10 dec

Studiedag Overheidsopdrachten 2019 - Nazareth

Event Overheidsopdrachten en aankoop #190194

Voor de achtste keer organiseert Escala de Studiedag Overheidsopdrachten. Ook deze keer houdt u uw kennis up-to-date tijdens één intensieve dag gevuld met juridische en praktische aspecten.

De studiedag telt opnieuw 16 sessies waaronder 4 nieuwe topics.

We verwelkomen op deze studiedag ook 2 nieuwe sprekers.

Deze studiedag vindt dit jaar plaats in Van der Valk in Nazareth en in 4Wings te Westerlo.

De sessies zijn met één of twee asterisken onderverdeeld

* voor geïnteresseerden met een beperkte basis of als heropfrissing

** voor gevorderden

Naast de actualiteit meegeven willen we op deze studiedag zoals steeds ook verdiepen. We zorgden opnieuw voor een gevarieerd aanbod, met enkele klassiekers en een aantal nieuwigheden rond overheidsopdrachten. U stelt zelf uw programma samen, in functie van uw interesse. U kiest 4 sessies die u wenst te volgen.

De studiedag is zo opgebouwd dat er de hele dag door sessies zijn zowel voor beginners als voor gevorderden; voor wie focust op plaatsing alsook voor wie focust op uitvoering.

Waarom intekenen voor de Studiedag Overheidsopdrachten?

 • U kunt 4 sessies bijwonen die u zelf kiest uit het uitgebreide aanbod topics toegespitst op aanbestedende overheden (overheden, scholen, ziekenhuizen, ...)
 • We staan stil bij belangrijke pijnpunten en nieuwe evoluties door rechtspraak en regelgeving, hierdoor bent u weer up-to-date!
 • Ieder jaar integreren wij verschillende nieuwe topics en nieuwe sprekers in de studiedag.
 • Uw evaluaties nemen wij ter harte zodat u op-en-top kwaliteit mag verwachten, zowel qua inhoud als sprekers.
 • U komt in contact met verschillende collega's, die allemaal gespecialiseerd zijn in overheidsopdrachten.
 • De sprekers kunt u ook vóór en na de lezing aanspreken, en zo uw vragen stellen.
 • U kan de documentatie van alle lezingen op papier ontvangen.

Deelnameprijs bedraagt slechts € 195 (excl. BTW) voor deelnemers uit de social profit en publieke sector (€ 295 voor vrije beroepers en ondernemingen)

Verzorgde catering is inbegrepen in de kostprijs.

Dinsdag 10 december

09:30 u
*ABC het stappenplan en de tijdslijn van uw overheidsopdracht

Tijdens deze inleidende sessie gaat de spreker in op de opeenvolgende stappen die door een aanbestedende overheid moeten worden doorlopen.

Zowel qua resultaat als qua timing is het belangrijk om voorafgaand een duidelijk en overzichtelijk beeld te hebben van de procedure en de consequenties van bepaalde keuzes als aanbestedende overheid.

Het uitstippelen van de tijdslijn zal afhankelijk zijn van de complexiteit van de opdracht en de gekozen plaatsingsprocedure.

Met het oog op het sluiten van een goede overeenkomst zal de spreker binnen elke fase wijzen op een aantal aandachtspunten en richtlijnen geven voor een minimumtijdslijn.

1) De voorbereiding (gaande van marktonderzoek, definiëring van het voorwerp, keuze plaatsingsprocedure, opmaak bestek)

2) De bekendmaking en de transparantie

3) Gunningsfase (welke start bij ontvangst van de offertes en loopt tot en met het sluiten van de opdracht )

4) Uitvoering van de opdracht

Sabine De Smit, Provincie Oost-Vlaanderen

**Wijzigingen tijdens de uitvoering: over verrekeningen en claims van de aannemer

Het 'nieuwe' KB Uitvoering voorziet in afdeling 5 een allesomvattende regeling betreffende de mogelijkheden tot WIJZIGING van een overheidsopdracht tijdens de uitvoering.

In deze presentatie geven we een volledig overzicht, met focus op de procedurele aspecten. We hebben het over de wijzigingen op bevel van de aanbesteder, enerzijds, en over de herzieningsclausules,

anderzijds. Komen aan bod: wijzigingsbevel, verrekeningen, schadeclaims.

Meester Johan Geerts, Geerts/Denayer

*NIEUW - Opties en varianten

Opties en varianten zijn technieken die aanbesteders toelaten om de overheidsopdracht te moduleren, bv. om bepaalde onzekerheden te ondervangen of om budgettaire perikelen te vermijden. De vormgeving ervan roept evenwel vragen op. Om te beginnen, wat is het verschil tussen een optie en een variant? Maar ook: hoe ze betrekken bij de raming van de waarde van de opdracht? Welke informatie moet erover worden aangereikt in het bestek? Welke soorten zijn er? Hoe beïnvloeden ze de regelmatigheid en de rangschikking van de offertes? Wanner licht men de optie of bestelt men de variant? Op deze vragen en meer tracht de sessie een duidelijk antwoord te bieden, met voorbeelden uit rechtspraak en bestuurspraktijk.

Meester Jens Debièvre, Lydian

[VOLZET] **Update rechtspraak Raad van State: aandachtspunten plaatsing

In deze sessie wordt aandacht besteed aan de meest opvallende standpunten / analyses van de Raad van State (en desgevallend van burgerlijke rechtbanken) in de jaren 2018-2019 betreffende uiteenlopende aspecten binnen de plaatsingsprocedure. Er wordt ook stilgestaan bij de impact van deze standpunten / analyses op praktijkdossiers.

Meester Gitte Laenen, GD&A Advocaten

11:10 u
*ABC opmaak van een bestek: hoe begin je eraan en aandachtspunten

"Een bestek verkrijgt de offertes die het verdient."

Bij het opmaken van een bestek mag men niet lichtzinnig handelen en denken dat met beschikbare software een bestek vlug kan worden opgemaakt.

De spreker zal stil staan bij volgende items :

Wat is een bestek eigenlijk ? Waarom is een goed bestek zo belangrijk ?

Moet een bestek een vaste structuur hebben of doet de structuur er niet toe?

Belangrijk is wel dat men weet waar een bepaling (bv prijsherziening) thuishoort in het bestek.

Het opmaken van een bestek is niet de eerste stap in het traject van een overheidsopdracht.

Het opmaken van het bestek is echter de afronding van de voorbereidingsfase van de overheidsopdracht :

Pas als men weet wat men wil, kan men starten met het schrijven van het bestek , oa :

- welk is de wettelijk toegelaten en meest optimale plaatsingsprocedure

- welke firma's wenst men een kans te geven , en welke wil men zeker niet (kwalitatieve selectie)

- welke voorwaarden wil men opleggen, vragen,....(de uitvoeringsvoorwaarden)

- wat wil men (werk/product/dienst) : maw de technische specificaties

- gaat men voor een goedkope oplossing of is kwaliteit een prijs waard. (de gunningscriteria)

Sabine De Smit, Provincie Oost-Vlaanderen

*Regelmatigheid van offertes

Met bijzondere aandacht voor de niet-naleving, van de minimale, formele en substantiële vereisten

De regelmatigheid van een offerte blijft een hot topic en geeft veelvuldig aanleiding tot vragen en discussies. In deze sessie wordt de problematiek van de (on)regelmatigheid van de offertes toegelicht waarbij in het bijzonder wordt ingegaan op de niet-naleving van de in het bestek genoemde minimale en substantiële vereiste. Daarnaast wordt de nodige aandacht gegeven aan het niet voldoen aan een aantal formele vereisten zoals onder meer de ondertekening van de offerte en het voegen van documenten bij de offerte.

Meester Joris Wouters, GSJ Advocaten

**NIEUW - Do's en Don'ts: raamovereenkomsten en aankoopcentrales

Sedert de regelgeving van 2016 worden beide rechtsfiguren steeds vaker toegepast, meestal gecombineerd. Er wordt tijdens deze sessie stilgestaan bij de eigenheden evenals de voor- en nadelen van deze rechtsfiguren, maar ook bij de recente (Europese) rechtspraak die een koele minnaar lijkt van een ongebreidelde toepassing ervan. Waar ligt de grens tussen vereenvoudiging / veralgemening en het beginsel van de eerlijke mededinging?

Meester Gitte Laenen, GD&A Advocaten

**Update rechtspraak: aandachtspunten uitvoering

Tijdens deze sessie wordt ingegaan op recente rechtspraak (2018-19) van de hoven en rechtbanken inzake overheidsopdrachten. Onder meer volgende topics komen hierbij aan bod: de klachten en verzoeken (art. 38/8 e.v. KB Uitvoering), de maatregelen van ambtswege (art. 44, 47, 87...KB uitvoering), de oplevering bij opdrachten voor werken (art. 91 e.v. KB Uitvoering) en de betaling (art. 66, 69, 95...KB Uitvoering). Bedoeling is mee te geven welke lessen er kunnen worden getrokken uit de rechtspraak voor toekomstige opdrachten. Zo wordt onder meer een antwoord verstrekt op de vraag wat een aanbestedende overheid kan ondernemen bij het niet afleveren van de as built plannen, wat kan worden ondernomen tegen schadeclaims ingevolge de laattijdige verplaatsing van nutsleidingen, wat het gevolg is van een laattijdige verificatie van de schuldvordering...

Bart Gheysens, MOW Vlaanderen

13:10 u
*ABC Evaluatie offertes en motivering gunning

Tijdens deze sessie wordt er stilgestaan bij de do's en do not's van het evalueren van offertes aan de hand van de regelgeving, praktijkvoorbeelden en rechtspraak. Een cruciaal gegeven hierbij is de motivering, niet enkel met betrekking tot de evaluatie maar in het bijzonder deze van de gunningsbeslissing an sich. Het wikken en wegen van offertes is geen evidentie, de woordkeuze evenmin.

Meester Tessa Jordens, GD&A Advocaten

**Onderhandelen juridisch bekeken: waarover mag je onderhandelen?

In de sessie ligt de nadruk op de effectieve onderhandelingen en de onderhandelingsruimte, waarbij stilgestaan wordt bij het juridisch kader om te komen tot de beste eindofferte of BAFO. De sessie wordt zeer praktisch opgebouwd met sprekende praktijkvoorbeelden waarbij ook de link wordt gelegd met de opdrachten van beperkte waarde (de aanvaarde facturen), en dit zonder te blijven hangen in een louter juridische benadering. In de marge wordt kort stilgestaan bij de toepassingsgevallen van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. De motiveringsverplichtingen en de wet op de rechtsbescherming worden eveneens kort in het kader van deze procedure belicht.

Meester Wim Rasschaert, Rasschaert Advocaten

**NIEUW - Organisatie/aanpak van uw interne controle

Organisaties in de publieke sector beseffen steeds meer het belang van een systeem van organisatiebeheersing (of 'interne controle') dat de belangrijkste risico's afdekt, garandeert dat de doelstellingen worden gerealiseerd, bijdraagt aan de efficiëntie en probeert om mogelijke fraude te voorkomen.

Ook in het aankoopproces is organisatiebeheersing onontbeerlijk. Van bij het identificeren van een behoefte tot aankoop, daarna het uitschrijven en gunnen van een overheidsopdracht en finaal de uitvoering en evaluatie van de overheidsopdracht zijn er mogelijke risico's die via beheersmaatregelen zo veel mogelijk kunnen afgedekt worden.

In deze sessie worden de algemene principes van organisatiebeheersing toegelicht waarna dieper wordt ingegaan op de risico's en beheersmaatregelen specifiek voor het aankoopproces.

Spreker: Lieven Penninck, EY

[VOLZET] **De rol van de leidend ambtenaar: over taken en verantwoordelijkheden

Meester Christophe Lenders, GSJ Advocaten

14:45 u
**Sancties in uitvoering vd aanneming van werken met bijzondere aandacht voor de vertragingsboete

In deze sessie wordt een overzicht gegeven van het arsenaal aan toepasbare sancties naar aannemers der werken toe n.a.v. de (gebrekkige) uitvoering van overheidsopdrachten voor werken.

De sancties uit het KB Uitvoering 2013 worden overlopen en voorzien van commentaar (tips & tricks + valkuilen).

Vervolgens wordt ingezoomd om de termijnsoverschrijdingen bij de aanneming van werken en de vertragingsboete ex. art. 46, juncto art. 86 KB Uitvoering 2013, met focus op de "straf door de vertraging" vs. "de boete n.a.v. de vertraging".

De sessie biedt de deelnemer een handig overzicht van actiemiddelen t.a.v. de aannemer der werken tijdens de uitvoering der werken en verschaft inzichten over de wijze waarop deze kunnen en moeten worden toegepast, met focus op de vertragingsboete.

Manik Peferoen, Rasschaert Advocaten

*NIEUW - Onderhandelingstechnieken

Ronald De Keersmaeker

**BIM: zin en aandachtspunten bij overheidsopdrachten

Meester Christophe Lenders, GSJ Advocaten

*ABC Uitvoering van de overheidsopdracht

Tijdens deze sessie gaat spreker in op de kernelementen van de regelgeving die u onder de knie moet hebben om de uitvoering van een overheidsopdracht tot een goed einde te brengen.

Komen onder meer aan bod: de betaling, oplevering, gebreken, aansprakelijkheden, wijzigingen tijdens de uitvoering, onvoorziene omstandigheden, meerwerken, enz.

Meester Stijn Maeyaert, Liedekerke

Lesdata

Datum Startuur Einduur
dinsdag 10/12/2019 09:30 12:30
dinsdag 10/12/2019 13:30 16:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Hotel-restaurant Van Der Valk Nazareth
 • Autostrade E-17
 • 9810 Nazareth
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • Tine@escala.be

Sabine De Smit

Aankoopverantwoordelijke Provincie Oost-Vlaanderen

Johan Geerts

Johan Geerts is advocaat sinds 2009. Hij combineert ervaring als advocaat met ervaring als medewerker van een grote aanbestedende overheid. Op 1 oktober 2016 startte hij zijn eigen kantoor.

Johan heeft ruime ervaring aangaande zowel de plaatsing als de uitvoering van overheidsopdrachten. Hij publiceert en presenteert regelmatig over het thema, en onderhoudt een blog op zijn website www.geertsdenayer.be. Daarnaast specialiseerde Johan zich in diverse domeinen van het administratief recht en het bouw- en vastgoedrecht.

Jens Debievre

Lydian is een full service, onafhankelijk, Belgisch zakenadvocatenkantoor, dat zowel ondernemingen als overheden bijstaat. Ons kantoor telt 75 advocaten en heeft vestigingen te Brussel, Antwerpen en Hasselt. Eén van de sectoren waarop wij ons focussen is de economische overheidsactiviteit, inzonderheid overheidscontracten en -opdrachten. Meer weten? www.lydian.be of bezoek onze LinkedIn-pagina.

Gitte Laenen

GD&A Advocaten specialiseert zich in het administratief recht (overheidsopdrachten en -contracten, PPS, ruimtelijke ordening, ...), fiscaal en ondernemingsrecht en zorg. Gitte Laenen, Tessa Jordens en Roel Van Eetvelt zijn verbonden aan het Departement Administratief recht en Overheidscontracten, en hebben een ruime kennis en ervaring in alle aspecten van de overheidsopdrachtenmaterie.

Joris Wouters

De vakgroep "Onroerend goed, aannemingsrecht en overheidsopdrachten" van GSJ Advocaten bouwde een doorgedreven knowhow en uitgebreide praktijkervaring uit met betrekking tot deze wirwar aan regelgeving en is uitstekend geplaatst om u hierin bij te staan. Uitzonderlijk is dat elke speler bij de vakgroep "Onroerend goed, aannemingsrecht en overheidsopdrachten" van GSJ Advocaten terecht kan voor een begeleiding van A tot Z inzake de juridische materie van de overheidsopdrachten.

Bart Gheysens

Juridisch adviseur overheidsopdrachten departement Mobiiteit en Openbare Werken

Tessa Jordens

GD&A Advocaten specialiseert zich in het administratief recht (overheidsopdrachten en -contracten, PPS, ruimtelijke ordening, ...), fiscaal en ondernemingsrecht en zorg. Gitte Laenen, Stephanie Taelemans en Tessa Jordens zijn verbonden aan het Departement Administratief recht en Overheidscontracten, en hebben een ruime kennis en ervaring in alle aspecten van de overheidsopdrachtenmaterie.

Wim Rasschaert

Rasschaert advocaten werkt uitsluitend voor lokale besturen & non profit. Het kantoor behandelde inmiddels vele vragen: interne en externe verzelfstandiging, organisatieadvies voor openbare besturen, PPS en publiek-publieke samenwerking, fiscale optimalisaties en herfinancieringsoperaties, subsidies, bedrijventerreinen, publiek vastgoedrecht, overheidsopdrachten en -contracten, overheidsbedrijven, juridische en administratieve vereenvoudiging, onteigening, stedenbouw en R.O. alsmede de redactie van regelgeving, tuchtrecht, zakenrecht, etc. Het kantoor telt inmiddels 8 medewerkers en werkt over gans Vlaanderen vanuit de regio Aalst.

Lieven Penninck

Director interne audit, interne controle en risicomanagement in de publieke sector bij EY

Christophe Lenders

Mr. Christophe Lenders heeft een gespecialiseerde kennis en ervaring omtrent realisaties van vastgoedprojecten omvattende aannemingsrecht in ruimste zin van het woord, overheidsopdrachtenrecht en zakenrechtelijke transacties. Hij adviseert daarbij zowel in de architectuur van de juridische constructie, de toewijzing en de contractsluiting alsook de incidenten die zich tijdens de uitvoering voordoen.

Overheidsopdrachtenrecht en de nood aan bijstand is ruimer dan het vastgoed. Ook in de verschillende andere sectoren en in het bijzonder de medische sector, heeft Christophe kennis en ervaring om de verschillende marktspelers bij te staan.

www.gsj.be

Manik Peferoen

Rasschaert Advocaten | Dhr. Manik Peferoen deed zijn eerste ervaringen inzake overheidsopdrachten op als stagiair-advocaat bij een Gents kantoor gespecialiseerd in overheidsopdrachten. Vanuit die expertise ging hij vervolgens als jurist aan de slag bij de Universiteit Gent waar hij bij de Directie Gebouwen dagdagelijks instond voor de begeleiding en opvolging van opdrachten van werken, leveringen en diensten. Na 7 jaar trouwe dienst verruilde hij de publieke sector opnieuw voor de advocatuur. Als juridisch adviseur bij Rasschaert Advocaten werkt hij specifiek rond overheidsopdrachten in al hun aspecten.

Ronald De Keersmaeker

Ronald de Keersmaeker werkte twaalf jaar voor de ERIKS group als business unit manager en business development manager. Hij werkte mee aan de opstart van nieuwe bedrijven en het sluiten van partnerships in China, Maleisië, Singapore en India. Terug in België werd Ronald verantwoordelijk voor het ontwikkelen van OEM business (Original Equipment Manufacturers), en het opleiden van high potentials en middenkader.

In 2014 richtte hij zijn eigen bedrijf Dixit International op, waar hij zich als coach en trainer specialiseert in verkoop- en onderhandeltechnieken, lichaamstaal en public speaking. Dat laatste bracht hem in de Raad van Bestuur van PSA Belgium (Professional Speakers Association Belgium).

Stijn Maeyaert

Als advocaat behandelt Stijn dossiers in alle aspecten van het administratief en publiek recht, met bijzondere aandacht voor het overheidsopdrachtenrecht (gunning en uitvoering) en overheidscontracten. Stijn verleent op regelmatige basis advies en is goed vertrouwd met procedures voor diverse administratieve instanties, de Raad van State en de burgerlijke rechtbanken.

Stijn Maeyaert is bemiddelaar in bestuurszaken (KU Leuven 2016) en behaalde eveneens een diploma Bedrijfskunde aan de EHSAL Management School (EMS Brussel, 2017). Hij is sinds 2014 deeltijds verbonden aan het Centrum Overheid en Recht van de Universiteit Hasselt waar hij praktijkcolleges staatsrecht verzorgt.

https://www.liedekerke.com/