27 okt

Studiedag Omgeving 2022 - Westerlo

Event Omgevingsrecht #220385

Na de online studiedag omgeving zijn we verheugd u opnieuw fysiek te kunnen verwelkomen en dit op twee comfortabele locaties: onze campus te Gent op The Loop / Expo en 4Wings te Westerlo.

Wij opteren ervoor om de studiedag fysiek te laten doorgaan. Indien dit door beperkende maatregelen niet mogelijk is, wordt de studiedag uitgesteld met mogelijkheid tot kostenloos uitschrijven. Kostenloos uitschrijven is sowieso steeds mogelijk tot één week voor aanvang.

Zoals de voorbije jaren staan diverse aspecten van stedenbouw & milieu centraal. Zowel inzake planning, vergunning als handhaving. Er is een ruime keuze topics met sessies voor beginners en sessies voor gevorderden. De focus ligt dit jaar in het bijzonder op landbouw met twee toegepaste sessies.

Zoals elk jaar voorzien wij een mooie mix van experten (sprekers uit de overheid en juristen) en we voorzien zoals elk jaar ook vernieuwing met opnieuw enkele nieuwe sprekers die we mogen verwelkomen.

Onze studiedag vertrekt steeds vanuit het standpunt van de publieke sector zodat de sessies volledig op maat zijn van uw vragen, noden en met de juiste invalshoek.

U kiest de 4 sessies die u het meest interesseren.

Hierdoor wordt de studiedag Omgeving het ideale moment om:

  • Uw kennis bij te schaven inzake ruimtelijke ordening, zowel juridisch als beleidsmatig;
  • Een aantal aandachtspunten te toetsen aan de aanpak binnen uw dienst;
  • Vragen te stellen aan de docenten aansluitend bij de sessies die u heeft gevolgd;
  • Collega's te ontmoeten die met ruimtelijke ordening in contact komen.

Deze studiedag is ook erkend als permanente vorming voor landmeters-experten: 1/2e van de effectieve uren.

Deelname:

Publieke sector & vzw's: € 215,00*

Studiebureaus, vrije beroepers e.a.: € 370,00*

*prijzen excl. btw

Vrijdag 21 oktober

09:30 u
ABC | Inleiding in de ruimtelijke planning en verordeningen

Zaken complex maken is heel eenvoudig. Maar zaken eenvoudig maken, is bijzonder moeilijk. In deze sessie trachten we de complexe materie van de ruimtelijke ordening terug transparant en overzichtelijk te maken. We gaan terug naar de beginselen en uitgangspunten. In deze sessie ligt de focus op planning en stedenbouwkundige verordeningen. Welke plannen zijn er, hoe verhouden ze zich tegenover elkaar? Wat zijn stedenbouwkundige verordeningen en hoe kunnen ze ingezet worden? Hoe kiezen tussen een RUP, een stedenbouwkundige verordening of... misschien wel eerder een stedenbouwkundige richtlijn? We behouden het overzicht, maar nemen de recente evoluties wel mee (zoals de nieuwe 'beleidsplannen', de nieuwe wetgeving/rechtspraak over de effectbeoordeling bij plannen, verordeningen en alles wat zich verder aandient dit jaar).

Spreker: Mr Reiner Tijs, Forum-advocaten

Stedenbouwkundige vraagstukken in agrarisch gebied

Tijdens deze sessie overlopen we een aantal relevante vraagstukken in het kader van de vergunningverlening in agrarisch gebied, onder de ingewijden in deze materie ook wel gekend als het fameuze "gele gebied".

Welke activiteiten worden vanuit stedenbouwkundig oogpunt nu eigenlijk aanzien als echte landbouwactiviteiten? Horen bv. paarden of de minder klassieke landbouwteelten daar ook thuis? Verder gaan we nader in op de exploitantenwoning alsook het bouwen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied en de daaraan verbonden beperkingen. Ook de regeling in verband met hobbystallen in agrarisch gebied komt aan bod.

Spreker: Mr Celine Van De Velde, Publius

Stedenbouw | Afwijkingen op verkavelingsvoorschiften - BPA's ouder dan 15 jaar

Spreker: Mr Nele Ansoms, vennoot GSJ-advocaten

Handhaving | Recente evoluties bestuurlijke handhaving

De omgevingshandhaving is sterk aan het evolueren van een rechterlijke naar een bestuurlijke handhaving.

Sedert enkele jaren voorziet ook de stedenbouwkundige omgevingsregelgeving in een grondslag om bestuurlijk te handhaven. Waar initieel een grote terughoudendheid merkbaar was voor toepassing van iedere vorm van bestuurlijk optreden, zien we nu toch dat enkele lokale besturen de stap wagen.

In deze uiteenzetting worden enkele concrete cases toegelicht

Spreker: Mr Jo Van Lommel, vennoot GSJ-advocaten, expert handhaving, raadslid deskundige in de Hoge Raad voor Handhavingsuitvoering.

11:15 u
ABC | Inleiding in de stedenbouwkundige vergunningen

Deze sessie sluit naadloos aan bij de vorige (maar kan ook apart gevolgd worden). In deze sessie ligt de focus op het luik 'vergunningen'. De integratie van de milieuvergunning en de stedenbouwkundige vergunning is ondertussen een feit. Ook de handelsvestigingsvergunning en de natuurvergunning werden geïntegreerd. We focussen op de kernthema's: Is een vergunning noodzakelijk (vergunningsplicht)? Zo ja, kan ze verkregen worden (beoordelingsgronden)? Zo neen, is er dan misschien toch een mogelijkheid om deze alsnog te kunnen bekomen (afwijkingsmogelijkheden)? En tot slot: hoe verloopt dan de procedure? We behouden het overzicht, maar nemen de recente evoluties zoals nieuwe rechtspraak en regelgeving wel mee.

Spreker: Mr Joram Maes, Forum-advocaten

Milieu | De MER-screening

Spreker: Mevrouw Charlotte Vancoillie, hoofdmilieudeskundige Provincie Oost-Vlaanderen

Stedenbouw | Juridische mogelijkheden ruimtelijk rendement en (andere) gewenste ontwikkelingen

Spreker: Mr Reiner Tijs, vennoot Forum-advocaten

Handhaving | Het herstelattest onder de loep: van aanvraag tot bevestiging

Van a tot z: het herstelattest zoals uitgewerkt in het besluit van 28 maart 2022 en het Handhavingsbesluit Ruimtelijke Ordening van 9 februari 2018.

13:15 u
ABC Handhaving | Overzicht bestuurlijke handhaving in de ruimtelijke ordening

In deze sessie gaan we in vogelvlucht over de grote lijnen van de omgevingshandhaving inzake ruimtelijke ordening. Zo bent u op de hoogte van de basis inzake handhaving. De spreker gebruikt hiertoe tal van praktijkvoorbeelden die het voor u concreet maken, en voorziet voldoende ruimte voor uw eventuele vragen.

Spreker: Michael Smekens, voormalig diensthoofd Omgevingsvergunningen & -handhaving stad Aalst

Milieu | Beoordelingscriteria veeteelt als ingedeelde inrichting

Docente Charlotte Vancoillie geeft tijdens deze sessie een overzicht van alle aan veeteelt gerelateerde sectorale regelgeving en beoordelingskaders.

Spreker: Mevrouw Charlotte Vancoillie, hoofdmilieudeskundige Provincie Oost-Vlaanderen

Omgeving & management | 15 managerial (quick) wins voor omgevingsdiensten

Spreker: Werner Van Hoof, senior expert / team lead Omgeving bij Mondea

Hedendaagse evoluties in het onderhandelen en contracteren in het omgevingsrecht

De realisatie van een project kan een impact hebben op de taken die de overheid op zich dient te nemen. Je kan als overheid de begunstigde van de vergunning laten bijdragen voor deze bijkomende taken. Hoever kan je hierin gaan en kan je een begunstigde van een vergunning ook laten bijdragen aan beleidsdoelstellingen zoals de Bouwshift? Kunnen de overheid en de aanvrager afspraken maken omtrent deze 'compensatie' en desgevallend daarover een overeenkomst sluiten? Tijdens deze sessie wordt dieper ingegaan op de mogelijkheid om een overeenkomsten te gebruiken als instrument in het omgevingsrecht.

Spreker: Mr Olivier Verhulst, GSJ

14:45 u
Actuasessie | Recente rechtspraak en regelgeving stedenbouw

In deze sessie gaat de spreker in op de meest opmerkelijke rechtspraak m.b.t. ruimtelijke ordening en stedenbouw gedurende het afgelopen jaar. Het betreft een persoonlijke selectie van de spreker m.b.t. topics die relevant én actueel zijn. Hierbij wordt de context besproken waarin deze rechtspraak tot stand is gekomen, de wijzigingen of nuances die deze rechtspraak aanbrengt en de implicaties die zulks heeft voor de toekomst inzake planning, vergunningverlening enz.

Spreker: Laura Van Dooren, Forum-advocaten

Handhaving | Milieuhandhaving in tijden van PFOS: game changer of business as usual?

Spreker: Mr Jens Joossens, GD&A-advocaten

Actuasessie | Bouwshift

Spreker: Michael Smekens, voormalig diensthoofd Omgevingsvergunningen & -handhaving stad Aalst

De watertoets

Water krijgt meer en meer aandacht in het maatschappelijk leven, denk maar aan de zogenaamde Blue Deal. Ook in de vergunningen wordt er gekeken naar water en dit in functie van het aanpakken van droogte maar ook in het vrijwaren van overstromingsgevoelige gebieden. In deze sessie gaan we in op de watertoets die doorwerkt in het omgevingsbeleid en vergunningen.

Spreker: Joris Geens, GSJ-advocaten, schepen

Lesdata

Datum Startuur Einduur
donderdag 27/10/2022 09:00 12:00
donderdag 27/10/2022 13:00 16:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

  • 4Wings
  • Nijverheidsstraat 13
  • 2260 Westerlo
Bekijk op Google Maps

Contact

  • T: 078 35 39 30
  • F: 051/268754
  • Tine@escala.be

Prijsinfo

Deelnemers Public & Social Profit betalen €215,00

Studiebureaus, vrije beroepers en andere deelnemers betalen €370,00

Verzorgde catering doorheen de dag is inbegrepen.

Reiner Tijs

Reiner Tijs is advocaat-vennoot bij Forum advocaten (www.forumadvocaten.be). Hij heeft bijzondere expertise opgebouwd op het snijvlak van bouw- en vastgoedrecht, projectontwikkeling en omgevingsrecht. Hij doceert de vakken 'administratief recht' en 'ruimtelijke ordening en milieurecht' aan de AP-Hogeschool in Antwerpen. Hij publiceerde reeds diverse boeken en bijdragen m.b.t. het administratief recht en omgevingsrecht (o.a. over stedenbouwkundige verordeningen, het MER-integratiedecreet, de interrealties tussen stedenbouw en milieu enz.). Hij verzorgt geregeld ook opleidingen bij Escala voor de publieke sector (o.a. de opleidingen 'basis administratief recht', 'motivering van bestuurshandelingen', 'openbaarheid van bestuur', 'onteigeningen van A tot Z',...). Hij adviseert overheden op het vlak van bestuursrecht en omgevingsrecht en begeleidt ondernemingen en particulieren in de vastgoedsector bij projectontwikkeling en (complexe) vergunningsdossiers.

Celine Van De Velde

Mr Celine Van de Velde is master in de rechten aan de Universiteit Gent. Zij spitst zich vooral toe op het omgevings-, vastgoed- en aannemingsrecht. Zij heeft een bijzondere interesse in het agrarisch recht en de pachtwet zo gaf zij in 2021 in het Vlaams Parlement een uiteenzetting over de Waalse pachtdecreet als inspiratie voor de nieuwe Vlaamse regelgeving.

Nele Ansoms

Nele Ansoms studeerde in 2002 af als licentiaat in de rechten aan de Universiteit Antwerpen. Nele is sinds 1 oktober 2002 advocaat aan de balie te Antwerpen en sedert haar stage verbonden aan GSJ advocaten. In september 2009 werd zij senior-medewerker en sinds 1 januari 2018 is zij vennoot binnen GSJ.

Zij is gespecialiseerd in het algemeen administratief en publiek recht, alsmede in het Omgevingsrecht. Binnen het kantoor specialiseerde zij zich enerzijds in het aspect Ruimtelijke Ordening, waarin zij een bijzondere bekwaamheid ontwikkelde op het vlak van vergunningen, vergunningsprocedures en zonevreemdheid. Zij begeleidt zowel besturen als professionals en particuliere aanvragers bij het opmaken van aanvraagdossiers, het uitschrijven van stedenbouwkundige voorschriften, ...

Jo Van Lommel

Mr. Jo Van Lommel is advocaat verbonden aan het kantoor GSJ Advocaten (www.gsj.be) en maakt er deel uit van de vakgroep rond administratief recht, milieurecht, ruimtelijke ordening en stedenbouw die sinds 40 jaar actief is in deze materie en regelmatig optreden voor het Vlaamse Gewest, de provinciebesturen en de gemeentebesturen, alsook namens ondernemingen en particulieren. Binnen het kantoor heeft hij zich verder toegelegd op de handhaving o.m. in het kader van de ruimtelijke ordening.

Hij heeft een Master diploma Milieurecht en is lid van de redactieraad van de Nieuwsbrief van het Tijdschrift Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw. Daarnaast zetelt Jo in de Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering als deskundig-lid, evenals in de GECORO van Vorselaar. Hij heeft verschillende publicaties op zijn naam staan omtrent handhaving.

Joram Maes

Joram Maes is advocaat bij Forum Advocaten (www.forumadvocaten.be). Hij begeleidt overheden, ondernemingen en particulieren op het vlak van bouw- en vastgoedrecht, projectontwikkeling en omgevingsrecht. Daarin heeft het kantoor een jarenlange praktijkervaring en expertise opgebouwd. Het kantoor bouwt ook steeds verder aan zijn juridische knowhow. Het kantoor verleent dan ook graag zijn medewerking aan studiedagen en verzorgt ook juridische opleidingen op maat over ruimtelijke ordening, onteigeningen, openbaarheid van bestuur, de motiveringsplicht,...Het kantoor gelooft in de meerwaarde van een dagelijkse praktijk, geworteld in een grondige juridische onderbouw.

Charlotte Vancoillie

Charlotte Vancoillie doceert als omgevingsambtenaar bij de dienst Natuur- en Milieuvergunningen van de provincie Oost-Vlaanderen zeer interactief en praktijkgericht. Zij adviseert omgevingsvergunningsaanvragen in eerste aanleg en beroepen die ingediend worden tegen beslissingen van gemeenten. Ze maakt tevens deel uit van de provinciale omgevingsvergunningscommissie. Vanuit het vergunningenbeleid komt ze in aanraking met diverse administratieve overheden. Andere raakvlakken zijn ruimtelijke ordening, afvalwetgeving, mestdecreet, natuurbeleid, edm.

Michael Smekens

Directeur Oost-Vlaanderen, voormalig diensthoofd Omgevingsvergunningen & -handhaving stad Aalst

Werner Van Hoof

Werner Van Hoof is stedenbouwkundige en ruimtelijk planner van opleiding. Hij heeft 6 jaar ervaring opgedaan aan de gemeente Zemst als stedenbouwkundige / planoloog en leerde daar de werking van de lokale overheid van binnen uit kennen. Vervolgens was hij werkzaam bij IGEMO, een streekontwikkelingsintercommunale actief in de regio Mechelen. Als teamcoördinator Gebiedsontwikkeling was hij o.a. verantwoordelijk voor de ondersteuning van lokale besturen op vlak van ruimtelijke ordening en stedenbouw. In deze hoedanigheid volgde hij de beleidsmatige evoluties nauw op en verdedigde de belangen van de lokale besturen. Sinds 2020 is Werner werkzaam bij Mondea als senior expert / team lead omgeving.

Olivier Verhulst

Mr Olivier Verhulst ontwikkelde een bijzondere specialisatie in het bestuursrecht, omgevingsrecht, vastgoed, domeingoederenrecht en wegenrecht en begeleidde in dat kader diverse overheden bij hun vastgoeduitdagingen. Uit interesse voor het vastgoed heeft hij een bijkomende masteropleiding Real Estate Management (MRE) aan de Antwerp Management School gevolgd, welke hij in 2015 met succes heeft afgerond. Binnen zijn specialisatie heeft meester Verhulst verschillende bijdragen en artikelen gepubliceerd en is vaak te gast als spreker oa bij Escala. Tevens kan hij terugvallen op bestuurservaring door zijn huidig mandaat als schepen en voordien als gemeenteraadslid voor de gemeente Schilde.

Laura Van Dooren

Jens Joossens

Jens Joossens behaalde in 2004 zijn licentiaatsdiploma Politieke Wetenschapen, specialisatie Bestuurskunde aan de Katholieke Universiteit Leuven.

In oktober 2013 vervoegde Jens Joossens GD&A Advocaten waar hij als juridisch medewerker het departement Ruimtelijke Ordening ondersteunde.

In 2014 studeerde Jens Joossens met onderscheiding af als Master in de Rechten aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij spitste zich tijdens zijn studies tevens toe op ruimtelijke ordening wat blijkt uit de onderwerpskeuze voor zijn masterproef, zijnde "Rechtszekerheid voor zonevreemde bedrijven".

Hij legt zich binnen GD&A vooral toe op dossiers betreffende erfdienstbaarheden, buurtwegen, zonevreemdheid en onroerend erfgoed binnen het departement Omgevingsrecht. Daarnaast staat Jens in voor de handhavingsdossiers omgevingsrecht, ten dien einde behaalde hij het getuigschrift bijzondere opleiding 'cassatieprocedure in strafzaken'. Sinds 2020 doceert Jens Joossens het vak "Ruimtelijke ordening, Stedenbouw en Milieurecht" aan de derdejaarsstudenten vastgoedmakelaars bij Syntra (Antwerpen & Leuven).

Joris Geens

Joris Geens (°3 mei 1985) is actief als advocaat en heeft zich onmiddellijk gespecialiseerd in het bestuursrecht, omgevingsrecht, natuurrecht, vastgoed, domeingoederenrecht en wegenrecht.

Joris was binnen zijn specialisatie tot 2016 academisch actief en was werkzaam aan de Katholieke Universiteit Leuven waar hij verschillende lesopdrachten had als assistent van de afdeling Publiek recht en dit binnen de instituten voor Administratief Recht, Milieu- en energierecht en Gerechtelijk Recht. Tevens volgde een lesopdracht aan de Universiteit Hasselt. Daarnaast is Joris Geens spreker op talrijke studiedagen en colloquia en heeft hij verschillende publicaties uitgebracht.