7 feb

Digitale Studiedag Omgeving

Event Omgevingsrecht #210296

Uitgestelde studiedag omgeving 2021 nu online, gespreid over twee namiddagen.

Diverse aspecten van stedenbouw & milieu staan centraal. Zowel inzake planning, vergunning als handhaving.

Een mooie mix van experten (sprekers uit de overheid en juristen) en een ruime keuze: sessies voor beginners en sessies voor gevorderden.

Onze studiedag richt zich zoals steeds enkel tot de publieke sector (diensten omgeving, intercommunales en organisaties die werken in hun opdracht) zodat de sessies volledig op maat zijn van uw vragen, noden en met de juiste invalshoek.

U kiest zelf 4 sessies (uit 16 sessies) die u het meest interesseren.

Hierdoor wordt de studiedag Omgeving het ideale moment om:

  • Uw kennis bij te schaven inzake ruimtelijke ordening, zowel juridisch als beleidsmatig;
  • Een aantal aandachtspunten te toetsen aan de aanpak binnen uw dienst;
  • Vragen te stellen aan de docenten aansluitend bij de sessies die u heeft gevolgd;
  • Collega's te ontmoeten die met ruimtelijke ordening in contact komen.

Deze studiedag is ook erkend als permanente vorming voor landmeters-experten: 1/2e van de effectieve uren.

Deelname:

Publieke sector & vzw's: € 200,00*

Studiebureaus, vrije beroepers e.a.: € 350,00*

*prijzen excl. btw

Maandag 7 februari

13:00 u
ABC Ruimtelijke planning en verordeningen

Zaken complex maken is heel eenvoudig. Maar zaken eenvoudig maken, is bijzonder moeilijk. In deze sessie trachten we de complexe materie van de ruimtelijke ordening terug transparant en overzichtelijk te maken. We gaan terug naar de beginselen en uitgangspunten. In deze sessie ligt de focus op planning en stedenbouwkundige verordeningen. Welke plannen zijn er, hoe verhouden ze zich tegenover elkaar? Wat zijn stedenbouwkundige verordeningen en hoe kunnen ze ingezet worden? Hoe kiezen tussen een RUP, een stedenbouwkundige verordening of... misschien wel eerder een stedenbouwkundige richtlijn? We behouden het overzicht, maar nemen de recente evoluties wel mee (zoals de nieuwe 'beleidsplannen', de nieuwe wetgeving/rechtspraak over de effectbeoordeling bij plannen, verordeningen en alles wat zich verder aandient dit jaar).

Spreker: Mr Reiner Tijs, Forum-advocaten

Stedenbouwkundige afwijkingsmogelijkheden

Spreker: Mr Nele Ansoms, GSJ-advocaten

Woonkwaliteit bij vergunning & handhaving

De materie van woningkwaliteit is al een hele tijd in opgang, nu gemeenten naast het Vlaamse niveau ook eigen reglementen hierover opmaken, zowel op vlak van minimale kwaliteitsvereisten voor woningen als op vlak van (fiscale) handhaving. In het kader van de regelgeving rond de Vlaamse Wooncode en het Kwaliteitsbesluit zullen vanaf 1 januari 2021 verschillende wijzigingen in werking treden. Deze hebben voornamelijk betrekking op de wijze van beoordelen van de woonkwaliteitsnormen en inbreuken hierop. Hoe kan het beleid met deze regelgeving zorgen voor het opwaarderen van de woonmarkt? Welke stappen kan men zetten en kan dit stroken met het vergunningenbeleid? Elk van deze zaken zullen tijdens de sessie aan bod komen.

Spreker: Mr Katrien Vergauwen, GSJ-advocaten

Handhaving quo vadis?

In deze sessie kijkt de spreker met ruime ervaring inzake handhaving stedenbouw en lid van de Hoge Raad voor Handhavingsuitvoering eens op een andere manier naar handhaving. Welke evolutie heeft de handhaving reeds gekend, en zal deze nog kennen? En is de regelgeving die wordt geïmplementeerd (bvb. Codextrein, Beleidsplan, ...) afgestemd op de handhaving en vice versa?

Spreker: Mr Jo Van Lommel, GSJ-advocaten

14:45 u
ABC Stedenbouw | vergunningen

Deze sessie sluit naadloos aan bij de vorige (maar kan ook apart gevolgd worden). In deze sessie ligt de focus op het luik 'vergunningen'. De integratie van de milieuvergunning en de stedenbouwkundige vergunning is ondertussen een feit. Ook de handelsvestigingsvergunning en de natuurvergunning werden geïntegreerd. We focussen op de kernthema's: Is een vergunning noodzakelijk (vergunningsplicht)? Zo ja, kan ze verkregen worden (beoordelingsgronden)? Zo neen, is er dan misschien toch een mogelijkheid om deze alsnog te kunnen bekomen (afwijkingsmogelijkheden)? En tot slot: hoe verloopt dan de procedure? We behouden het overzicht, maar nemen de recente evoluties wel mee (vb. nieuwe rechtspraak inzake afwijkingen, verhoging van het ruimtelijk rendement en alles wat zich nog verder aandient dit jaar).

Spreker: Mr Joram Maes, Forum-advocaten

Milieu | Wijzigingsverzoeken

Vanuit de praktijk op de provinciale dienst Omgeving (leefmilieu) behandelt spreker wie een wijzigingsverzoek kan indienen, langs welke weg, op welke momenten van de procedure en hoe deze worden behandeld. Zoals steeds staat spreker garant voor een interactieve en praktijkgerichte sessie.

Spreker: Charlotte Vancoillie, provincie Oost-Vlaanderen

Wijziging van de aanvraag in eerste aanleg of graad van beroep

De procedure voor de omgevingsvergunning voorziet in de mogelijkheid om de aanvraag te wijzigen, zowel in eerste aanleg als in graad van beroep. Het kan gaan om een aanpassing van de plannen of het toevoegen van bijkomende documenten. Afhankelijk van de inhoud van de wijziging wordt al dan niet een tweede openbaar onderzoek georganiseerd. Deze opleiding schetst de mogelijkheden van de aanvrager en van het vergunningverlenend bestuur bij een wijziging van de aanvraag. Naast de juridische context wordt ook ingegaan op de praktijk van diverse besturen.

Spreker: Mr Tinneke Huyghe, DC-advocaten

Handhavingbeleid met geïntegreerd prioriteitenkader: sluitstuk van het omgevingsbeleid - case Aalst

Dhr. Michael Smekens belicht voor u het belang van een prioriteitenkader en de gevolgen van een handhavingsplan in de praktijk. Het gaat daarbij over meer dan enkel klassieke handhaving. De stad Aalst onderzoekt daarbij hoe zij meer kunnen inzetten op het voorkomen van overtredingen en/of het stimuleren van het wegnemen van oude (al dan niet verjaarde) overtredingen: zaken die heel belangrijk zijn om in de toekomst een effectiever ruimtelijk beleid te kunnen voeren. De stad Aalst heeft er een boeiend traject opzitten om tot een gezamenlijk prioriteitenkader te komen vanuit invalshoeken: RO, Milieu, Natuur, Economie en Wonen. Hij deelt zowel het traject als het resultaat graag met de deelnemers ter inspiratie en staat daarbij ook open voor vragen en insteken uit de zaal.

Spreker: Michael Smekens, Diensthoofd Omgevingsvergunningen & -handhaving stad Aalst

Dinsdag 8 februari

13:00 u
ABC Bestuurlijke handhaving in de ruimtelijke ordening

In deze sessie gaan we in vogelvlucht over de grote lijnen van de omgevingshandhaving inzake ruimtelijke ordening. Zo bent u op de hoogte van de basis inzake handhaving. De spreker gebruikt hiertoe tal van praktijkvoorbeelden die het voor u concreet maken, en voorziet voldoende ruimte voor uw eventuele vragen.

Spreker: Mr Jo Van Lommel, GSJ-advocaten

Milieu | Geurhinder

Spreker: Ir. Dr. Kurt Haerens, Olfascan

Omgeving & het beginsel van behoorlijk burgerschap

De algemene beginselen van behoorlijk bestuur dewelke de overheid dient te volgen, zijn algemeen bekend. Maar hoe zit het met de burger zelf? Het beginsel van behoorlijk burgerschap wordt steeds meer erkend in de rechtspraak en rechtsleer. De decreetgever tracht zelfs om het beginsel te verankeren in de regelgeving. Denk maar aan de plicht om te ageren in het openbaar onderzoek dewelke werd vernietigd door het Grondwettelijk Hof. Tijd om een stand van zaken op te stellen. Wat is de reikwijdte van het beginsel en op welke wijze kan het worden ingeroepen tegen (al) te mondige burgers?

Spreker: Mr Tom Swerts, GD&A-advocaten

Onderhandelen in het omgevingsrecht: waar ligt de grens?

De realisatie van project creëert vaak bijkomende taken voor de overheid. Denk maar aan bijkomende nood van openbare groenvoorzieningen, scholen, kinderopvang, mobiliteitsinfrastructuur. In welke mate kan een overheid deze bijkomende lasten verhalen op de aanvrager van de projecten? Kunnen overheid en ontwikkelaar hier afspraken rond maken of zelfs contracten sluiten? In deze module wordt dieper ingegaan op het thema.

Spreker: Mr Olivier Verhulst, GSJ-advocaten

14:45 u
Actua: rechtspraak en regelgeving stedenbouw

In deze sessie gaat de spreker in op de meest opmerkelijke rechtspraak m.b.t. ruimtelijke ordening en stedenbouw gedurende het afgelopen jaar. Het betreft een persoonlijke selectie van de spreker m.b.t. topics die relevant én actueel zijn. Hierbij wordt de context besproken waarin deze rechtspraak tot stand is gekomen, de wijzigingen of nuances die deze rechtspraak aanbrengt en de implicaties die zulks heeft voor de toekomst inzake planning, vergunningverlening enz. De concrete invulling van deze sessie staat niet volledig vast omdat de spreker zich zal laten leiden door de meest recente evoluties die tot op het laatste moment nog kunnen wijzigen. Zo bent u weer helemaal up to date.

Spreker: Laura Van Dooren, Forum-advocaten

Mobiliteitsproblemen bij nieuwe of bestaande projectontwikkelingen

Hoe beoordeelt u parkeerproblematiek, ontsluiting op openbare wegens en bottle necks op het aansluitend wegennet bij vergunningverlening? In deze sessie krijgt u duiding oa aan de hand van rechtspraak bij mobiliteit en niet-MER-plichtige projecten, MOBER-plichtige projecten en MER-plichtige projecten. We staan ook sitl bij enkele specifieke issues waaronder de rol van AWV bij gewestwegen, de flexibele parkeernormen, de zin of onzin van mobiliteitsplannen en hoe om te gaan met fietspaden bij vergunningsbeoordelingen.

Spreker: Jeroen De Coninck, DC-advocaten

Beleidsmatig gewenste ontwikkelingen en (andere) pseudo-wetgeving inzake RO

Deze sessie is bedoeld voor wie allergie heeft aan regulitis en koortsachtig vecht tegen de veranderlijkheid en vergankelijkheid. In deze sessie dienen we een vaccin toe om uw mentale 'rendement' te verhogen in 'beleidsmatig' gewenste zin.

Dat gewestplannen, BPA's, RUP's en verordeningen een beoordelingsgrond vormen voor vergunningen, dat is logisch. Maar hoe zit het met al die andere beleidsmatige instrumenten? Structuurplannen vormen geen beoordelingsgrond voor vergunningen, of toch wel via de doorwerking van de toetsing aan de goede ruimtelijke ordening, of misschien als beleidsmatig gewenste ontwikkeling? En wat met de ruimtelijke beleidsplannen of andere (sectorale) beleidsplannen? Welke rol speelt de doelstelling van 'verhoging van het ruimtelijk rendement'? En kunnen stedenbouwkundige richtlijnen ingezet worden als alternatief voor stedenbouwkundige verordeningen? Hoe spelen woonprogramma's, inrichtingenstudies, bouwbloknota's, stedenbouwkundige gebruiken, de 45°-regel,... een rol bij de beoordeling van vergunningsaanvragen? En wat met omzendbrieven? Hoe bindend zijn ze en voor wie? Of wat met het stedenbouwkundig beleid dat voortvloeit uit de behandeling van eerdere of gelijkaardige aanvragen? We gaan na of en hoe beleidsmatig gewenste ontwikkelingen en (andere) pseudowetgeving een invloed kunnen hebben op de beoordeling van vergunningsaanvragen. In deze sessie brengen we systematiek en houvast in dit labyrint/moeras van continuïteit dan wel veranderlijkheid van het omgevingsrechtelijk beleid.

Spreker: Mr Reiner Tijs, Forum-advocaten

Milieuhandhaving door bestuurlijke maatregelen

Milieuhandhaving door bestuurlijke maatregelen is aantrekkelijk omdat ze bijdraagt tot het oplossen van de problemen die op het terrein zijn veroorzaakt door een milieumisdrijf of -inbreuk. Ruim tien jaar na de inwerkingtreding van Titel XVI DABM, is de regelgeving aangaande deze handhavingsinstrumenten op punt gesteld en is er heel wat interessante praktijkervaring. In deze opleiding bekijken we het recht en de praktijk, met oog voor toekomstige ontwikkelingen.

Spreker: Carole Billiet, equal-partners

Lesdata

Datum Startuur Einduur
maandag 07/02/2022 13:00 16:00
dinsdag 08/02/2022 13:00 16:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Contact

  • T: 078 35 39 30
  • Tine@escala.be

Reiner Tijs

Reiner Tijs is advocaat-vennoot bij Forum advocaten (www.forumadvocaten.be). Hij heeft bijzondere expertise opgebouwd op het snijvlak van bouw- en vastgoedrecht, projectontwikkeling en omgevingsrecht. Hij doceert de vakken 'administratief recht' en 'ruimtelijke ordening en milieurecht' aan de AP-Hogeschool in Antwerpen. Hij publiceerde reeds diverse boeken en bijdragen m.b.t. het administratief recht en omgevingsrecht (o.a. over stedenbouwkundige verordeningen, het MER-integratiedecreet, de interrealties tussen stedenbouw en milieu enz.). Hij verzorgt geregeld ook opleidingen bij Escala voor de publieke sector (o.a. de opleidingen 'basis administratief recht', 'motivering van bestuurshandelingen', 'openbaarheid van bestuur', 'onteigeningen van A tot Z',...). Hij adviseert overheden op het vlak van bestuursrecht en omgevingsrecht en begeleidt ondernemingen en particulieren in de vastgoedsector bij projectontwikkeling en (complexe) vergunningsdossiers.

Nele Ansoms

Nele Ansoms studeerde in 2002 af als licentiaat in de rechten aan de Universiteit Antwerpen. Nele is sinds 1 oktober 2002 advocaat aan de balie te Antwerpen en sedert haar stage verbonden aan GSJ advocaten. In september 2009 werd zij senior-medewerker en sinds 1 januari 2018 is zij vennoot binnen GSJ.

Zij is gespecialiseerd in het algemeen administratief en publiek recht, alsmede in het Omgevingsrecht. Binnen het kantoor specialiseerde zij zich enerzijds in het aspect Ruimtelijke Ordening, waarin zij een bijzondere bekwaamheid ontwikkelde op het vlak van vergunningen, vergunningsprocedures en zonevreemdheid. Zij begeleidt zowel besturen als professionals en particuliere aanvragers bij het opmaken van aanvraagdossiers, het uitschrijven van stedenbouwkundige voorschriften, ...

Katrien Vergauwen

Mr. Katrien Vergauwen is advocaat verbonden aan het kantoor GSJ Advocaten (www.gsj.be) en maakt er deel uit van de vakgroep rond administratief recht, milieurecht, ruimtelijke ordening en stedenbouw die sinds 40 jaar actief is in deze materie en regelmatig optreden voor het Vlaamse Gewest, de provinciebesturen en de gemeentebesturen, alsook namens ondernemingen en particulieren. Binnen het kantoor legt zij zich zowel toe op vergunningsdossiers, planologie als dossiers aangaande studentenkamers, leegstand en verwaarlozing.

Jo Van Lommel

Mr. Jo Van Lommel is advocaat verbonden aan het kantoor GSJ Advocaten (www.gsj.be) en maakt er deel uit van de vakgroep rond administratief recht, milieurecht, ruimtelijke ordening en stedenbouw die sinds 40 jaar actief is in deze materie en regelmatig optreden voor het Vlaamse Gewest, de provinciebesturen en de gemeentebesturen, alsook namens ondernemingen en particulieren. Binnen het kantoor heeft hij zich verder toegelegd op de handhaving o.m. in het kader van de ruimtelijke ordening.

Hij heeft een Master diploma Milieurecht en is lid van de redactieraad van de Nieuwsbrief van het Tijdschrift Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw. Daarnaast zetelt Jo in de Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering als deskundig-lid, evenals in de GECORO van Vorselaar. Hij heeft verschillende publicaties op zijn naam staan omtrent handhaving.

Joram Maes

Joram Maes is advocaat bij Forum Advocaten (www.forumadvocaten.be). Hij begeleidt overheden, ondernemingen en particulieren op het vlak van bouw- en vastgoedrecht, projectontwikkeling en omgevingsrecht. Daarin heeft het kantoor een jarenlange praktijkervaring en expertise opgebouwd. Het kantoor bouwt ook steeds verder aan zijn juridische knowhow. Het kantoor verleent dan ook graag zijn medewerking aan studiedagen en verzorgt ook juridische opleidingen op maat over ruimtelijke ordening, onteigeningen, openbaarheid van bestuur, de motiveringsplicht,...Het kantoor gelooft in de meerwaarde van een dagelijkse praktijk, geworteld in een grondige juridische onderbouw.

Charlotte Vancoillie

Charlotte Vancoillie doceert als omgevingsambtenaar bij de dienst Natuur- en Milieuvergunningen van de provincie Oost-Vlaanderen zeer interactief en praktijkgericht. Zij adviseert omgevingsvergunningsaanvragen in eerste aanleg en beroepen die ingediend worden tegen beslissingen van gemeenten. Ze maakt tevens deel uit van de provinciale omgevingsvergunningscommissie. Vanuit het vergunningenbeleid komt ze in aanraking met diverse administratieve overheden. Andere raakvlakken zijn ruimtelijke ordening, afvalwetgeving, mestdecreet, natuurbeleid, edm.

Tinneke Huyghe

Tinneke Huyghe (Advocatenkantoor De Coninck) maakt in 2015 de overstap naar de advocatuur. Sindsdien legt zij zich toe op dossiers rond ruimtelijke ordening en milieu. Vanaf januari 2007 tot januari 2019 is zij schepen van Ruimtelijke Ordening en Wonen in de gemeente Willebroek. In die hoedanigheid leerde zij de werking van de overheid van binnenuit kennen.

Michael Smekens

Diensthoofd Omgevingsvergunningen & -handhaving stad Aalst

Kurt Haerens

Tom Swerts

advocaat bij GD&A Advocaten

Advocatenkantoor GD&A-advocaten specialiseert zich in het administratief recht (ruimtelijke ordening, milieurecht, PPS, overheidsopdrachten ...) fiscaal recht, bouwrecht, ondernemingsrecht en de zorgsector. Het kantoor verleent juridisch advies en staat besturen en bedrijven bij in gerechtelijke en administratiefrechtelijke geschillen en procedures. De juridisering van de maatschappij neemt immers meer en meer toe. Daardoor zien nog weinig overheden en bedrijven de bomen door het juridische bos. GD&A-advocaten wil daarom méér doen. We willen onze klanten proactief bijstaan, want door goed advies en begeleiding kunnen we vaak problemen en procedures vermijden. Tom Swerts, advocaat-vennoot bij GD&A, geeft sturing aan het departement ruimtelijke ordening-stedenbouw en milieurecht.

Olivier Verhulst

Olivier Verhulst is sinds 2008 actief als advocaat bij GSJ advocaten. Hij ontwikkelde op kantoor een bijzondere specialisatie in het administratief recht en omgevingsrecht. Meester Verhulst begeleidt zowel private ontwikkelaars, als overheden voor hun vastgoeduitdagingen. Uit interesse voor het vastgoed heeft hij een bijkomende masteropleiding Real Estate Management (MRE) aan de Antwerp Management School gevolgd, welke hij in 2015 met succes heeft afgerond.

Binnen zijn specialisatie heeft meester Verhulst verschillende bijdragen en artikelen gepubliceerd en is vaak te gast als spreker op studiedagen van Escala, Confocus, Inscripsi, en Syntra. Tevens kan hij terugvallen op bestuurservaring door zijn huidig mandaat als schepen en voordien als gemeenteraadslid voor de gemeente Schilde.

Jeroen De Coninck

Carole Billiet