14 jun

Studiedag gemeentefiscaliteit anno 2021

Event Financiën en verzekeringen #210174

In deze studiedag belichten we de belangrijkste evoluties inzake de gemeentefiscaliteit.

Kom inspiratie opdoen over hoe uw gemeentefiscaliteit doelmatiger en innovatiever ingezet kan worden om de uitdagingen aan te pakken waar uw bestuur voor gesteld wordt.

De topics werden gekozen vanuit drie verschillende invalshoeken: gemeentefiscaliteit & economie, gemeentefiscaliteit & woonbeleid en gemeentefiscaliteit & sociaal / gedifferentieerd beleid. U kiest dus telkens uit drie keuzesessies.

In deze studiedag gaan we onder meer in op de actualisering alsook de nieuw ingevoerde mogelijkheden inzake de differentiëring van het KI, nieuwe evoluties wat de belastingsbasis betreft voor belastingen op bedrijven, gelinkt daarmee het mijden van ongewenste activiteiten, nieuwe evoluties wat de belastingen op leegstand en tweede bedrijven betreft,...

Maar ook actuele kwesties wegens corona, zoals het ethisch innen van belastingen en sociale en andere correcties, komen aan bod.

Een studiedag met een mooie mix van fiscaal juristen alsook de expertise van medewerkers van kleinere en groter steden en gemeenten (Gent, Antwerpen, Lier en Zelzate). Verschillende topics worden met twee sprekers gebracht om de praktijk en het breder juridisch kader samen te brengen.

Een studiedag die er zich ook toe leent om verder nieuwe pistes te verkennen, uw ideeën te toetsen, ...

Naast een studiedag is het ook een netwerkdag. We rekenen erop dat de studiedag in juni weer fysiek zal kunnen doorgaan. Indien hoogstnoodzakelijk verschuiven we de studiedag naar begin september.

Kom, word geïnspireerd en inspireer! Gemeentefiscaliteit anno 2021.

Voor wie:

 • Burgemeesters
 • Financieel directeurs, medewerkers financiële diensten, schepenen bevoegd voor financiën, kabinetsmedewerkers
 • Diensthoofd economie, medewerkers diensten economie, schepenen bevoegd voor economie, kabinetsmedewerkers
 • Diensthoofd wonen/omgeving, medewerkers diensten wonen/omgeving, schepenen bevoegd voor wonen/omgeving, kabinetsmedewerkers
 • Stafmedewerkers
 • Juristen
 • Gerelateerde AGB's en APB's
 • Gerelateerde intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
 • ...

Heeft u voorafgaande vragen of insteken? Contacteer ons via nick.mouton@escala.be

Maandag 14 juni

09:30 u
Belastingen op economische activiteiten anno 2021

Mr Thierry Lauwers loodst u doorheen de recente evoluties inzake belastingen op economische activiteiten, analyseert met u actuele reglementen aan de hand van enkele voorbeelden alsook de rechtspraak rond de belasting op activiteiten. Tenslotte kijkt spreker vooruit naar wat de toekomst op dit vlak in petto heeft.

Spreker: Mr Thierry Lauwers | Lauwers fiscale advocaten

Leegstand en tweede verblijven anno 2021

Dhr. Jeroen Wasteels en Mr Bart Engelen behandelen elk met hun eigen insteek - voornamelijk de ambtelijke toepassing en de geschillen - de belastingreglementen op tweede verblijven en op leegstaande woningen en gebouwen.

In duo behandelen zij volgende aspecten:

De belastingen op tweede verblijven hebben verschillende vormen afhankelijk van het doel en de motivering. Initieel betrof een het zgn. 'weeldebelasting', naderhand is het idee ontstaan van een belasting als compensatie van de minderontvangsten in de aanvullende belasting op de personenbelasting. De motivering van het doel en de doelstelling zelf is van groot belang voor de invulling van de belastbare materie, belastingplichtigen, vrijstellingen,...

Daarnaast besteden zij bijzondere aandacht aan het raakvlak tussen beide belastingen, dat sterk afhankelijk is van de definitie van tweede verblijf. Door bijkomende voorwaarden te koppelen aan een reglement op tweede verblijven kan worden vermeden dat eigenaars van leegstaande woningen en gebouwen zouden kiezen voor de vaak meer voordelige belasting op tweede verblijven. Er wordt verder ook aandacht geschonken aan hoe gevallen van domiciliefraude kunnen worden bestreden.

Tenslotte krijgt ook wie als belastingplichtige wordt aangeduid de nodige aandacht. Gevallen als vruchtgebruik, mede-eigendom en het vestigen van de belasting op de eigen inwoners worden onder de loep genomen.

Voldoende stof dus voor een interessante uiteenzetting, waarbij ook wisselwerking met en vragen vanuit de zaal steeds welkom zijn.

Sprekers: Dhr. Jeroen Wasteels, stad Gent & Mr Bart Engelen, Antaxius Advocaten

Lokale belastingen en retributies anno 2021: flattax of slim en/of sociaal gedifferentieerd?

Een lokale belasting heeft een financieel hoofddoel. Naast het fiscaal doel kunnen met een lokale belasting ook niet-fiscale nevenresultaten worden nagestreefd.

Mede door de corona-crisis en bepaalde doelgroepen die daardoor extra getroffen worden, zal er in de toekomst wellicht nog meer nagedacht worden om tariefmatig te differentiëren.

Meer algemeen geformuleerde heffingen zullen in hoofdzaak een financieel doel hebben met een vrij vlak tarief. Een dergelijke belasting is nu vaak geen beleidsinstrument.

Van zodra een belasting een meer specifiek doel heeft of meer differentieert, zullen ook de beleidsintenties een belangrijkere rol spelen.

In deze sessie wordt ingegaan op het doel van de belasting en wordt geanalyseerd op welke wijze er kan worden gedifferentieerd zonder het gelijkheidsbeginsel te schenden of om juist te zorgen voor een gelijke behandeling. Er zal dieper worden ingegaan op onder meer :

 • Algemene heffingen en (noodzakelijke of beleidsmatig gewenste) differentiaties en vrijstellingen
 • Belastingen met een meer specifiek doel, zoals leegstandsheffingen en vrijstellingen
 • Retributies en vrijstellingen of tariefdifferentiaties (b.v. toegang tot zwembaden)
 • Toelagereglementen

Sprekers: Mr Luc De Meyere & Mr Leen De Vriese | advocatenkantoor Doolaege, Verbist & De Meyere (DVDTAXLAW)

13:30 u
Bedrijvenbelasting - casus Zelzate

De gemeenteraad van Zelzate keurde eind 2019 een nieuwe belasting op bedrijven goed. Dhr David Smet, financieel directeur, geeft een globaal beeld van de belastingen in Zelzate en de algemene visie rond de taxshift die de gemeente wenst door te voeren. Vervolgens gaat hij specifiek in op het nieuwe reglement rond de bedrijvenbelasting, de wijzigingen ten opzichte van voorheen, de communicatie bij de invoering en de actuele dynamiek (procedure RVS).

Spreker: Dhr. David Smet, financieel directeur lokaal bestuur Zelzate sinds 2015

Verkeert uw kadastraal inkomen nog in de fifties?

In het kader van de actualisatie van de kadastrale inkomens heeft de stad Lier beslist een actie te ondernemen waarbij wordt gepeild naar de comfortelementen in de woningen op haar grondgebied.

Deze actie gebeurt in samenwerking met de diensten van het Kadaster. Als de toestand van de woning is gewijzigd (bv. een badkamer geïnstalleerd waar er voorheen geen badkamer aanwezig was) dan krijgen de inwoners de mogelijkheid deze situatie te regulariseren.

Dit heeft als gevolg dat de betreffende kadastrale inkomens gaan toenemen.

Tijdens deze sessie worden de ervaringen die de stad Lier met dit project heeft opgedaan met u gedeeld.

Spreker: Mevr. Martine Luypaers, adjunct financieel directeur stad & OCMW Lier

Ethisch en helder innen van belastingen en retributies

Het tijdig betalen van facturen, belastingaanslagen, boetes... is een evidentie en essentieel voor een goed draaiende economie. We merken dat dit zeker in (post) Coronatijdperk niet altijd eenvoudig is.

Tijdens deze sessie krijgt u, op een heel praktische manier, tips aangereikt om op een sociaal verantwoorde manier in te vorderen. Welke acties onderneemt u wanneer? Welke kosten mag u aanrekenen? Hoe vermijdt u schuldophoging?

Vooral dat laatste is voor u als overheid belangrijk om een positief imago te bewaren. Door één negatief bericht in de pers (denk maar aan de gasboete van 25 EUR die verhoogde tot meer dan 700 EUR, de boete van De Lijn die verviervoudigde....) kan een zorgvuldig opgebouwd imago volledig gekelderd worden.

Spreker: Mevr. Marleen Miechielsen | MTC

15:00 u
Sturende belastingen als sluitstuk in de aanpak van storende inrichtingen - casus Antwerpen

Sprekers: Mevr. Iris Ceulemans, stad Antwerpen, en Mr Luc De Meyere, advocatenkantoor Doolaege, Verbist & De Meyere (DVDTAX)

Differentiëring van gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing

Spreker: Mr Bart Engelen, Antaxius advocaten

Ethisch en helder innen van belastingen en retributies - vervolg
16:00 u
Einde studiedag

Lesdata

Datum Startuur Einduur
maandag 14/06/2021 09:00 12:00
maandag 14/06/2021 13:00 16:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Hotel-restaurant Van Der Valk Nazareth
 • Autostrade E-17
 • 9810 Nazareth
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • Tine@escala.be

Thierry Lauwers

Mr. Thierry Lauwers (1972, Gent) werd met onderscheiding licentiaat in de Rechten aan de Rijksuniversiteit Gent (RUG) in 1995. In 1996 slaagde hij met grote onderscheiding in de éénmalige proef van de "Licence Spéciale en Droit fiscal" aan de Université Libre de Bruxelles (ULB). Thierry Lauwers is sinds 1996 advocaat gespecialiseerd in het fiscaal recht. Hij is zijn professionele carrière in Brussel gestart bij wijlen Mter. Jean Pierre Lagae (Linklaters) en vervolgens bij Mter. John Kirkpatrick (Liedekerke). Uiteindelijk is hij begonnen met de uitbouw van een eigen fiscaalrechtelijke praktijk. Thierry Lauwers is de "founding partner" van Lauwers & Seutin Fiscale Advocaten met kantoren te Gent (Sint-Martens-Latem), Brussel en Luik.

Mr. Lauwers doceert aan de Hogeschool Gent de opleidingen Bachelor Accountancy-Fiscaliteit (Lokale, regionale en internationale fiscaliteit) en Bachelor na Bachelor Toegepaste Fiscaliteit (Lokale en regionale fiscaliteit en internationale fiscaliteit) en is auteur van verschillende publicatie bij Academia Press zoals 'Fiscaliteit anders bekeken. Lokale belastingen. Gemeentelijke en provinciale belastingen.' en 'Fiscaliteit anders bekeken. Regionale belastingen'.

Mr. Lauwers is eveneens redactielid van het "Tijdschrift voor Gentse en West-Vlaamse Rechtspraak" (TGWVR), het tijdschrift "Lokale en Regionale Belastingen" (LRB), het "Bestendig Handboek huishuur en handelshuur", het "Nieuw Notarieel Kwartaalschrift" (voorheen "Waarvan Akte - La Basoche") en de "Revue de Fiscalité Locale et Régionale", en annotator van het "Tijdschrift voor Fiscaal Recht" en van het tijdschrift "Rechtspraak Antwerpen, Brussel, Gent (RABG)".

Bart Engelen

Bart Engelen (Antaxius Advocaten) is licentiaat in de rechten, geaggregeerde voor het hoger secundair en niet-universitair hoger onderwijs in de rechten (2004, Universiteit Antwerpen, onderscheiding), Master in Tax Law (2005, Universiteit Antwerpen, onderscheiding) en Master in Business Law (2008, Universiteit Antwerpen, grote onderscheiding) en is sinds 2005 verbonden aan de balie van Antwerpen.

Bart Engelen heeft als advocaat, werkzaam voor diverse toonaangevende nichekantoren in (publiek) fiscaal recht, al gedurende 15 jaar een rijke ervaring opgebouwd in het verlenen van fiscaal advies en de bijstand in het kader van het administratief beroep als inzake de vertegenwoordiging voor fiscale rechtbanken van lokale en regionale besturen en overige instanties actief in de publieke sector bij allerhande juridische vragen en geschillen.

Sinds het academiejaar 2010-2011 doceert Bart Engelen het vak 'lokale en regionale belastingen' ook aan verschillende hogescholen, bv. UCLL (lid associatie KULeuven).

Bart Engelen is geregeld spreker op studiedagen en seminaries voor medewerkers van lokale overheden. Hij publiceert ook regelmatig in fiscale tijdschriften, advies- en nieuwsbrieven en maakt ook deel uit van de redactieraad van het tijdschrift Lokale en Regionale Belastingen (die Keure) en FinConnect (Vanden Broele).

Jeroen Wasteels

Dhr. Jeroen Wasteels is licentiaat in de rechten, en was vanaf 2007 ruim vier jaar werkzaam als advocaat aan de balies van Oudenaarde en Gent. Sinds 2011 is hij werkzaam bij het stadsbestuur van Gent. Daar ontfermt hij zich over de lokale stadsbelastingen, van opmaak van reglementen tot geschillenbeslechting.

De opgebouwde expertise stelt hij ter beschikking van andere besturen via de commissie Cotax van de VVSG, op studiedagen, en in bijdragen voor tijdschriften zoals Finzine (Vanden Broele).

Luc De Meyere

Luc De Meyere is licentiaat in de rechten (UGent, afgestudeerd in 1994), gegradueerde in de fiscale wetenschappen (Fiscale Hogeschool) en sinds 1994 advocaat aan de balie te Gent.

Hij stond mee aan de wieg van het advocatenkantoor Doolaege, Verbist & De Meyere, dat werd opgericht in 1999. Het advocatenkantoor is gespecialiseerd in fiscaal recht, met een uitgebreide praktijk inzake lokale belastingen en fiscaliteit voor overheden en overheidsbedrijven in het algemeen. Het kantoor beschikt over een uitgebreid team van vennoten (6) medewerkers (7) en administratief bedienden (2).

Mr. De Meyere is ook professor aan de UGent in de masteropleiding Handelswetenschappen, Accountancy / Fiscaliteit. Hij doceert de vakken Lokale en regionale belastingen en BTW (procedure).

Hij is ook een veel gevraagd spreker op studiedagen betreffende onder meer lokale fiscaliteit. Daarnaast is hij ook redactielid van het tijdschrift Lokale en regionale belastingen en publiceerde over de jaren heen heel wat bijdragen betreffende onder andere lokale belastingen (zie www.dvdtaxlaw.be).

Leen De Vriese

Leen De Vriese is licentiaat in de rechten (UGent, afgestudeerd in 1994) en heeft een bijzondere licentie in het fiscaal recht behaald in 1995 (VUB). Leen De Vriese is sinds september 2010 ingeschreven aan de balie te Gent, en sinds september 2012 tevens aan de balie te Dendermonde. Eerder was zij advocaat aan de balie te Antwerpen en manager bij een middelgroot accountancykantoor.

Sinds 2010 maakt zij deel uit van het kantoor Doolaege, Verbist & De Meyere (DVDTAXLAW). Sinds 2016 is zij vennoot in het kantoor.

Zij is regelmatig spreker op seminaries, beroepsorganisaties, Knops Publishing, PXL, Orde van Vlaamse balies, ... over fiscale thema's.

David Smet

Dhr. David Smet | financieel directeur lokaal bestuur Zelzate sinds 2015

Martine Luypaers

Martine Luypaers | Adjunct financieel directeur stad & OCMW Lier

Marleen Miechielsen

Marleen Miechielsen | consultant en trainer in creditmanagement, auteur van diverse boeken over debiteurenbeheer. coordinator en docent creditmanagement Hogeschool PXL met een jarenlange ervaring in B2C, B2B en B2G. Haar aanpak waarbij de theorie en de praktijk centraal staan, worden door de deelnemers van haar trainingen zeer gewaardeerd.

Iris Ceulemans