30 nov

6e Studiedag Omgeving

Event Omgevingsrecht #180392

Na 4 succesvolle edities van de studiedag Ruimtelijke Ordening hebben we deze vorig jaar uitgebreid met topics rond Milieu tot een volwaardige studiedag Omgeving.

Ook de sessies rond Milieu konden vorig jaar op veel belangstelling rekenen en werden positief beoordeeld.

We kiezen dus opnieuw voor deze formule.

Uniek aan deze studiedag is dat u een zeer gevarieerd aanbod aan sessies krijgt waaruit u kan kiezen.

Alle sessies zijn specifiek van belang voor ambtenaren uit de lokale besturen (steden, gemeenten, provincies), intercommunales en organisaties of bureaus die werken vanuit overheidsperspectief.

Uiteraard wordt in de verschillende sessies rekening gehouden met recente ontwikkelingen in de regelgeving en de rechtspraak.

U kiest 4 sessies (uit 16 sessies) die u het meest interesseren.

Hierdoor wordt de studiedag Omgeving het ideale moment om:

 • Uw kennis bij te schaven inzake ruimtelijke ordening, zowel juridisch als beleidsmatig;
 • Een aantal aandachtspunten te toetsen aan de aanpak binnen uw bestuur;
 • Collega's te ontmoeten die met ruimtelijke ordening in contact komen.

Deze studiedag richt zich naar:

 • Gemeentelijke, provinciale en gewestelijke omgevingsambtenaren (stedenbouw/milieu)
 • Handhavers binnen politie e.a.
 • Architecten, studiebureaus, landmeters die vaak werken in opdracht van overheden
 • Advocaten omgevingsrecht

Deze studiedag is ook erkend als permanente vorming voor landmeters-experten voor de helft van de effectieve uren.

Met onze studiedag richten we ons enerzijds naar medewerkers die nog maar beperkte ervaring hebben inzake ruimtelijke ordening. Voor hen zijn er de basissessies met één ster.

Daarnaast zijn er ook sessies rond specifieke topics voor mensen die reeds een stevige basiskennis hebben. De sessies voor gevorderden worden aangegeven met twee sterren.

Graag tot 30/11 te Westerlo voor weer een sterk inhoudelijke en leerrijke studiedag!

Vrijdag 30 november

09:30 u
ABC Ruimtelijke planning en verordeningen *

Zaken complex maken is heel eenvoudig. Maar zaken eenvoudig maken, is bijzonder moeilijk. In deze sessie trachten we de complexe materie van de ruimtelijke ordening terug transparant en overzichtelijk te maken. We gaan terug naar de beginselen en uitgangspunten. In deze sessie ligt de focus op planning en stedenbouwkundige verordeningen. Welke plannen zijn er, hoe verhouden ze zich tegenover elkaar? Wat zijn stedenbouwkundige verordeningen en hoe kunnen ze ingezet worden? Hoe kiezen tussen een RUP, een stedenbouwkundige verordening of... misschien wel eerder een stedenbouwkundige richtlijn? We behouden het overzicht, maar nemen de recente evoluties wel mee (zoals de nieuwe 'beleidsplannen', de rechtspraak van het hof van justitie over de effectbeoordeling bij verordeningen etc.).

Milieuhandhaving anno 2018: Handhaving als instrument voor een milieubeleid? *

Het milieubeleid dient omgezet te worden in een handhavingsbeleid, maar hoe?

 • Schets inzake milieubeleid in Europa, Vlaanderen, op provinciaal en op gemeentelijk niveau
 • Overheden die een 'klachten'-politiek hanteren inzake milieuhandhaving, maar die zelf geen actief beleid voeren. Is dit de goede approach en wat zijn de alternatieven?
 • Hoe het arsenaal aan mogelijke maatregelen en sancties proportioneel gebruiken en hoe de draagkracht bij de rechtsonderhorigen voor een correcte handhaving te behouden?
 • Praktische vuistregels om juridische betwistingen nadien te vermijden

Spreker: Mr De Coninck (De Coninck-advocaten)

Jeroen De Coninck (LL.M. Magister in der Rechte (Trier) - Master in Energy and Environmental law (KUL)) kiest als 'niche'advocaat voor maatwerk inzake Publiek Recht en Vastgoedrecht. Hij is lid van de kernredactie van het Tijdschrift 'Milieu- en EnergieRecht' en vice-president van de 'Energy and Environmental Commission' bij AIJA (www.aija.org)

Zonevreemde woningen en constructies **

In Vlaanderen worden bebouwingsmogelijkheden bepaald door de stedenbouwkundige voorschriften die rusten op een perceel of gebouw. Evenwel blijken een aanzienlijk aantal woningen en gebouwen zich in strijd te bevinden met deze stedenbouwkundige voorschriften. Dit belet eventuele ontwikkelingen evenwel niet. Tijdens deze uiteenzetting wordt nagegaan op welke wijze, en binnen welke marges alsnog werken, handelingen en/of wijzigingen doorgevoerd kunnen worden in een zonevreemde context. Tevens wordt nagegaan of ook functiewijzigingen mogelijk zijn voor zonevreemde gebouwen en/of woningen, en binnen welke grenzen. Met deze voordracht wordt u niet enkel een overzicht geboden van de van toepassing zijnde regels, doch ook van de concrete interpretatie en toepassing ervan in de rechtspraak.

Bescherming archeologisch erfgoed: archeologienota & onroerenderfgoedgemeente **

Spreker geeft u in deze sessie een volledig overzicht van wat u absoluut moet weten omtrent de bescherming van het archeologisch erfgoed: de instrumenten daartoe zoals de archeologienota (wanneer vereist en wat indien deze ontbreekt), de erkenning als onroerenderfgoedgemeente én de impact voor de vergunningverlenende overheden van het ontwerp van decreet dat momenteel behandeld wordt in het Vlaams Parlement (http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1394643). Zo bent u weer volledig mee!

11:15 u
ABC Vergunningen stedenbouw (inclusief omgevingsvergunning) *

Deze sessie sluit naadloos aan bij de vorige (maar kan ook apart gevolgd worden). In deze sessie ligt de focus op het luik 'vergunningen'. De integratie van de milieuvergunning en de stedenbouwkundige vergunning is ondertussen een feit. Maar hoe staat het met de verdere integratie van de handelsvestigingsvergunning en de natuurvergunning. We focussen op de kernthema's: Is een vergunning noodzakelijk (vergunningsplicht)? Zo ja, kan ze verkregen worden (beoordelingsgronden)? Zo neen, is er dan misschien toch een mogelijkheid om deze alsnog te kunnen bekomen (afwijkingsmogelijkheden)? En tot slot: hoe verloopt dan de procedure?

Onroerend erfgoed handhaven: de regelgeving en hoe ze te gebruiken **

Op 1 januari 2015 trad een eerste deel van het Onroerenderfgoeddecreet in werking, gevolgd door volledige inwerkingtreding op 1 januari 2017. Het decreet hertekende de handhaving voor de betrokken materies: monumentenzorg, archeologisch patrimonium en landschapszorg. De nieuwe handhavingsregeling versterkt aanzienlijk het sanctioneringsinstrumentarium, in het penale zowel als het bestuurlijke afhandelingsspoor. Vooral de versterking van het bestuurlijke instrumentarium brengt heel wat nieuws. We bestuderen de instrumenten en hun onderlinge verhouding, hun potentieel voor efficiënte doelbereiking en de samenwerking tussen de sleutelactoren in de handhavingsketen. In de bespreking gaat aandacht naar praktijkervaringen inzake toezicht en sanctionering.

Milieu: Bijstellen van in de omgevingsvergunning opgelegde voorwaarden **

Tijdens deze uiteenzetting zal de focus liggen op de projecten die onderworpen zijn aan de vergunningsplicht, namelijk voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting volgens VLAREM. De bevoegde overheid kan steeds bij gemotiveerde beslissing, ambtshalve of op verzoek, de opgelegde vergunningsvoorwaarden in de lopende vergunning wijzigen of aanvullen. Dit wordt toegelicht aan de hand van praktijken en ervaringen.

Valkuilen m.b.t. adviezen, sectorale toetsen en (andere) effectbeoordelingen **

Bij het verlenen van vergunningen zijn diverse belangen betrokken. Om deze een plaats te geven, dienen (sectorale) adviezen ingewonnen te worden en moeten diverse (sectorale) toetsen en effectbeoordelingen uitgevoerd te worden. Maar wie moet waarvoor wanneer adviezen vragen? En is dit verplicht of facultatief. En is dit dan bindend of niet? En hoe kunnen of moeten de diverse adviezen en de resultaten van de diverse (sectorale) toetsen en effectbeoordelingen al dan niet doorwerken in de uiteindelijke beslissing? Wat zijn de repercussies hiervan op de motiveringsplicht en op de beoordeling van de zorgvuldigheidsplicht van de overheid? En heeft ook de aanvrager in bepaalde gevallen geen belangrijke rol te vervullen? Deze sessie geeft het antwoord op deze vragen en legt de focus daarbij op de valkuilen die in de praktijk vaak opduiken.

13:15 u
ABC Bestuurlijke handhaving in de ruimtelijke ordening *

De decreetgever heeft in navolging van de omgevingsvergunning sedert 1 maart 2018 ook voorzien in een nieuwe handhaving van de omgevingsvergunning. Wat wijzigt er? Hoe hiermee omgaan? Wie doet wat ? Wat zijn de nieuwe instrumenten ?

In deze sessie zal onder meer worden stilgestaan bij de nieuwigheden die het handhavingsdecreet met zich meebrengt specifiek inzake stedenbouw. De grootste wijziging betreft een verschuiving van een gerechtelijke naar bestuurlijke handhaving. Deze bestuurlijke handhaving zal voornamelijk gebeuren door middel van het opleggen van bestuurlijke geldboetes en bestuurlijke maatregelen. We gaan er in deze sessie dieper op in geïllustreerd met praktijkvoorbeelden.

Handhaving illegale functiewijzigingen **

Illegale functiewijzigingen: vermoeden van vergunning voor functies & onvermoede gevolgen uitbreiding vergunningsplichtige functiewijzigingen. Wat is de laatste stand van zaken?

Voorwaarden en lasten in het vergunningenbeleid **

In deze sessie gaat spreker dieper in op deze topic en geeft de laatste stand van zaken mee.

Vaak koppelen vergunningverlenende overheden voorwaarden en lasten aan een vergunning in een poging een bepaalde beleidsvisie vertaald te zien. Bij grote ontwikkelingsprojecten zal een overheid het private project willen laten bijdragen aan de maatschappelijke noden die de projecten zouden creëren, al dan niet door het opleggen van lasten.

Deze uiteenzetting bespreekt het juridisch kader van voorwaarden en lasten bij stedenbouwkundige vergunningen. Op basis van enkele casussen wordt aangetoond waar de grenzen liggen van het gebruik van voorwaarden en lasten. Heel specifiek wordt verder ingezoomd op enkele trends, m.n. lokale overheden die trachten om hun parkeerbeleid, sociaal beleid en winkelbeleid af te dwingen via de stedenbouwkundige vergunningen. Meester Verhulst plaatst in zijn uiteenzetting de juridische accolades rond deze trends.

Milieu: Ingedeelde inrichtingen en activiteiten: behandelen van bezwaren **

Het voeren van een openbaar onderzoek maakt deel uit van de gewone vergunningsprocedure. In deze sessie gaat spreker dieper in op bezwaren geuit specifiek tegen de ingedeelde inrichtingen en activiteiten.

Hoe gaat u om met de ingediende individuele en collectieve bezwaren (vormelijk, ontvankelijkheid, ten gronde)? Behoren ze al dan niet tot de beoordelingsgronden van een omgevingsvergunningsaanvraag? Zijn ze al dan niet gegrond? Waarop letten in uw motivering? In welke gevallen moet je een 2de openbaar onderzoek voeren?

Deze en andere vragen komen in deze sessie waarbij zo mogelijk praktijkvoorbeelden worden aangehaald en er ook ruimte is voor interactiviteit en vraagstelling

14:50 u
ABC Aansprakelijkheid in de ruimtelijke ordening *

Het beoordelen van vergunningsaanvragen is niet echt eenvoudig. Een fout is dan ook snel gemaakt. Als er dan ook nog schade optreedt, zou de vergunningverlenende overheid mogelijk aansprakelijk gesteld kunnen worden. In deze sessie wordt nagegaan onder welke omstandigheden de vergunningverlenende overheid aansprakelijk zou gesteld kunnen worden. Daarbij komen complexe vragen kijken zoals: wijst de vernietiging door de Raad voor Vergunningsbetwistingen per definitie op een fout en dient de betrokken overheid dan per definitie een schadevergoeding te betalen? Wat indien een vergunning verleend wordt, deze uitgevoerd wordt en nadien vernietigd wordt? Moet er dan afgebroken worden en kan de schade op de overheid verhaald worden? Maar ook foutloze aansprakelijkheid wordt besproken. Kan bijvoorbeeld iemand die een vergunning heeft bekomen voor een kippenstal en deze vergunning conform uitvoert, nadien door omwonenden toch nog aansprakelijk worden gesteld voor burenhinder? Hoe wordt dergelijke vordering dan beoordeeld? Deze en vele andere aspecten worden praktisch benaderd en theoretisch onderbouwd.

Verjaringstermijnen berekenen van straf- en herstelvorderingen **

In deze sessie biedt spreker een overzicht en een update van de laatste stand van zaken in deze materie.

Een van de meest complexe topics in de ruimtelijke ordening betreft de verjaring van de strafvordering respectievelijk herstelvordering. Nochtans is een duidelijk zicht op de verjaringstermijnen relevant voor het uitstippelen van een efficiënt handhavingsbeleid. Zo moet men bijvoorbeeld geen prioriteit maken van het verbaliseren en handhaven van misdrijven waarvan de strafvordering en herstelvordering inmiddels geruime tijd verjaard is. Maar hoe werkt deze verjaring juist? En kan ik als gemeente, ambtenaar of verbalisant deze verjaring zelf vaststellen? ... Deze en nog enkele andere vragen worden toegelicht met schematische weergaves en praktijkvoorbeelden.

Milieu: Van natuurvergunning naar omgevingsvergunning **

Vergunnigsplicht. Vergunningsprocedure. Handhaving.

Met ingang van 1 augustus 2018 verloopt ook de verlening van natuurvergunningen binnen het kader van de Omgevingsvergunningswetgeving. De natuurvergunning beschermt vegetaties en kleine landschapselementen wat, met het oog op de ecologische werking van landschappen, groeiend belang heeft. Een eerste aandachtspunt van de uiteenzetting betreft de vergunningsplicht, die niet steeds eenvoudig af te lijnen is en dus extra aandacht verdientf. Vervolgens bespreken we de procedure, met duiding van de verschillen t.o.v. de voorheen bestaande procedure en aandacht voor de rol van het Agentschap voor Natuur en Bos. Tenslotte gaan we in op het herstelbeleid dat ANB in de materie heeft ontwikkeld. Het Agentschap neemt hier een zeer diligente houding in aan.

Stedenbouwkundige verordeningen: grenzen van het instrument **

Spreker gaat in op het huidig kader voor de stedenbouwkundige verordeningen, de impact van recente wijzigingen alsook de mogelijke impact van het vernietigend arrest van het Hof van Justitie van 7/6/2018.

Wat zijn de grenzen van het instrument zowel wat betreft de procedure als de inhoud?

Reiner Tijs

advocaat bij Forum Advocaten

FORUM ADVOCATEN (www.forumadvocaten.be) verleent juridische diensten aan diverse publieke en private (rechts)personen bij complexe dossiers uit het ruimtelijke ordenings- en milieurecht. Naast een jarenlange praktijkervaring bouwt FORUM ADVOCATEN ook steeds verder aan de uitbouw van haar juridische knowhow. Zo publiceerde Reiner Tijs reeds diverse boeken (zie onder). Het kantoor verleent ook graag zijn medewerking aan studiedagen en verzorgt ook juridische opleidingen op maat over ruimtelijke ordening, onteigeningen, openbaarheid van bestuur, de motiveringsplicht,... Wij geloven in de meerwaarde van een dagelijkse praktijk, geworteld in een grondige juridische onderbouw.

'Ruimtelijke ordening in Vlaanderen. Inleiding, beginselen en krachtlijnen', R. TIJS, Politiea, 2015, 214p.

'Stedenbouwkundige verordeningen', R. TIJS, Die Keure, 2015

'Planmerintegratiedecreet', R. TIJS, Politeia, 2017, 175p.

Nele Ansoms

advocaat bij GSJ-advocaten

De vakgroep bestuurs- en omgevingsrecht van GSJ Advocaten legt zich toe op alle facetten van het administratief recht. De vakgroep beschikt over een uitgebreide expertise in zowel het algemeen bestuursrecht als het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening en milieurecht), onteigeningen, concessies, voorkooprechten, energie, wegenrecht, ... Vanuit een uitgebreide ervaring heeft de vakgroep o.a. een sterke reputatie opgebouwd in de vastgoedsector, zowel ter ondersteuning van de vastgoedontwikkelaars als ter ondersteuning van de overheden. Zowel in voorbereiding van vastgoedprojecten als in voorbereiding van besluitvorming staat GSJ garant voor een goede en kwalitatieve bijstand van het cliënteel. Door de diversiteit en de structuur binnen de vakgroep heeft GSJ advocaten de juiste expertise kunnen opbouwen om zowel overheden, ondernemingen en particulieren optimaal te kunnen bijstaan.

Toon Denayer

Advocaat bij Geerts-Denayer

GEERTS-DENAYER is een recent opgericht kantoor (maart 2018) dat juridische dienstverlening verzorgt aan particulieren, bedrijven en overheden.

Johan Geerts heeft ruime ervaring in zowel de plaatsing als de uitvoering van overheidsopdrachten. Hij publiceert en presenteert regelmatig over het thema en werkte voor verschillende aanbestedende overheden.

Toon Denayer specialiseerde zich in publiek recht en administratief recht in het algemeen met een bijzondere focus op het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, milieu, onroerend erfgoed) en het onteigeningsrecht.

Sanne Schepers

advocaat bij Forum Advocaten

FORUM ADVOCATEN (www.forumadvocaten.be) verleent juridische diensten aan diverse publieke en private (rechts)personen bij complexe dossiers uit het ruimtelijke ordenings- en milieurecht. Naast een jarenlange praktijkervaring bouwt FORUM ADVOCATEN ook steeds verder aan de uitbouw van haar juridische knowhow. Zo publiceerde Reiner Tijs, hoofd departement Stedenbouw- en Milieurecht, reeds diverse boeken waaronder recent nog 'Stedenbouwkundige verordeningen' en 'Ruimtelijke ordening in Vlaanderen'. Het kantoor verleent ook graag zijn medewerking aan studiedagen en verzorgt ook juridische opleidingen op maat over ruimtelijke ordening, onteigeningen, openbaarheid van bestuur, de motiveringsplicht,... Wij geloven in de meerwaarde van een dagelijkse praktijk, geworteld in een grondige juridische onderbouw.

Carole Billiet

Carole M. Billiet, advocaat-vennoot bij Equal Partners

Gespecialiseerd in omgevingsrecht en handhavingsrecht sedert ruim twintig jaar, streef ik in mijn dossiers samen met de cliënt degelijk gefundeerde probleemoplossing na. Het ruimere Equal team, een twintigtal advocaten gespecialiseerd in alle mogelijke facetten van het publiekrecht, vormt een klankbord dat wanneer nuttig steeds beschikbaar is. Ik combineer de praktijk met academisch werk (Centrum voor Milieu- & Energierecht UGent) en treedt regelmatig op als gastspreker in mijn voorkeurmateries. Ik publiceer nationaal en internationaal.

Charlotte Vancoillie

Charlotte Vancoillie is milieudeskundige bij de dienst Natuur- en Milieuvergunningen van de provincie Oost-Vlaanderen. Zij adviseert milieuvergunningsaanvragen en beroepen die ingediend worden tegen beslissingen van gemeenten. Ze maakt tevens deel uit van de provinciale milieuvergunningscommissie. Vanuit het vergunningenbeleid komt ze in aanraking met diverse administratieve overheden. Andere raakvlakken zijn ruimtelijke ordening, afvalwetgeving, mestdecreet, natuurbeleid, ed... Ze doceert vooral interactief en praktijkgericht over de vergunningenplicht en de daaraan gekoppelde na te leven milieuvoorwaarden.

Jo Van Lommel

advocaat bij GSJ-advocaten

De vakgroep bestuurs- en omgevingsrecht van GSJ Advocaten legt zich toe op alle facetten van het administratief recht. De vakgroep beschikt over een uitgebreide expertise in zowel het algemeen bestuursrecht als het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening en milieurecht), onteigeningen, concessies, voorkooprechten, energie, wegenrecht, ... Vanuit een uitgebreide ervaring heeft de vakgroep o.a. een sterke reputatie opgebouwd in de vastgoedsector, zowel ter ondersteuning van de vastgoedontwikkelaars als ter ondersteuning van de overheden. Zowel in voorbereiding van vastgoedprojecten als in voorbereiding van besluitvorming staat GSJ garant voor een goede en kwalitatieve bijstand van het cliënteel. Door de diversiteit en de structuur binnen de vakgroep heeft GSJ advocaten de juiste expertise kunnen opbouwen om zowel overheden, ondernemingen en particulieren optimaal te kunnen bijstaan.

Tom Swerts

advocaat bij GD&A Advocaten

Advocatenkantoor GD&A-advocaten specialiseert zich in het administratief recht (ruimtelijke ordening, milieurecht, PPS, overheidsopdrachten ...) fiscaal recht, bouwrecht, ondernemingsrecht en de zorgsector. Het kantoor verleent juridisch advies en staat besturen en bedrijven bij in gerechtelijke en administratiefrechtelijke geschillen en procedures. De juridisering van de maatschappij neemt immers meer en meer toe. Daardoor zien nog weinig overheden en bedrijven de bomen door het juridische bos. GD&A-advocaten wil daarom méér doen. We willen onze klanten proactief bijstaan, want door goed advies en begeleiding kunnen we vaak problemen en procedures vermijden. Tom Swerts, advocaat-vennoot bij GD&A, geeft sturing aan het departement ruimtelijke ordening-stedenbouw en milieurecht.

Olivier Verhulst

advocaat bij GSJ-advocaten

De vakgroep bestuurs- en omgevingsrecht van GSJ Advocaten legt zich toe op alle facetten van het administratief recht. De vakgroep beschikt over een uitgebreide expertise in zowel het algemeen bestuursrecht als het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening en milieurecht), onteigeningen, concessies, voorkooprechten, energie, wegenrecht, ... Vanuit een uitgebreide ervaring heeft de vakgroep o.a. een sterke reputatie opgebouwd in de vastgoedsector, zowel ter ondersteuning van de vastgoedontwikkelaars als ter ondersteuning van de overheden. Zowel in voorbereiding van vastgoedprojecten als in voorbereiding van besluitvorming staat GSJ garant voor een goede en kwalitatieve bijstand van het cliënteel. Door de diversiteit en de structuur binnen de vakgroep heeft GSJ advocaten de juiste expertise kunnen opbouwen om zowel overheden, ondernemingen en particulieren optimaal te kunnen bijstaan.

Audrey Baeyens

Audrey Baeyens, advocaat-vennoot bij Equal Partners

Mijn praktijk omvat het ruimere publieke recht, met een accent op het omgevingsrecht. Ik ben meer dan tien jaar actief aan de Brusselse balie en ben voornamelijk gespecialiseerd in procedures, hoewel ik ook advieswerk verleen en wetgevingsdossiers behandel. Het kantoor Equal is een nichekantoor in publiek recht dat is opgebouwd rond een aantal maatschappelijke waarden. Ons motto is "law for better living". Ik combineer de praktijk met academisch werk (Gastprofessor milieurecht aan de VUB, Faculteit Wetenschappen).

Yves Loix

advocaat bij GSJ-advocaten

De vakgroep bestuurs- en omgevingsrecht van GSJ Advocaten legt zich toe op alle facetten van het administratief recht. De vakgroep beschikt over een uitgebreide expertise in zowel het algemeen bestuursrecht als het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening en milieurecht), onteigeningen, concessies, voorkooprechten, energie, wegenrecht, ... Vanuit een uitgebreide ervaring heeft de vakgroep o.a. een sterke reputatie opgebouwd in de vastgoedsector, zowel ter ondersteuning van de vastgoedontwikkelaars als ter ondersteuning van de overheden. Zowel in voorbereiding van vastgoedprojecten als in voorbereiding van besluitvorming staat GSJ garant voor een goede en kwalitatieve bijstand van het cliënteel. Door de diversiteit en de structuur binnen de vakgroep heeft GSJ advocaten de juiste expertise kunnen opbouwen om zowel overheden, ondernemingen en particulieren optimaal te kunnen bijstaan.