-top kwaliteit mag verwachten, zowel qua inhoud als sprekers.
  • U ontvangt de documentatie van uw lezingen.

Deelnameprijs bedraagt slechts € 170 (excl. BTW) voor deelnemers uit de social profit en publieke sector; € 280 (excl. BTW) voor vrije beroepers, studiebureaus, ...

Erkenning 5 punten OVB in aanvraag.

Dinsdag 1 december

09:00 u
Regelmatigheid en regularisering van offertes

In deze sessie wordt het regelmatigheidsonderzoek en het beoordelen van onregelmatige offertes uiteengezet aan de hand van het wettelijk kader aangevuld met praktijkvoorbeelden. Hoe omgaan met offertes o.a. die onvolledig zijn, formele gebreken vertonen of schijnbaar abnormale prijzen bevatten. Deze sessie heeft de bedoeling om behandelaars van offertes wegwijs te maken binnen het kluwen van wetgeving om een zo zorgvuldig mogelijk regelmatigheidsonderzoek te voeren om uiteindelijk de meest geschikte offerte te weerhouden.

Spreker: Chris Schijns, Adlex Advocaten

Preventieve maatregelen om een tijdige uitvoering te bekomen

Waar in de regelgeving de klemtoon vooral wordt gelegd op de sancties bij mogelijke inbreuken, en deze eerder postcatastrofaal uitwerking hebben, kan er in de bestekteksten meer aandacht besteed worden aan maatregelen in het voordeel van de aanbesteder om de problemen tijdens de uitvoering te voorkomen. Aan de hand van een aantal voorbeelden worden hiertoe inspirerende bestekclausules toegelicht en aangetoond hoe ze tijdens de uitvoering dan ook in de praktijk kunnen omgezet worden.

Spreker: Rudi Claeys

Overheidsopdrachten en openbaarheid

Openbaarheid van bestuur is de grondwettelijk gewaarborgde regel, maar inzake overheidsopdrachten circuleren er toch heel wat commerciële en/of andere geheimen, die een zekere bescherming verdienen én genieten.

Met deze opleiding staan we stil bij de werking van de openbaarheid van bestuur en bij de beperkingen die inzake overheidsopdrachten gelden op grond van het bestuursdecreet en op grond van de meer specifieke overheidsopdrachtenwetgeving.

We bekijken de regeling over de hele overheidsopdrachtenprocedure heen (voor en na de gunning van de opdracht en in de fase van de uitvoering). De diverse documenten (bestekken, inschrijvingsdocumenten, gunningsverslagen, etc.) komen aan bod, alsook de specifieke doelgroepen ten aanzien van wie de informatie wordt verstrekt.

Spreker: Joram Maes, Forum-advocaten

ABC gunningswijzen

Het is een ganse uitdaging om binnen de strikte wetgeving overheidsopdrachten een goede aankoop van werken, leveringen of diensten rond te krijgen. Toch is de kans op succes gerelateerd aan enerzijds een goed bestek maar anderzijds ook de keuze van de meest geschikte plaatsingsprocedure.

Wat wordt er bedoeld met 'plaatsing' van een overheidsopdracht?

In welke fase van de overheidsopdracht situeert het plaatsingsproces zich?

In welke wetgevende teksten kan men de toepasselijke regelgevende artikelen kan terugvinden?

Welke plaatsingsprocedures zijn wettelijk voorzien ?

Welke zijn de wettelijke voorschriften toepasselijk op elke plaatsingsprocedure?

Dit alles komt binnen deze sessie aan bod.

Volgende plaatsingsprocedures worden daarbij toegelicht: openbare en niet openbare procedure, de mededingingsprocedure met bekendmaking, de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking, de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking en de opdrachten van beperkte waarde met hun beperkte procedurevoorschriften. Naast de gelijkenissen en verschillen tussen de procedures worden ook de voor- en nadelen van de procedures tov elkaar duidelijk gemaakt.

De geraamde waarde van de opdracht zal zonder meer een rol spelen in de keuze van de plaatsingsprocedure. Maar los van het geraamde bedrag kan de aard van de opdracht toelaten een meer efficiënte en flexibele plaatsingsprocedure te kiezen. We gaan in op hoe hiervan gebruik te maken binnen de wettelijke grenzen.

Spreker: Sabine De Smit, provincie Oost-Vlaanderen

10:20 u
Zijn uw selectiegronden controleerbaar & afdwingbaar?

In de meeste bestekken wordt aan de selectiecriteria bijzonder weinig aandacht besteed en vervallen onze aanbesteders snel in standaard formuleringen, welke bovendien weinig waarborgen bieden om een goede opdrachtnemer te onderscheiden van een minder geschikte. De aanbesteder mag dan in zijn gunningcriteria wel de beste oplossing kiezen voor zijn functionele behoefte, maar wat betekent het beste product nog als het door een niet bekwame opdrachtnemer uitgevoerd wordt. Een goede selectie is primordiaal, maar ze moet dan ook nog daadkrachtig kunnen gecontroleerd worden en bovendien ook nog opeisbaar zijn tijdends de uitvoering en niet enkel bij het indienen van de offerte.

Spreker: Rudi Claeys

De plaatsing en uitvoering van overheidsopdrachten in crisissituaties

Nood breekt wet? Geldt dit ook voor overheidsopdrachten? Met de corona-crisis in het achterhoofd bespreken we de verschillende mogelijkheden om niet voorzienbare problemen op te lossen, binnen de wettelijke grenzen. we belichten zowel de plaatsing als de uitvoering van overheidsopdrachten en hebben ook aandacht voor de beschikbare online informatie over dit onderwerp.

Spreker: Johan Geerts, Geerts/Denayer

Aankopers en beleid: gekruiste degens of constructief samenwerken?

Een overheidsopdracht kan maar gesloten en uitgevoerd worden door interactie van mensen; de aankoper die optreedt namens de aanbesteder en de vertegenwoordiger die optreedt namens van de ondernemer. De wetgeving overheidsopdrachten vermeldt deze rollen niet en geeft dus ook geen invulling aan deze rollen.

Het gegeven dat een aankoper nergens een rol is toegekend, geeft aanleiding tot onzekerheden inzake de bevoegdheden en kan leiden tot fricties tussen verschillende stakeholders binnen de aanbestedende overheid. Deze interne partijen bevinden zich niet altijd op dezelfde golflengte, integendeel ze staan omwille van diverse redenen soms ogenschijnlijk diametraal tegenover elkaar.

De interne klant bekijkt de behoefte enkel vanuit zijn eigen perspectief, en zet de aankoper soms op het verkeerde pad door te specifieke technische eisen te stellen. Bovendien houdt de interne klant geen rekening met de agenda van de aankoper.

Het beleid en het directieniveau willen inzetten op besparingen en efficiëntie (meer doen met minder). Ze vertonen weinig of geen interesse in de wetgeving overheidsopdrachten en onderschatten de complexiteit en de werklast. Maar ze willen wel een invloed hebben op het aankoopgebeuren, in het bijzonder welke ondernemingen geraadpleegd zullen worden, de weging van de gunningscriteria, de beoordelingsmethodiek, de looptijd van de opdracht,...

Ook de leidend ambtenaar heeft soms een heel andere kijk op de contractuele afspraken en vaak pas als de samenwerking met de opdrachtnemer niet meer lukt wordt de aankoper ingeschakeld.

De aankoper zit gekneld tussen deze partijen en moet naar de buitenwereld deze interne fricties maskeren. Is dit het lot van de aankoper en moet hij/zij zich settelen in deze sandwichpositie met frustratie tot gevolg?

De docent meent van niet. Zij zal vanuit haar ervaring enkele tips geven hoe de aankoper impact kan hebben op zowel de interne klant, het beleid en de leidend ambtenaar. Het moet daarbij gezegd dat het hebben van impact hebben op het beleid de moeilijkste opdracht is. Zij zal ook enkele tips geven hoe de aankoper zich kan wapenen indien het beleid geen oor heeft voor de professionele verzuchtingen van de aankoper. En dit laatste zonder de degens te kruisen.

Spreker: Sabine De Smit, Provincie Oost-Vlaanderen

ABC principes en tijdslijn

De aanbestedende overheid heeft tot taak om het overheidsgeld te beheren, rekening houdend met het algemeen belang. Zij mag aldus niet om het even wat en om het even hoe aankopen. De wetgeving overheidsopdrachten schept het juridisch kader waarbinnen een overheid mag handelen.

Ze poogt dus maximaal voordeel te halen uit mededinging en tracht de economisch beste prijs te bekomen door haar toevlucht tot de verschillende wettelijke gunningswijzen te zoeken. Om een efficiënte onderlinge concurrentie te garanderen moeten de aanbestedende overheden de aannemers, de leveranciers en de dienstverleners behandelen met inachtneming van volgende principes: vrijheid van toegang tot overheidsopdrachten, gelijke behandeling van de kandidaten alsook de transparantie van de procedures. Binnen deze opleidingssessie zullen wij dieper ingaan op deze principes alsook de andere algemene beginselen. Een tweede luik betreft het tijdskader of gemiddelde doorloop van een volledig gunningsproces.

Spreker: Chris Schijns

11:40 u
UEA & ondertekening: actua & impact WVV

Spreker: Fabian Swennen, GD&A-advocaten

Het KB tijdelijke of mobiele bouwplaatsen bij gunning en uitvoering

Spreker: Joris Wouters, GSJ

Standaardbestek 250

Het Standaardbestek 250 (SB250) is het referentie-document voor het uitvoeren van wegenwerken in Vlaanderen. In deze sessie wordt een algemene inleiding gegeven tot het gebruik van het SB250. Daarbij komen de volgende onderwerpen aan bod: de structuur van het SB250, het gebruik van de catalogus met genormaliseerde posten en hoe het SB250 gebruikt kan worden om een bijzonder bestek te schrijven.

Spreker: Margo Briessinck, AWV Vlaanderen

ABC opmaak van een bestek

Spreker: Tessa Jordens

13:30 u
Raamovereenkomsten | mogelijkheden en grenzen minicompetities

Over de techniek van de 'raamovereenkomst' wordt veel gesproken en geschreven, echter in de praktijk zien we dat aanbesteders terughoudend omgaan met de toepassing ervan. Nochtans biedt de raamovereenkomst ongetwijfeld heel wat voordelen, waaronder de mogelijkheid om een zogenaamde 'mini-competitie' te organiseren. Een gedegen voorbereiding en de opmaak van een weldoordacht bestek zijn echter een absolute must. Gitte Laenen zet de belangrijkste aandachtspunten op een rij.

Spreker: Gitte Laenen

Wijzigingen en meerwerken: wat kan de aannemer (niet) vragen en wanneer?

Spreker: Christophe Lenders, GSJ

Onderhandelingstechnieken

Deel I. Na een korte herneming van de onderhandelingstechnieken die in de zeer gesmaakte sessie van vorig jaar aan bod kwamen, gaat de spreker dieper in op zijn systeem om als aankoper meer te halen uit onderhandelingen.

Spreker: Ronald De Keersmaeker

ABC gunning en motivering

In deze sessie neemt de spreker u als aanbestedende overheid mee doorheen het redactieproces voor het opstellen van een gedegen gemotiveerde gunningsbeslissing.

Er wordt stilgestaan bij de algemene motiveringsplicht die rust op aanbestedende overheden, alsook bij de verschillende onderdelen binnen deze redactieopdracht van gunningsbeslissingen, specifiek waar een bijzondere motiveringsplicht bestaat in hoofde van de aanbestedende overheid.

Dit overzicht reikt praktische handvaten en tips&tricks aan voor het opstellen van een gemotiveerde gunningsbeslissing in al haar facetten.

Spreker: Manik Peferoen, Rasschaert-advocaten

15:00 u
Laatste trends en aandachtspunten: actualia rechtspraak plaatsing

Spreker: Gitte Laenen

Laatste trends en aandachtspunten: actualia rechtspraak uitvoering

Spreker: Bart Gheysens/Willem Pauwels, MOW Vlaanderen

Onderhandelingstechnieken vervolg

Spreker: Ronald De Keersmaeker

ABC uitvoering

In deze sessie neemt de spreker u mee als aanbestedende overheid doorheen de fase van de uitvoering van de overheidsopdracht. Er wordt stilgestaan bij de taak van de leidend ambtenaar, het dagboek der werken, de verschillende mogelijkheden tot wijzigingen van de opdracht en hun toepassingsvoorwaarden, alsook bij de actiemiddelen waarover de overheid beschikt om de correcte uitvoering van de overheidsopdracht af te dwingen.

Deze sessie is bedoeld om u praktische handvaten en tips&tricks aan te reiken voor de uitvoering van uw overheidsopdracht door er zelf de controle over te houden.

Spreker: Kristien Devos, Rasschaert-advocaten

13:00 u
Netwerken @ lunch

Heeft u zin om tijdens de middagpauze een klein half uurtje te netwerken met andere mensen die daar ook zin in hebben? Kennismaken, ervaringen uitwisselen, ...

Schrijf je dan in voor deze sessie en we delen u online random in in groepjes van circa 5 deelnemers. Een grote blind date met andere woorden.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
dinsdag 01/12/2020 09:00 12:30
dinsdag 01/12/2020 13:30 16:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Contact

  • T: 078 35 39 30
  • Tine@escala.be

Prijsinfo

Escala-doelgroepen (publieke sector, non- & social profit): €170

Studiebureaus, architecten, vrije beroepers, andere actoren: €280

Chris Schijns

Chris Schijns behaalde in 2009 met onderscheiding het diploma van master in de rechten aan de VUB, met als afstudeerrichting publiek- en administratief recht. In 2011 vervolledigde hij de permanente vorming klimaat- en energierecht aan het Instituut voor Milieu- en Energierecht aan de KULeuven. Hij vatte zijn stage in 2009 aan in het advocatenkantoor Monard-D'Hulst. In de zomer van 2013 stapte hij over naar het bedrijfsleven, waar hij inhouse legal counsel PPP & Real Estate werd bij AG Real Estate. Sedert eind 2014 vervoegde hij Adlex Advocaten waar hij als partner de rechtsdomeinen overheidsopdrachten en omgevingsrecht aanstuurt. Chris begeleidt zowel overheden als bedrijven binnen deze materies. Tevens spreekt en publiceert hij regelmatig omtrent deze onderwerpen.

Rudi Claeys

Rudi Claeys is jurist en doceert juridische opleiding bij Escala en diverse Hogescholen en Universiteiten. Rudi is gespecialiseerd in administratief recht, overheidsopdrachten en verzekeringsrecht. Hij doceerde reeds verschillende opleidingen in het open aanbod van Escala en begeleidde in de loop der jaren zeer vele en diverse besturen en organisaties i.f.v. de overheidsopdrachtenwetgeving.

Joram Maes

Joram Maes is advocaat bij FORUM Advocaten (www.forumadvocaten.be) en is werkzaam in de vakgroep 'overheidsrecht'.

Hij legt zich in het bijzonder toe op het bestuursrecht, omgevingsrecht, onteigeningsrecht en overheidsopdrachtenrecht. Voor Escala was hij eerder reeds spreker voor opleidingen binnen het omgevings- en bestuursrecht. Binnen het kantoor bestaat er ook een specialisatie inzake 'openbaarheid van bestuur'. Joram spitst deze expertise thans toe op het overheidsopdrachtenrecht.

Sabine De Smit

Aankoopverantwoordelijke Provincie Oost-Vlaanderen

Johan Geerts

Johan Geerts is advocaat sinds 2009. Hij combineert ervaring als advocaat met ervaring als medewerker van een grote aanbestedende overheid. Op 1 oktober 2016 startte hij zijn eigen kantoor.

Johan heeft ruime ervaring aangaande zowel de plaatsing als de uitvoering van overheidsopdrachten. Hij publiceert en presenteert regelmatig over het thema, en onderhoudt een blog op zijn website www.geertsdenayer.be. Daarnaast specialiseerde Johan zich in diverse domeinen van het administratief recht en het bouw- en vastgoedrecht.

Joris Wouters

De vakgroep "Onroerend goed, aannemingsrecht en overheidsopdrachten" van GSJ Advocaten bouwde een doorgedreven knowhow en uitgebreide praktijkervaring uit met betrekking tot deze wirwar aan regelgeving en is uitstekend geplaatst om u hierin bij te staan. Uitzonderlijk is dat elke speler bij de vakgroep "Onroerend goed, aannemingsrecht en overheidsopdrachten" van GSJ Advocaten terecht kan voor een begeleiding van A tot Z inzake de juridische materie van de overheidsopdrachten.

Margo Briessinck

Ir Margo Briessinck, senior adviseur wegstructuren AWV

Tessa Jordens

GD&A Advocaten specialiseert zich in het administratief recht (overheidsopdrachten en -contracten, PPS, ruimtelijke ordening, ...), fiscaal en ondernemingsrecht en zorg. Gitte Laenen, Tessa Jordens en Fabian Swennen zijn verbonden aan het Departement Administratief recht en Overheidscontracten, en hebben een ruime kennis en ervaring in alle aspecten van de overheidsopdrachtenmaterie.

Gitte Laenen

GD&A Advocaten specialiseert zich in het administratief recht (overheidsopdrachten en -contracten, PPS, ruimtelijke ordening, ...), fiscaal en ondernemingsrecht en zorg. Gitte Laenen, Tessa Jordens en Fabian Swennen zijn verbonden aan het Departement Administratief recht en Overheidscontracten, en hebben een ruime kennis en ervaring in alle aspecten van de overheidsopdrachtenmaterie.

Christophe Lenders

Mr. Christophe Lenders heeft een gespecialiseerde kennis en ervaring omtrent realisaties van vastgoedprojecten omvattende aannemingsrecht in ruimste zin van het woord, overheidsopdrachtenrecht en zakenrechtelijke transacties. Hij adviseert daarbij zowel in de architectuur van de juridische constructie, de toewijzing en de contractsluiting alsook de incidenten die zich tijdens de uitvoering voordoen.

Overheidsopdrachtenrecht en de nood aan bijstand is ruimer dan het vastgoed. Ook in de verschillende andere sectoren en in het bijzonder de medische sector, heeft Christophe kennis en ervaring om de verschillende marktspelers bij te staan.

www.gsj.be

Ronald De Keersmaeker

Ronald de Keersmaeker werkte twaalf jaar voor de ERIKS group als business unit manager en business development manager. Hij werkte mee aan de opstart van nieuwe bedrijven en het sluiten van partnerships in China, Maleisië, Singapore en India. Terug in België werd Ronald verantwoordelijk voor het ontwikkelen van OEM business (Original Equipment Manufacturers), en het opleiden van high potentials en middenkader.

In 2014 richtte hij zijn eigen bedrijf Dixit International op, waar hij zich als coach en trainer specialiseert in verkoop- en onderhandeltechnieken, lichaamstaal en public speaking. Dat laatste bracht hem in de Raad van Bestuur van PSA Belgium (Professional Speakers Association Belgium).

Manik Peferoen

Dhr. Manik Peferoen deed zijn eerste ervaringen inzake overheidsopdrachten op als stagiair-advocaat bij een Gents kantoor gespecialiseerd in overheidsopdrachten.

Vanuit die expertise ging hij vervolgens als jurist aan de slag bij de Universiteit Gent waar hij bij de Directie Gebouwen dagdagelijks instond voor de begeleiding en opvolging van overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten en vastgoedprojecten.. Na 7 jaar trouwe dienst verruilde hij de publieke sector opnieuw voor de advocatuur. Als advocaat bij Rasschaert Advocaten werkt hij specifiek rond overheidsopdrachten en publiek vastgoed. Hij treedt regelmatig op als spreker over allerlei overheidsopdrachtenthema's.

Bart Gheysens

Juridisch adviseur overheidsopdrachten departement Mobiliteit en Openbare Werken

Willem Pauwels

Juridische adviseur departement Mobiliteit en Openbaren Werken

Kristien Devos

Mevr. Kristien Devos deed haar eerste ervaringen inzake overheidsopdrachten op langs de private kant van de inschrijver bij de ondernemingen Siemens NV en Zenitel NV. Daarna was ze gedurende tien jaar actief als juridisch adviseur bij Eurostation NV, de voormalige vastgoeddochter van NMBS. Daar adviseerde ze de projectleiders bij de uitvoering van grote vastgoedprojecten van de overheid en adviseerde ze de aankoopdienst voor alle overheidsopdrachten. Als senior expert overheidsopdrachten gaf ze nadien opleiding voor EBP om tenslotte het advocatenkantoor van Mr. Wim Rasschaert te vervoegen als juridisch adviseur specifiek voor overheidsopdrachten