21 nov

Studiedag Omgeving 2019

Event Omgevingsrecht #190195

Na 5 succesvolle edities van de studiedag Ruimtelijke Ordening hebben we deze twee jaar geleden uitgebreid met topics rond Milieu tot een volwaardige studiedag Omgeving.

De sessies rond Milieu konden vorig jaar opnieuw op veel belangstelling rekenen.

We kiezen dus opnieuw voor deze formule met sessies rond stedenbouw en milieu. Dit vanuit de invalshoeken planning, vergunning en handhaving. Dit jaar is er ook extra aandacht voor erfgoed.

Uniek aan deze studiedag is dat u een zeer gevarieerd aanbod aan sessies krijgt waaruit u zelf kan kiezen.

Alle sessies zijn specifiek van belang voor ambtenaren uit de lokale besturen (steden, gemeenten, provincies), intercommunales en organisaties of bureaus die werken vanuit overheidsperspectief.

Uiteraard wordt in de verschillende sessies rekening gehouden met recente ontwikkelingen in de regelgeving en de rechtspraak.

U kiest zelf 4 sessies (uit 18 sessies) die u het meest interesseren.

Hierdoor wordt de studiedag Omgeving het ideale moment om:

 • Uw kennis bij te schaven inzake ruimtelijke ordening, zowel juridisch als beleidsmatig;
 • Een aantal aandachtspunten te toetsen aan de aanpak binnen uw dienst;
 • Vragen te stellen aan de docenten aansluitend bij de sessies die u heeft gevolgd;
 • Collega's te ontmoeten die met ruimtelijke ordening in contact komen;

Deze studiedag is ook erkend als permanente vorming voor landmeters-experten: 1/2e van de effectieve uren.

Donderdag 21 november

09:30 u
ABC Ruimtelijke planning en verordeningen

Zaken complex maken is heel eenvoudig. Maar zaken eenvoudig maken, is bijzonder moeilijk. In deze sessie trachten we de complexe materie van de ruimtelijke ordening terug transparant en overzichtelijk te maken. We gaan terug naar de beginselen en uitgangspunten. In deze sessie ligt de focus op planning en stedenbouwkundige verordeningen. Welke plannen zijn er, hoe verhouden ze zich tegenover elkaar? Wat zijn stedenbouwkundige verordeningen en hoe kunnen ze ingezet worden? Hoe kiezen tussen een RUP, een stedenbouwkundige verordening of... misschien wel eerder een stedenbouwkundige richtlijn? We behouden het overzicht, maar nemen de recente evoluties wel mee (zoals de nieuwe 'beleidsplannen', de rechtspraak van het hof van justitie over de effectbeoordeling bij verordeningen etc.).

Meester Reiner Tijs (Forum Advocaten)

Gerechtelijke handhaving in tijden van bestuursdwang en dwangsom

Gerechtelijke handhaving in tijden van bestuursdwang en dwangsom. Overbodig figuur, ultieme stok of complementair instrument? Toepast op de problematiek van permanent wonen

Sinds de inwerkingtreding van het decreet betreffende de handhaving omgevingsvergunning van de omgevingsvergunning en de daarin vervatte bestuurlijke handhavingsinstrumenten leeft de vraag of de 'klassieke' gerechtelijke handhaving ruimtelijke ordening nog toekomst heeft.

Aan de hand van een concrete casus met name de problematiek van de weekendverblijven wordt geschetst welke de mogelijkheden en valkuilen zijn van de verschillende handhavingsmogelijkheden die de lokale overheid tot haar beschikking heeft.

Meester Tom Swerts (GD&A Advocaten)

Stedenbouwkundige afwijkingsmogelijkheden

Meester Nele Ansoms (GSJ Advocaten)

Bos en bomen: ziet u nog het bos door de bomen?

In bossen gelden de regels van het Bosdecreet. Maar of een vegetatie juridisch als bos wordt beschouwd, is in de praktijk niet altijd even duidelijk.

Tijdens de vorming/lezing gaan we dieper in op de juridische definitie van bos mét alle uitzonderingen. We bespreken een aantal criteria die op het terrein handvaten aanleveren om te beslissen of de vegetatie al dan niet juridisch als bos beschouwd kan worden of eerder als een weide die met bomen is bezet. Want voor de eigenaar kan dit grote gevolgen hebben.

Liselot Ledene, expert Natuurwetgeving Inverde

Bescherming archeologisch erfgoed: archeologienota & onroerend erfgoedgemeente

Spreker geeft u in deze sessie een volledig overzicht van wat u absoluut moet weten omtrent de bescherming van het archeologisch erfgoed: de instrumenten daartoe zoals de archeologienota (wanneer vereist en wat indien deze ontbreekt), de erkenning als onroerenderfgoedgemeente én de impact voor de vergunningverlenende overheden van de ex-poste evaluatie van het onrroerend erfgoed decreet en -besluit. Zo bent u weer volledig mee!

Meester Toon Denayer, kantoor Geerts/Denayer

11:15 u
ABC Stedenbouw - vergunningen

Deze sessie sluit naadloos aan bij de vorige (maar kan ook apart gevolgd worden). In deze sessie ligt de focus op het luik 'vergunningen'. De integratie van de milieuvergunning en de stedenbouwkundige vergunning is ondertussen een feit. Maar hoe staat het met de verdere integratie van de handelsvestigingsvergunning en de natuurvergunning. We focussen op de kernthema's: Is een vergunning noodzakelijk (vergunningsplicht)? Zo ja, kan ze verkregen worden (beoordelingsgronden)? Zo neen, is er dan misschien toch een mogelijkheid om deze alsnog te kunnen bekomen (afwijkingsmogelijkheden)? En tot slot: hoe verloopt dan de procedure?

Meester Joram Maes (Forum Advocaten)

Milieuhandhaving door bestuurlijke maatregelen: wetgeving en rechtspraak

Meester Bart De Becker, advocaat

Valkuilen m.b.t. sectorale adviezen en toetsen (natuurtoets, watertoets, erfgoedtoets,...)

Bij het verlenen van vergunningen zijn diverse belangen betrokken. Om deze een plaats te geven, dienen (sectorale) adviezen (van het agentschap natuur en bos, van onroerend erfgoed, van de waterbeheerder,...) ingewonnen te worden en moeten diverse (sectorale) toetsen en effectbeoordelingen uitgevoerd worden (erfgoedtoets, natuurtoets, watertoets,...). Maar wie moet waarvoor wanneer adviezen vragen? En is dit verplicht of facultatief? En is dit dan bindend of niet? En hoe kunnen of moeten de diverse adviezen en de resultaten van de diverse (sectorale) toetsen en effectbeoordelingen al dan niet doorwerken in de uiteindelijke beslissing? Wat zijn de repercussies hiervan op de motiveringsplicht en op de beoordeling van de zorgvuldigheidsplicht van de overheid? En heeft ook de aanvrager in bepaalde gevallen geen belangrijke rol te vervullen? Deze sessie geeft het antwoord op deze vragen en legt de focus daarbij op de valkuilen die in de praktijk vaak opduiken. Actuele en relevante rechtspraak wordt in de sessie verwerkt.

Meester Reiner Tijs (Forum Advocaten)

Integratie van de natuurvergunning in de omgevingsvergunning

Natuur is in Vlaanderen beschermd via verschillende wetgeving. Het wijzigen van vegetaties en kleine landschapselementen (KLE) kan verboden of vergunningsplichtig zijn. Vorig jaar werd de natuurvergunning gekanteld in de omgevingsvergunning en werd zo 'de omgevingsvergunning voor vegetatiewijzigingen'. Voor welke activiteiten die moet aangevraagd worden en hoe je dit precies moet doen, wordt tijdens deze lezing in detail besproken.

Liselot Ledene, expert natuurwetgeving

Handhaving van misdrijven en inbreuken bij Onroerend Erfgoed

Meester Carole Billiet (Equal-partners)

13:15 u
ABC Bestuurlijke handhaving in de ruimtelijke ordening

Meester Jo Van Lommel (GSJ Advocaten)

Bestuursdwang en last onder dwang: nieuw in het handhavingsdecreet, dus onbekend en onbemind?

De nieuwe rechtsfiguren, zijnde bestuursdwang en last onder dwang, worden praktisch toegelicht, waarbij accenten worden gelegd op "tips and tricks" om op wettige wijze toepassing te maken van deze nieuwe instrumenten. Hierbij wordt eventueel de zeer karige rechtspraak besproken, gelet op het feit dat er op heden geen of zeer weinig toepassing wordt gemaakt van deze instrumenten. De toehoorder wordt gewezen op de mogelijkheden en de voordelen (doch ook de nadelen) welke de bestuursdwang en de last onder dwang bieden binnen het spectrum van het handhavingsrecht. Gezien beide rechtsfiguren afkomstig zijn van uit het Nederlands bestuursrecht wordt ook even de Nederlandse praktijk

Meester Nick De Wint (Marlex Advocatenkantoor)

Actua: buurtwegen volgens het nieuwe decreet gemeentewegen

Op 3 mei 2019 werd het decreet betreffende de gemeentewegen bekrachtigd en afgekondigd. Het decreet werd op 12 augustus 2019 gepubliceerd in het Belgisch staatsblad en zal in werking treden op 1 september 2019. Met het nieuwe decreet gemeentewegen wordt na lange tijd afscheid genomen van de aloude Buurtwegenwet van 10 april 1841. Het nieuwe decreet voorziet in een geïntegreerde regeling voor alle gemeentewegen doch waarbij de focus wordt gelegd op trage wegen. Het onderscheid tussen 'buurtwegen' en 'gewone' gemeentewegen wordt hierbij definitief opgeheven. Voortaan vallen alle gemeentewegen, ook de voormalige buurtwegen, onder het toepassingsgebied van het nieuwe decreet. De uiteenzetting van mr. Verhulst zal een toelichting geven van het nieuwe decreet, en de aandacht vestigen op de belangrijkste wijzigingen.

Meester Olivier Verhulst (GSJ Advocaten)

IIOA: behandelen van bezwaren

Het voeren van een openbaar onderzoek maakt deel uit van de gewone vergunningsprocedure. In deze sessie gaat spreker dieper in op bezwaren geuit specifiek tegen de ingedeelde inrichtingen en activiteiten.

Hoe gaat u om met de ingediende individuele en collectieve bezwaren (vormelijk, ontvankelijkheid, ten gronde)? Behoren ze al dan niet tot de beoordelingsgronden van een omgevingsvergunningsaanvraag? Zijn ze al dan niet gegrond? Waarop letten in uw motivering? In welke gevallen moet je een 2de openbaar onderzoek voeren?

Deze en andere vragen komen in deze sessie waarbij zo mogelijk praktijkvoorbeelden worden aangehaald en er ook ruimte is voor interactiviteit en vraagstelling.

Charlotte Vancoillie, milieudeskundige Provincie Oost-Vlaanderen

14:50 u
Actua rechtspraak en regelgeving stedenbouw

In deze sessie gaat de spreker in op de meest opmerkelijke rechtspraak m.b.t. ruimtelijke ordening en stedenbouw gedurende het afgelopen jaar. Het betreft een persoonlijke selectie van de spreker m.b.t. topics die relevant én actueel zijn. Hierbij wordt de context besproken waarin deze rechtspraak tot stand is gekomen, de wijzigingen of nuances die deze rechtspraak aanbrengt en de implicaties die zulks heeft voor de toekomst inzake planning, vergunningverlening enz. De concrete invulling van deze sessie staat niet volledig vast omdat de spreker zich zal laten leiden door de meest recente evoluties die tot op het laatste moment nog kunnen wijzigen. Zo bent u weer helemaal up to date.

Meester Reiner Tijs (Forum Advocaten)

Evaluatie nieuwe handhavingstools: minnelijke schikking & bestuurlijke transactie

In deze sessie wordt stilgestaan bij de aangehaalde handhavingstools. Deze worden kort toegelicht en er worden enkele voorbeelden gegeven uit de praktijk die er op heden omtrent bestaat. Waarvoor kan een minnelijke schikking worden aangevraagd? Moet een minnelijke schikking worden toegekend? Is er beroep mogelijk tegen een beslissing tot weigering van de schikking? ... Wat is een bestuurlijke transactie, en wanneer wordt die toegepast? Kan na een bestuurlijke transactie nog herstel worden gevorderd? ... Dit en nog andere vragen komen aan bod tijdens deze interessante sessie.

Meester Jo Van Lommel (GSJ Advocaten)

Stedenbouwkundige verordeningen: grenzen van het instrument

Spreker gaat in op het huidig kader voor de stedenbouwkundige verordeningen, de impact van recente wijzigingen alsook de impact van het vernietigend arrest van het Hof van Justitie van 7/6/2018.

Wat zijn de grenzen van het instrument zowel wat betreft de procedure als de inhoud?

Meester Yves Loix (GSJ Advocaten)

De betonshift in Vlaanderen: wat kunnen we nu al doen?

Meester Bram Vandromme, Advocaat

Lesdata

Datum Startuur Einduur
donderdag 21/11/2019 09:30 12:30
donderdag 21/11/2019 13:30 16:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • SBM Gent
 • Tramstraat 63
 • 9052 Zwijnaarde
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • Tine@escala.be

Prijsinfo

 • €195 publieke sector
 • €295 studiebureaus, ondernemingen, vrije beroepers

(prijzen excl BTW)

Reiner Tijs

Reiner Tijs is advocaat-vennoot bij Forum advocaten (www.forumadvocaten.be). Hij heeft bijzondere expertise opgebouwd op het snijvlak van bouw- en vastgoedrecht, projectontwikkeling en omgevingsrecht. Hij doceert de vakken 'administratief recht' en 'ruimtelijke ordening en milieurecht' aan de AP-Hogeschool in Antwerpen. Hij publiceerde reeds diverse boeken en bijdragen m.b.t. het administratief recht en omgevingsrecht (o.a. over stedenbouwkundige verordeningen, het MER-integratiedecreet, de interrealties tussen stedenbouw en milieu enz.). Hij verzorgt geregeld ook opleidingen bij Escala voor de publieke sector (o.a. de opleidingen 'basis administratief recht', 'motivering van bestuurshandelingen', 'openbaarheid van bestuur', 'onteigeningen van A tot Z',...). Hij adviseert overheden op het vlak van bestuursrecht en omgevingsrecht en begeleidt ondernemingen en particulieren in de vastgoedsector bij projectontwikkeling en (complexe) vergunningsdossiers.

Tom Swerts

Tom Swerts behaalde in 1998 zijn Licentiaatsdiploma Biologie, specialisatie ecologie en studeerde in 2002 af als licentiaat in de Rechten.

In 2003 vervoegde Tom Swerts GD&A Advocaten waar hij vandaag als vennoot verantwoordelijk is voor het departement Milieurecht, Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw.

Nele Ansoms

Nele Ansoms studeerde in 2002 af als licentiaat in de rechten aan de Universiteit Antwerpen. Nele is sinds 1 oktober 2002 advocaat aan de balie te Antwerpen en sedert haar stage verbonden aan GSJ advocaten.

In september 2009 werd zij senior-medewerker en vanaf 1 januari 2018 is zij vennoot binnen GSJ.

Zij is gespecialiseerd in het algemeen administratief en publiek recht, alsmede in het Omgevingsrecht. Binnen het kantoor specialiseerde zij zich enerzijds in het aspect Ruimtelijke Ordening, waarin zij een bijzondere bekwaamheid ontwikkelde op het vlak van vergunningen, vergunningsprocedures en zonevreemdheid. Zij begeleidt zowel besturen als professionals en particuliere aanvragers bij het opmaken van aanvraagdossiers, het uitschrijven van stedenbouwkundige voorschriften, ...

Liselot Ledene

Freelance expert bos- en natuurbeleid

Liselot deed praktijkervaring op bij de Groendienst van Gent en Agentschap Natuur en Bos. Daarna werkte ze als beleidsmedewerker bij het Team Klimaat van de Vlaamse Overheid en ngo BOS+. Sinds een achttal jaar werkt zij bij Inverde als expert Natuurwetgeving.

Toon Denayer

Toon is advocaat sinds september 2009, en bekwaamde zich sindsdien in burgerlijk recht, publiek recht en administratief recht met een bijzondere focus op het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening en milieu) en het onteigeningsrecht.

Binnen deze rechtsgebieden heeft hij een ruime ervaring opgebouwd met het voeren van procedures en advisering. Zowel voor particulieren, bedrijven als overheden.

Sinds 2015 is Toon verbonden aan de KULeuven als praktijkassistent. In 2018 behaalde Toon het certificaat Postgraduaat Vastgoedkunde. Op basis daarvan legt hij zich ook toe op het privaat bouw- en vastgoedrecht.

Joram Maes

Joram Maes is advocaat bij Forum Advocaten (www.forumadvocaten.be). Hij begeleidt overheden, ondernemingen en particulieren op het vlak van bouw- en vastgoedrecht, projectontwikkeling en omgevingsrecht. Daarin heeft het kantoor een jarenlange praktijkervaring en expertise opgebouwd. Het kantoor bouwt ook steeds verder aan zijn juridische knowhow. Het kantoor verleent dan ook graag zijn medewerking aan studiedagen en verzorgt ook juridische opleidingen op maat over ruimtelijke ordening, onteigeningen, openbaarheid van bestuur, de motiveringsplicht,...Het kantoor gelooft in de meerwaarde van een dagelijkse praktijk, geworteld in een grondige juridische onderbouw.

Bart De Becker

Na vijf jaar als adjunct-adviseur bij de FOD Buitenlandse Zaken en twaalf jaar als advocaat bij Lexeco, richtte Bart De Becker in september 2016 zijn eigen advocatenkantoor op. Het kantoor in Kortrijk is gespecialiseerd in alle onderdelen van het administratief recht (ruimtelijke ordening, milieu, omgevingsrecht, bodem, afval, waterwetgeving, overheidsopdrachten, handelsvestigingen, onteigening, ...), vastgoedrecht en milieu- en stedenbouwstrafrecht. Bart De Becker is bovendien al tien jaar docent ruimtelijke ordening en milieurecht bij Escala, Syntra West, Wolters Kluwer Opleidingen, Amelior en M&D Seminars. Sinds 2014 is hij voorzitter van de commissie publiekrecht van de Orde van Vlaamse Balies.

Carole Billiet

Gespecialiseerd in omgevingsrecht en handhavingsrecht sedert ruim twintig jaar, streef ik in mijn dossiers samen met de cliënt degelijk gefundeerde probleemoplossing na. Het ruimere Equal team, een twintigtal advocaten gespecialiseerd in alle mogelijke facetten van het publiekrecht, vormt een klankbord dat wanneer nuttig steeds beschikbaar is. Ik combineer de praktijk met academisch werk (Centrum voor Milieu- & Energierecht UGent) en treedt regelmatig op als gastspreker in mijn voorkeurmateries. Ik publiceer nationaal en internationaal.

Jo Van Lommel

Mr. Jo Van Lommel is advocaat verbonden aan het kantoor GSJ Advocaten (www.gsj.be) en maakt er deel uit van de vakgroep rond administratief recht, milieurecht, ruimtelijke ordening en stedenbouw die sinds 40 jaar actief is in deze materie en regelmatig optreden voor het Vlaamse Gewest, de provinciebesturen en de gemeentebesturen, alsook namens ondernemingen en particulieren. Binnen het kantoor heeft hij zich verder toegelegd op de handhaving o.m. in het kader van de ruimtelijke ordening.

Hij heeft een Master diploma Milieurecht en is lid van de redactieraad van de Nieuwsbrief van het Tijdschrift Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw. Daarnaast zetelt Jo in de Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering als deskundig-lid, evenals in de GECORO van Vorselaar. Hij heeft verschillende publicaties op zijn naam staan omtrent handhaving.

Nick De Wint

Nick studeerde in 2005 af als graduaat bedrijfsbeheer-rechtspraktijk aan de HOWEST, departement Simon Stevin, te Brugge. Vervolgens studeerde hij rechten aan de Universiteit Gent, alwaar hij afstudeerde als licentiaat in de Rechten in 2004. In 2005 behaalde Nick het diploma criminologische wetenschappen aan de Universiteit Gent. Nick was actief als advocaat aan de toenmalige Balie Brugge van september 2005 tot en met maart 2013; tevens was hij ingeschreven op het Nederlands landelijk tableau van advocaten en verbonden aan de Balie Middelburg-Breda in de periode 2015 - 2018. Na een uitstapje bij de overheid, waaronder de Provincie West-Vlaanderen, is Nick op heden terug actief in de wereld van de advocatuur als ondersteunend jurist. Gelijktijdig is Nick altijd actief gebleven als legal consultant/juridisch gemachtigde in Nederland. Nick legt zich vooral toe op dossiers die verband houden met het omgevingsrecht en het daarmee verband houdend handhavingsrecht. Tevens is Nick het aanspreekpunt in het kantoor voor dossiers die hun procedureel verloop kennen in Nederland."

Olivier Verhulst

Olivier Verhulst is sinds 2008 actief als advocaat bij GSJ advocaten. Hij ontwikkelde op kantoor een bijzondere specialisatie in het administratief recht en omgevingsrecht. Meester Verhulst begeleidt zowel private ontwikkelaars, als overheden voor hun vastgoeduitdagingen.

Uit interesse voor het vastgoed heeft hij een bijkomende masteropleiding Real Estate Management (MRE) aan de Antwerp Management School gevolgd, welke hij in 2015 met succes heeft afgerond.

Binnen zijn specialisatie heeft meester Verhulst verschillende bijdragen en artikelen gepubliceerd en is vaak te gast als spreker op studiedagen van Escala, Confocus, Inscripsi, en Syntra.

Tevens kan hij terugvallen op bestuurservaring door zijn huidig mandaat als schepen en voordien als gemeenteraadslid voor de gemeente Schilde.

Charlotte Vancoillie

Charlotte Vancoillie is omgevingsambtenaar bij de dienst Natuur- en Milieuvergunningen van de provincie Oost-Vlaanderen. Zij adviseert omgevingsvergunningsaanvragen in eerste aanleg en beroepen die ingediend worden tegen beslissingen van gemeenten. Ze maakt tevens deel uit van de provinciale omgevingsvergunningscommissie. Vanuit het vergunningenbeleid komt ze in aanraking met diverse administratieve overheden. Andere raakvlakken zijn ruimtelijke ordening, afvalwetgeving, mestdecreet, natuurbeleid, ed... Ze doceert vooral interactief en praktijkgericht over de vergunningenplicht en de daaraan gekoppelde na te leven milieuvoorwaarden.

Yves Loix

De vakgroep bestuurs- en omgevingsrecht van GSJ Advocaten legt zich toe op alle facetten van het administratief recht. De vakgroep beschikt over een uitgebreide expertise in zowel het algemeen bestuursrecht als het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening en milieurecht), onteigeningen, concessies, voorkooprechten, energie, wegenrecht, ... Vanuit een uitgebreide ervaring heeft de vakgroep o.a. een sterke reputatie opgebouwd in de vastgoedsector, zowel ter ondersteuning van de vastgoedontwikkelaars als ter ondersteuning van de overheden. Zowel in voorbereiding van vastgoedprojecten als in voorbereiding van besluitvorming staat GSJ garant voor een goede en kwalitatieve bijstand van het cliënteel. Door de diversiteit en de structuur binnen de vakgroep heeft GSJ advocaten de juiste expertise kunnen opbouwen om zowel overheden, ondernemingen en particulieren optimaal te kunnen bijstaan.

Bram Vandromme

Bram is sinds 2006 actief als advocaat en startte zijn eigen kantoor in 2011. Hij bouwde ondertussen een ruime expertise uit in de vakdomeinen die het kantoor behandelt.

www.bramvandromme.be